Доц. д-р Соня Райчева

Дисциплини

СПИЛКОMaine 2010 001ВА СОНЯ РАЙЧЕВА

Доктор по педагогически науки (2001). Доцент по Методика на обучението по литература (2008).  Родена  през 1952 в гр. Смолян. Завършила специалност „Български език и литература” и ІІ специалност „Педагогика” в Софийски университет „Св.Климент Охридски” през 1977. Специализирала е в СУ „Св. Климент Охридски” български фолклор през 1986-1988 г. В ПУ „Паисий Хилендарски” постъпва през 2002 г. Води Методика на обучението по литература; хоспетиране, педагогическа практика на студенти, лекционен курс на магистри. Автор на учебник в две части и студии по специалността.

Била е ръководител на учебни тренинги за социални умения, форуми и семинари за студенти и ученици при „Отворено образование” през 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 в Приморско, София, Пловдив и Ст.Загора. Създател и ръководител на студентски клубове за поезия и музика „Въпреки” –  филиал Смолян (1994-2003); студентски театрален клуб „Малкият принц” – филиал Пазарджик (1994-2002). Ръководител на студентско мултикултурно  творческо общество към ПУ ”П.Хилендарски” (от 1998).

Води лекционен курс по избираема дисциплина „Реторика” на 1 и 2 курс за всички хуманитарни дисциплини. Участва в експертно-консултативен съвет по бълг.език и литература и в център за контрол при МОН.

Списък  на научните публикации (2000-2010)

1. Култура и образователна среда в извънаудиторни форми – В:Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Сборник с доклади от научна международна конференция, 1-3 ХІІ, Пловдив, 2000 год.

2.Нетрадиционни похвати в университетското образование за учители – В: Педагагика, 10/2001, с. 80-89.

3. Хуманистичен подход към личността на студента-бъдещ учител – В: Сборник от юбилейна научна сесия, Стара Загора, 2001, с. 48-51.

4. Изкуството в преподаването на студентите-бъдещи учители – В: Юбилейни Паисиеви четения, 1-7 ХІ, 2002 г.

5. Творчеството в литературнообразователния процес днес – В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания, сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, т.І, 28-29 V, Смолян, 2002.

6. Студентите – хуманитаристи – субекти в  педагогическата  практика – В: Образованието – глобална идентичност и културно  разнообразие.” Първа балканска конференция, Стара Загора, 2003, с. 201–206.

7. Образователният театър в подготовката на бъдещите учители – В: Съвременни тенденции на образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина, Пазарджик, 2003, с. 342 – 345.

8. Изкуството в подготовката на бъдещите учители – В: Педагогика, 5/2003, с. 56–64.

9. Учителят между остарялата професионално-педагогическа подготовка и претенциите на съвременното образование – В: Педагогика, 9/2003, с. 30-42.

10. Студентите – бъдещи учители в условията на хуманизирано образование – В: Хуманитарното знание – традиционни опори и   актуалност, т. ІІ, Бургас, 2003.

11. Студентите – бъдещи учители в условията на хуманизирано образование /монография/. Смолян, 2003, с. 107

12. В приглушения шепот на майчините песни, доклад посветен на  Будителите, Смолян, 2003

13. Аз-ефективност на бъдещите учители-хуманитаристи в изпитни условия – В: Международна научна конференция, Велико Търново, 2004.

14. Самоопределянето на студента – бъдещ учител по литература – плод  на мотивационна амбиция – В: Сборник от научен семинар в памет на  доц. д-р Т. Гайдаров, Смолян, 2004.

15. Глобалният живот е животът в движение или за мобилността в методиката на литературното  образование – В: Глобализацията в образованието, Бургас, 2004.

16. Развитие на комуникативни умения: преподавател – студенти – среда – В: Педагогика, 5/2005, с. 67 – 76

17. Формиране на позитивното мислене чрез преподаване на   Яворов в интегрирания контекст от литература и музика.

18. Иновационни технологии в учебно-възпитателния процес при формиране на позитивно мислене, Пловдив, 2005, с. 67-73.

19. Българката и песента в творческата съдба на Ст. Шишков –  В:  Сборник с доклади, Смолян, 2005.

20. Тревожността в условията на висшето образование /споделени наблюдения/ – В: Аз- Буки, бр. 50, 2005.

21. Песенният фолклор в литературния урок и участието му в духовния образ на човечеството – В: Образование, 2006

22. Който има уши да ги чуе и сърце да ги почувства – или за родопския народопесенен фолклор – съдба и “духовен  паспорт” за Ст. Кабасанов – В: Сборник с доклади по случай 100 годишнина от рождението на Ст. Кабасанов, Смолян, 2006.

23. Учениците и обучението по литература, студия, Пловдив, 2006, с. 38.

24. Учениците и съвременното преподаване на литература – В: Юбилейна национална научна конференция с    международно участие, Смолян, 2006.

25. Синергетика в съвременното литературно образование /езиково –музикални паралели върху Вл. Висоцки и П. Пенев/ – В: Международна руско-българска научна конференция, Пловдив, 2006.

26. Помагало по Методика на литературното образование. Теоретико-приложни аспекти. Пловдив, 2007.

27. Руският и български шансон в контекста на литературното образование. Храмът в песните на  Михаил Круг и Пламен Ставрев. Доклад в международна научна конференция, Волгоград, Русия, 2007.

28. Специфика на литературното образование на деца-индиго и подготвеността на студентите – бъдещи учители. Доклад, представен на международна научна конференция, Смолян, 2007

29. Музиката в контекста на литературното обучение като начин за опознаване на света. Международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство” Варна, 2008.

30. Участие в методически проект на тема „Комуникативността в езиковото, литературното и интеркултурното образование. Музиката в литературното образование и студентската рецепция. Пловдив, 2007-2008.

31. Литература и музика в контекста на съвременното литературно образование, Волгоград, Русия, 2008

32. Водата и нейната смислоорганизираща функция в песенните образци на Средните Родопи, доклад в научна конференция на   тема „Родопите и човекът”, Смолян, 2008.

33. Помагало по методика на литературното образование. Теоретико приложни аспекти – ІІ част 2008

34. Орелът – реализация на образната символика в нелитературни и литературни текстове – В: Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65 годишнина Велико Търново, 2009, с. 311-319.

35. Ст. Сивриев: „До съмнало” в света на Ил. Бешков. Човек помни това, което е чул със сърцето си”, Златоград, /под печат/ 17.9.2009.

36. Парфюмът като знакова символика в „Поручик Бенц” и „Осъдени души” на Д. Димов, Паисиеви дни, Пловдив, септември 2009.

37. Образованият маниер отваря всички врати – или за реториката като възможности и решения – Международна конференция – май 2010, Кърджали.