В навечерие на рожден ден

  • Капиталистите са готови да ни продадат и въжето, на което ще ги обесим. („Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим.“)
  • Докато народът е непросветен, от всички изкуства за нас най-важни са киното и цирка. ( „Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк“ (Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т.44. — С.579: Беседа В.И.Ленина с А.В.Луначарским))
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.