Реторика

РЕТОРИКА

Избираема факултативна дисциплина

“…Говори, за да те видя

Сократ

Анотация

Ораторското изкуство винаги се е считало необходима същност на социалните умения.Познато още от древността, то е било не само предмет на уважение, но и част от образователния процес. Познато като КРАСНОРЕЧИЕ, това изкуство притежава многопосочна специфика по цели, функции, а и в значителна степен по подхода към конкретна аудитория. Като научно – приложна хуманитарна дисциплина и като изкуство,реториката има личностнотрансформираща насоченост. Главната й цел е ДА ПОДГОТВЯ, КВАЛИФИЦИРА И ПРЕКВАЛИФИЦИРА студенти – хуманитаристи. Днес процесът на убеждаване чрез устна реч е особено необходим.. Защото – „да говориш – означава да действаш. Човешката несъвършеност ш пристрастеност се нуждае от ораторите”.

Способността да убеждаваш и да въздействаш на слушателите е от особена значимост. Не напразно още Сократ е казал: „Говори, за да те видя”. А много преди него в Древен Египет бащите  са поучавали синовете си: „Бъди изкусен  в речта си и силата ти ще бъде велика!” И П. Коелю твърди в „Петата планина”: „Най-опасно и могъщо е словото – способно да унищожава без да оставя следи”. В това се убеждаваме ако разгърнем Книга на книгите – Библията – само в Притчи Соломони и Еклисиаст над 120 пъти се говори за: думите, езика, мислите, усета за слушане, съвети от баща към син за: „Устните ти да пазят знание!” и „В многото говорене грехът е неизбежен!”, както и ”Несмисленото говорене пронизва като нож. А езикът на мъдрите докарва здраве”.

Като венец на комуникативната компетентност – Реториката се изучава почти в цял свят. В Англия, Франция, Норвегия освен в задължителното образование, тя се усъвършенства под формата на курсове, факултативи, магистърски дисциплини. В САЩ тя се изучава като „Организационно поведение”, „Публична реч”, „Изкуство на убеждаването”, „Бизнес реторика”. Обучението за лидери включва също специални програми от 200 въпроса: теоретични постановки, упражнения върху говорна култура, интерпретации на литературни творби – драма, проза, поезия; семинарни упражнения върху спонтанна и импровизирана реч; изпитни изяви върху експозе, ораторска реч, радиокоментар; публичен коментар на казуси; проекти запублична  защита и др. Реториката е застъпена  освен в редовното учебно съдържание още и под формата на Летни класове с подчертано голям брой кандидати от 6-те континента. Свободата на изказа, умението за себеизразяване, умения за владеене на слушателска аудитория, умения за себепрезентация по време на интервю за кандидатстване за работа, контрол над речта, владеене на мисли и говорната им изява, невербална комуникация, метаезик и др. – това са само част от съдържанието на тази многофакторна интелектуално – емоционална дейност.

Избираемата факултативна дисциплина Реторика е предназначена за студенти от ІІ, ІІІ и ІV курсове за всички хуманитарни специалности. В рамките на 8–10 ежеседмични занимания (1 час лекция и 45 минути упражнения) се предвиждат следните теми:

1. Ораторското изкуство – същност и възникване.

Древен Изток, Библия. Древна Гърция  –  Изокрит,  Горгий  –  учение за каирос  (уместност);  Демостен,  Платон,  Аристотел.  Римска империя  –  Квинтилиан,  Цицерон.

Ораторското изкуство – комуникативен процес, в който се разгръщат базисни комуникативни умения – за слушане, за задаване на въпроси,взаимно влияние, похвали, конфликтни ситуации,ораторско поведение.

2. Мислоформа – реч:  възможности за убеждаване .

Торсионни полета и думи. Езикът – магическа сила на речта. Човешкият глас и индивидуалният гласов образ.

3. Индивидуализация на въздействието – равнища: езиково, слухово,  зрително;  ниво на привлекателност.

Характеристика на аудиторията. Ораторът – подготовка и реализация

4. Харизмата –  същност и фактори, които я определят.

Базисни елементи  –  облекло,  вътшност,  лицеизраз, тембър компетентности, речев изказ,  етика на въздействието и др.  Как се изгражда устойчив публичен имидж.  Речта  –   структура и качества.

5. Тайната на добрата реч.

Изкуството на боравенето с думите. Думите, които печелят сърцата на слушателите.

6. Как да развием смелост и увереност в себе си.

Из опита на някои известни оратори.Главни предпоставки за успех.Да заинтиресуваме нашите слушатели. Речта: цел и смисъл

7. Невербалната комуникация

Езикът на тялото и скритият смисъл на думите. Жестови снопове и техният смисъл. Посланията на дресингкода и аксесоарите.  Похвати за въздействие. Обаяние и репутация

8. Метаезикът

Метаизрази, думи – клишета. Как да слушаме и разбираме между    редовете.

9. Бизнесреторика

Ценности и фирмена култура.Същност на бизнескомуникациите. Новата култура – диалексията и нейните особености. Интересното и скучното – опозиции в новата публичност. Реторика на интересното в посланието. Как да стигнем до разумния компромис в преговорите

10. Упражнения върху публична реч – по избор.

Темите по реторика са публикувани в http://shonyrai.blog.bg/ Категория-изкуство. Реторика –  Избираема факултативна дисциплина