Инструктаж във връзка с предпазване от COVID-19

ИНСТРУКТАЖ

Във връзка с предпазване от коронавирус (COVID-19) на работното място,
съгласно заповед на ректора № Р33-5170/26.10.2020

 1. Всички работещи да спазват стриктно разпоредбите и правилата в следващите заповеди, които ще бъдат качвани на официалния сайт / поставяни на видно място на информационни табла / разпращани по имейл.
 2. Въвежданите разпоредителни и ограничителни мерки се прилагат за всяко работно място и във връзка с всеки един контакт, както между работещите, така и със студенти, партньори и всички трети лица.
 3. Всички работещи, влизащи в пряк контакт с трети лица, да носят маски и лични предпазни средства. При изпълнение на служебните си задължения всеки един да е на максимално възможно разстояние от колегите си.
 4. Погрижете се работното място да е чисто, подредено и хигиченично; проветрявайте помещенията редовно.
 5. Повърхностите (бюра, маси, други) и предметите (телефони, клавиатури), както и дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
 6. Насърчете работещите, сътрудниците и студентите да мият ръцете си редовно и добре, да използват дезинфектантите в санитарните помещения и където още са поставени.
 7. Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете се да бъдат пълнени редовно.
 8. Поставете на видно място материали, които насърчават миенето на ръце; обърнете се към местната служба по здравеопазване РЗИ или потърсете такива на www.WHO.int .
 9. Погрижете се работещите и външни хора да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун/дезинфектант.
 10. Поставете на видно място плакати, указващи поддържане на добра респираторна хигиена на работното място и я насърчавайте.
 11. Погрижете се на работното място да имате на разположение защитни маски, шлемове, както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа. Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските, добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.
 12. Избягвайте събиране на големи групи през работно време и през почивките; груповото идване / отиване на работа.
 13. Посъветвайте работещите, преподавателите и студентите да проверяват редовно съветите за пътуване, публикувани от националните власти, преди да пътуват в командировка.
 14. Информирайте работещите, преподавателите и студентите си, че всеки, който има дори лека настинка, или температура, е препоръчително да си остане у дома. Това важи и за хора, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол / ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на зараза.
 15. Ясно информирайте работещите, преподавателите и студентите си за задължението им да уведомяват при положителен тест за COVID-19, както и за правото им на отпуск по болест / карантина.

Изготвил: инж. Фани Петрова, дл. лице по БЗ

23.10.2020 г.

Откриване на учебната година 2020-2021 / Opening of the school year 2020-2021

Скъпи студенти от Подготвителния курс по български език,
уведомяваме ви, че официалното откриване на учебната
година ще се проведе
на 19 октомври 2020 г., понеделник,
от 10:00 часа,
224 зала, 2 етаж
Нова сграда на университета, бул. България 236

Dear students of the Preparatory Course in Bulgarian Language,
we would like to inform you that the official opening of the academic year will take place
on October 19, 2020, Monday,
from 10:00,
in room 224, 2 floor,
New University Building, 236 Bulgaria Blvd.

ГОДИШНА ИЗПИТНА СЕСИЯ / АNNUAL EXAM SESSION

Уважаеми студенти,

С оглед спецификата на дистанционното обучение, осъществено в условията на пандемията от COVID-19, Ви уведомявам, че годишната изпитна сесия, в рамките на която е включен държавният изпит по български език (за всички групи), както и изпитите по дисциплините Лингвостранознание, Увод в специалността, Информационни технологии, Математика и Биология, ще бъде проведена в периода 8 – 20 септември 2020 г. (точните дати ще бъдат обявени допълнително).

Студентите, които не са положили успешно семестриалния изпит по практически български език, следва да се явят на поправителен изпит на 28 август.

Всички изпити ще бъдат присъствени.

Държавният изпит по български език ще съдържа два модула: писмен и устен. Оценяването ще се извършва от комисия. Непосредствено преди изпита (от 31 август до 5 септември) ще се проведе кратък интензивен курс (40 ч.), в рамките на който ще бъде направен преговор на учебния материал с цел да се улесни Вашата подготовка. Участието Ви в този курс е задължително.

