Контакт

Център за езици и интеркултурна комуникация,

Филологически факултет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Пловдив, ул. Цар Асен 24, ет. 3, кабинет: 316

тел. 032 261 241, факс: 032 261 332