Методика на литературното образование

АНОТАЦИЯ

Методика на обучението по литература е научно-приложна хуманитарна дисциплина. С оглед на личностнотрансформиращите цели и задачи дисциплината се обвързва както с традиционния педагогически опит, затвърден в практиката, така и със съчетани идеи от други области на хуманитаристиката. Главната, приоритетна цел на литературното обучение – да подготвя, квалифицира и преквалифицира студенти и учители, обуславя конкретни методи и задачи, които са „носеща конструкция“ на методиката (концептуална основа, обоснована методика за работа с различно учебно съдържание, примерни идеи и модели за литературна интерпретация, изисквания към съвременния урок по литература, своеобразия на учениците, за които е предназначено разработването на актуални подходи към литературното преподаване…).

Методиката на обучението по литература:

– се опира върху психологията на възможностите за личностно развитие;

– за своята дълбинност разчита на гносеологията, аксиологията в теоретико-приложен аспект, като предпоставя свободен избор на подстъпи към учебното съдържание;

– интегрира се с методите на обучение по други научни дисциплини, както и с изкуства – музика, театър, изобразително изкуство…

Фундаментът от теоретични постановки, апробирани в практиката, създава възможности за актуален диалог в аудиторната заетост. От една страна – диалогът се провокира от преподавателя, от друга – полемизират се явления, казуси и случващото се в методическия процес от студенти – хуманитаристи, надграждащи своето развитие по време на хоспетирането и преддипломната стажантска практика в училище.

Като етап на израстване, освен теорията, студентите имат възможност в свои проекти да разработват идеи за алтернативно преподаване на литература.

Лекционният дял  е разработен в 23 теми, а изпитът е от 2 части – теоретичен писмен и практически, насочен към разработване на приложни идеи от учебници по литература за среден и горен курс. Най-убедителните студентски изяви се бонусират.

В приложната програма е заложена инициативата „Пътуващ семинар” – базови учители, студенти и ученици пътуват периодично по градове и селища в България, за да присъстват на открити уроци, Кръгли маси, дискусионни теми, неформални общувания, театрални постановки, студентски спектакли и др.Обикновено тези семинари  са двудневни и са източник на прекрасни преживявания. Посетени са: гр. Неделино, Златоград, Смолян, Стара Загора, община Баните. Студентите са активно звено в техните организирания и реализации.