Студентите, които по различни причини до момента не са се включили в дистанционното обучение, трябва да осъществят контакт с преподавателите си по отделните дисциплини, за да уточнят начина за отработване на пропуснатите часове.

Желаем Ви здраве и успехи!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

 

……………………………………………………………………………………………

Dear students,

In view of the specifics of the distance learning carried out in the conditions of the COVID-19 pandemic, I would like to inform you that the annual exam session, which includes the State Exam in Bulgarian (for all groups), as well as the exams in Linguistics, Introduction to the specialty, Information Technology, Mathematics and Biology, will be held in the period 8th  – 20th September 2020 (the exact dates will be announced later).

Students who have not successfully passed the semester exam in Practical Bulgarian Language should take a makeup (remedial) exam on August 28th .

All exams will be held at the university so be ready to attend them as scheduled in a particular seminar hall or auditorium, which will be announced later.

The State exam in Bulgarian  will contain two modules: written and oral. The evaluation will be carried out by an examination board. Immediately before the exam (from August 31st  to September 5th ) there will be a short intensive course (40 hours), during which the study material will be reviewed in order to facilitate your preparation. Your participation in this course is mandatory.

Students who for various reasons have not yet participated in the distance learning modules, should contact their lecturers in the  subjects they have enrolled into to discuss with them  how they should proceed to work out the  classes they have missed.

We wish you health and success!

Director of the Department:

Assoc. Prof. Ph.D Krassimira Chakarova

Важно съобщение / Important announcement

Скъпи студенти,

На основание на чл. 21, ал. 1. от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗВО във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната, считано от 13 март 2020 г., и във връзка със заповед РД-01-124/03.02.2020 на министъра на здравеопазването, ректорът на Пловдивския университет издаде заповед № P33-1328 от 13 март 2020 г., съгласно която аудиторните занятия (лекции и семинари) се отменят от 13.03.2020 до 29.03.2020 г..

През този период обучението ще продължи в дистанционна форма, подробна информация за която ще получите от Вашите преподаватели.

Надяваме се скоро сложната ситуация да бъде преодоляна и да се срещнем отново в Пловдив.

Бъдете здрави!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………..

Dear students,

Pursuant to Article 21 (1) of the Administrative Procedural Law and Article 32 (1) of thе Higher Education Law in connection with the State of Emergency on the territory of Bulgaria declared by the National Parliament  as of  13th  March 2020 and in connection with order RD-01 – 124 / 13.03.2020 issued by  the Minister of Health, the Rector of  Plovdiv University issued an order No P33-1328 according to which all the classes (lectures and seminars) are cancelled from 13th of March till 29th of March 2020.

Throughout this period the training will continue in the form of distance learning via electonic sources and means. Your lectureиs will provide you with detailed information and instructions on the issue.

We hope that the complicated situation will be overcome soon and look forward to seeing you back in Plovdiv.

Ве healthy!

Head of the Department,

Associate professor Ph.D  Krassimira Chakarova

Ателие за изработка на мартеници

На 26.03.2020 г. в Депаратамента се проведе станалата вече традиционна Работилница за правене на мартеници. На нея чуждестранните студенти се запознаха с обичая Баба Марта и с народните вярвания, свързани с началото на пролетта. В празничната и весела атмосфера те завиха бял и червен конец за здраве, щастие и късмет.

Коледно тържество 2019

На 16 декември 2019 г. в празнично украсената Заседателна зала на университетската Нова сграда  се проведе традиционното коледно тържество, организирано от ръководството на ДЕСПЧС за чуждестранните студенти, изучаващи български език в подготвителен курс и по програма “Еразъм”. Специален гост на събитието тази година бе заместник-ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Вместо обичайното в подобни случаи слово тя предпочете да поздрави лично присъстващите чуждестранни студенти с “Весела Коледа!” и да се запознае с всекиго от тях.

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие отправи и директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова, подчертавайки символичното значение на празника не само за християнския свят, но и за за всички хора, които вярват в спасителната мисия на доброто. Коледа е послание за надежда, любов и мир, един от най-светлите семейни празници.

Тържеството продължи с впечатляващата презентация “Рождество Христово (Коледа) в България”, подготвена и представена от Неда Ненова и Ива Георгиева – членове на Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ.

 

След тях Луиза Морели и Джулия дел Сордо, студентки по програма “Еразъм”, разказаха на присъстващите за коледните традиции в Италия.

И двете презентации бяха посрещнати с аплодисменти, прекъснати от идването на Дядо Коледа (Йордан Бадов от Лингвистичния клуб), който  пожела на всички много здраве, щастие и късмет през новата година и раздаде коледните подаръци. Не липсваше и традиционната баница с късмети, поднесена отново от добрия старец.

Всички участници в тържеството се насладиха на празничната атмосфера, на коледните песни  и на вкусната почерпка, а част от чуждестранните студенти участваха и в изработването на българска сурвачка, напътствани от своите преподаватели.

Празникът завърши с взаимни пожелания за весело посрещане на новата година и разбира се, с обща снимка.

 

Среща с представители на Посолството на Пакистан

На 10 декември 2019 г. директорът на ДЕСПЧС доц. д-р Красимира Чакърова проведе среща със заместник завеждащия Дипломатическата мисия на Пакистан, господин Маруан Алекс Аийаш, и административния координатор на Посолството – господин Акрам Хан.

Гостите проявиха жив интерес към преподаването на български език като чужд, към лингвистичните специалности във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и бяха впечатлени от големия избор на специалности, предвиждащи обучение по един и по два чужди езика едновременно.

След като разгледаха две от библиотеките в Ректората, гостите посетиха и учебен час по симултанен превод от английски на български език.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс за чуждестранни студенти от българска народност

 • Вие сте студент от Украйна, Молдова, Румъния, Казахстан, Сърбия, Черна Гора, Македония.
 • Разбирате български език, но ви е трудно да говорите и пишете правилно.
 • Имате нужда от езикови консултации с преподавател при подготовката за изпити и писането на курсови работи.

Този курс е за Вас!

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК е с продължителност един семестър (60 учебни часа), като занятията се провеждат в удобно за вас време, съгласувано с преподавателя.

Специални цени за студенти от българска народност:

 • 180 лв. на човек в група до 3 души.
 • 120 лв. на човек в група до 10 души.
 • 90 лв. на човек в група до 15 души.

Срок за записване: 15 ноември 2019 г.

За допълнителна информация и записване:

Нова сграда (бул. България 236)
каб. 409 – Таня Нейчева
тел. 032 261 789

Курсове по български език за студенти по програма “Еразъм”

Bulgarian language courses for ERASMUS students

За втория семестър на 2019-2020 за студентите по програма „Еразъм“ ще бъдат организирани следните курсове по български език:

Курсове за филолози:

 • Българска граматика А2
 • Българска граматика В1
 • Българска граматика В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.)
 • Създаване на текст – творческо и научно писане
 • Делово общуване
 • Българска разговорна реч (конверзация)

Курсове за нефилолози:

 • Български език А2
 • Български език В1
 • Български език В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.)

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

По-подробна информация за курсовете:

Втори семестър на 2019-2020 година (февруари – май).

Bulgarian language courses for ERASMUS students

The following Bulgarian language courses will be organized in the second semester of 2019-2020:

For students in Philological Studies:

 • Bulgarian Grammar А2
 • Bulgarian Grammar В1
 • Bulgarian Grammar В2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Humanities)
 • Text Creation – Creative and Academic Writing
 • Business Correspondence
 • Bulgarian Spoken Language (Conversation)

For students in Non-philological Studies:

 • Bulgarian Language А2
 • Bulgarian Language B1
 • Bulgarian Language B 2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Pedagogics, Economy, Law…)

*You can enroll in more than one course.

**For non-philological students. You will receive credits for a Bulgarian language course if it is pre-approved in your program.

 

Detailed information about the courses:

Second semester of 2019-2020 (February – May).