Редакционният колектив на Годишника „Verba iuvenium“ следва традиционните добри практики в публикационната дейност и зачита нормите на поведение и международните стандарти, установени от Committee on Publication Ethics (COPE)*  (https://publicationethics.org/). Изхождаме от убеждението, че професионалното отношение изисква от авторите да представят оригинални статии в областта на литературознанието и езикознанието, съобразени с техническите изисквания на изданието. От редакторите и рецензентите също се очакват справедливост и конфиденциалност, които ще ни помагат да изпълним основната си цел, свързана с желанието изследванията на младите учени да получат обективна оценка.

Задължителните критерии, които е необходимо да бъдат спазвани от автори и редактори, са:

Авторите трябва…

 • да представят оригинални текстове, издържани в езиково-стилистично отношение, в които липсва плагиатство под каквато и да е форма;
 • да спазват стриктно техническите изисквания за оформление на докладите;
 • да описват ясно целите на изследването си и използваните методи, за да могат резултатите им да бъдат проверени и от други изследователи;
 • да цитират коректно публикациите на други автори, които са имали съществено влияние върху изграждането на теоретичния базис на изследването;
 • да посочват прецизно източниците за ексцерпция на таксономичния материал;
 • да представят текстове, които не са публикувани другаде;
 • да носят отговорност за изпратените за публикуване статии.

Редакторите и рецензентите трябва…

 • да рецензират текстовете, като вземат безпристрастни решения и не се ръководят от комерсиални съображения;
 • да представят рецензии, съдържащи обективни и аргументирани оценки на предоставените материали;
 • да се възползват от правото си за отказване на публикация, когато текстът не отговаря на критериите или нарушава етиката за публикуване;
 • да не разкриват информация по отношение на предоставените текстове, като спазват условията на приетата процедура за анонимно рецензиране;
 • да умеят да се справят при възникнал конфликт на интереси.

…………………………………………………………………………………………

* Комитет за етичност на публикациите (КЕП).