Курсови работи, 2006

By , April 29, 2006 11:47 am

Този текст описва идеята за създаване на курсови работи по дисциплината “Компютри и софтуер” от първокурсниците специалност “Компютърна химия” към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Създаването на курсова работа преследва няколко основни цели като: (1) самостоятелна работа с продукта MS PowerPoint и създаване на завършена презентация, (2) изява пред публика, сиреч тренировка на ораторското майсторство и (3) спазване на точно определено време на доклад. Всеки студент (лектор) избира сам темата на доклада си, като тя се одобрява от лектора на курса (Атанас Терзийски).
Докладите се оценява по посочените по-горе три критерия, като оценката се взема с тежест 25% при образуване на крайната оценка за курса по “Компютри и софтуер”.

Списък от докладите можете да намерите в Интернет на адрес http://web.uni-plovdiv.bg/ksx/students/kh_ks_2006

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy