Конференция “Литература на близкото минало (1944 – 1989)”

ЮГОЗАПАДEН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

П О К А Н А

 

У в а ж а е м и  к о л е г и,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в

 КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

ЛИТЕРАТУРА НА БЛИЗКОТО МИНАЛО ( 1944 – 1989)

 

Работни са всички славянски езици, немски и английски език.

Конференцията ще се проведе на 28–29 септември 2012 г. в Първи корпус на Югозападния университет, Благоевград, зала 114.

При регистрацията се плаща такса правоучастие в размер на 20 лв. Пътните и разходите на участниците по престоя са за сметка на институцията, в която работят.

За участие в конференцията е необходимо до 30 юни 2012 г. да изпратите заявка за участие на e-mail: blizkominalo@abv.bg ; panayotova@swu.bg

Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Материалите за публикация очакваме най-късно до 10 октомври 2012 на адрес: blizkominalo@abv.bg

 

Изисквания към оформлението на докладите:

Основен шрифт Times New Roman, заглавие – 11 pt. Bold; имената на автора – 11 pt. Italic, резюме – 9 pt, ключови думи – 10 pt; основен текст – 11 pt, библиография – 9 pt. Приемат се материали до 15 стандартни страници. Цитирането се оформя по следния образец:

Хофман 1995: Hoffmann, B. O postmoderní české próze a dramatu postmoderně. – In: Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠŠS. Praha, 1995, 149–167.

Ликова 2001: Ликова, Р.Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. С., 2001.

 

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.