Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет, каб. 339, Ректорат

ул. „Цар Асен“ № 24

Пловдив 4000

България


verba.iuvenium@gmail.com – за изпращане на текстове за публикуване

krchakarova@gmail.com – за информация


Тел.: +359 888 533 749


Web: https://blogs.uni-plovdiv.net/verba-iuvenium/