Методика на обучението по български език

Конспект за изпита по методика на обучението по български език – с библиографска справка към всеки от въпросите

1. Методика на обучението по български език като наука. Цели. Задачи. Обект и предмет на методиката на обучението по български език.

 • Димчев, К. Методиката на българския език – постижения и перспективи. – Български език и литература, 1988, № 4.
 • Димчев, К. За предмета на изследванията в методиката на обучението по български език. – Български език и литература, 1992, № 2.
 • Димчев, К. Цели и съдържание на обучението по методика във ВУЗ. – Български език и литература, 1992, № 4.
 • Петров, А. Обучението по български език – обучение по култура. – Български език и литература, 2001, № 2-3.

2. Методи на изследване в методиката на обучението по български език.

 • Димчев, К. За предмета на изследванията в методиката на обучението по български език. – Български език и литература, 1992, № 2.
 • Кръстанова, В. Обучението по български език в контекста на съвременните научни изследвания. – Български език и литература, 2001, 5 – 6.

3. Лингвистични основи на обучението по български език. Съвременни лингвистични теории и тяхното прилагане в родноезиковото обучение.

 • Москов, М. Езикознание в помощ на учителите по български език. С., 1982.
 • Кръстанова, В. Обучението по български език в контекста на съвременните научни изследвания. – Български език и литература, 2001, 5 – 6

4. Учебният процес по български език. Същност на подсистемите преподаване и учене.

 • Димчев, К. Методически проблеми при усвояване на граматични понятия – Годишник на СУ, факултет  Славянска филология, 65, 1971, № 1.
 • Василева, Б. Развитие на критическото мислене в уроците по български език чрез използване на медийни текстове – Български език и литература, 2008, 4.
 • Кръстанова, В. Конструктивистката парадигма в обучението по български език – Български език и литература, 2007, 1.

5. Етапи в усвояването на лингвистичните понятия.

 • Димчев, К. Методически проблеми при усвояване на граматични понятия – Годишник на СУ, факултет Славянска филология, 65, 1971, № 1.
 • Банков, Л. За научна организация и управление на учебния процес по български език, С., Народна просвета, 1974.

6. Цели и задачи на обучението по български език.

 • Васева, М. За стандартите в обучението по български език, Български език и литература, 2009, 2.
 • Учебни програми. Държавни образователни изисквания, 2000.
 • Димчев, К. Функции на обучението по български език. – Български език и литература, 2009, 2.
 • Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература, 2009, 3.

7. Учебното съдържание по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на средното   училище. Принципи за структуриране на учебното съдържание.

 • Учебни програми. Държавни образователни изисквания, 2000.
 • Пенкова, Р. Новата учебна програма по български език – Български език и литература, 2006, 5.

8. Дидактически принципи, свързани с родноезиковото обучение

 • Андреев, М. Дидактика, С., 1997.
 • Радев, П. Обща училищна дидактика, Пловдив, 2005.

9. Методически принципи на обучението по български език.

 • Димчев, К. Система в стилистичните занятия, С., 1972.

10. Комуникативна ориентация на съвременното родноезиково обучение.

 • Георгиев, Б. Прагматични норми на езиковите комуникации в ОБЕ – Български език и литература, 1992, №2.
 • Димчев, К. Комуникативноречева насоченост на обучението по роден език, С., 1985.
 • Кръстев, Б. Да разширим и засилим комуникативната насоченост в родноезиковото обучение – БЕЛ, 1989, № 3.
 • Петров, А. Дискурсният анализ и обучението по български език. – Български език и литература, 1994,1.
 • Петров, . Комуникативното обучение по български език. – В: Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики, С., 2005. Шахнарович, М. А. Онтогенезис на речевата дейност, речевото общуване и езиковото обучение (Психолингвистичен подход). – Български език и литература, 1989,1 .
 • Падешка, М. Овладяване на стратегии за общуване чрез обучението по български език. – В:  Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики, С., 2005.

11. Методи, похвати и форми на обучението по български език. Класификация.

 • Андреев, М. Дидактика, 1997.
 • Капинос, В. И. О методах обучения русскому (родному) языку. – В: Методы обучения в современной школе, М. 1983.
 • Радев, П. Обща училищна дидактика, Пловдив, 2005.
 • Радкова, А. Методът в методиката. – В: Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики, С. , 2005.

12. Интерактивни методи и техники в обучението по роден език.

 • Атанасова, А. Интерактивни техники в часа по български език. Интернет
 • Вълчев, Р. Основи на интерактивните методи. Новата парадигма в образованието. Кооперативното учене. Теория на множествената интелигентност. Интернет.
 • Гюрова, 2006:  Вяра Гюрова, Ваня Божилова, Вероника Вълканова, Грета Дерменджиева. Интерактивността в учебния  процес или за рибаря, рибките и риболова, София, 2006.
 • Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике, Минск, 2004.
 • Костова, Здравка. Как да учим успешно. Иновации в обучението. С., 1998.
 • Кръстева, А. Иновации в училищното образование. В. Търново, 2004.

13. Урокът по български език. Изисквания.

 • Онищук, В. А. Урок в современной школе, М. 1986.
 • Димчев, К. Урокът в системата на обучението по  български език. – Български език и литература, 1988, 6.
 • Георгиева, М. Съвременният урок по български език (структура и типология) – Български език и литература, 1997, 3-4.
 • Крупенникова, М.И. Эфективные методы  и приемы организации урока. – Русский язык в школе, 1997,4.
 • Петров, А. Дискурсният анализ – средство за определяне резултатността на урока по български език. – Български език и литература, 2000, 3-4.
 • Урок русского языка на современном етапе., М., 1978.
 • Падешка, М. Урокът в контекста на комуникативно ориентираното обучение. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс., С., 2005.

14. Класификация на уроците по български език. Видове.

 • Георгиева, М. Типология на уроците по български език – В: Юбилеен сборник “25 години Шуменски университет”. Доклади, Шумен, 1998.
 • Стефанова, Ст.  И Б. Кръстев. Ръководство за семинарни занятия и педагогическа практика по родноезиково обучение, В. Търново, 2002.
 • Панов, Б. Т. Типы и структура уроков русского языка, М., 1984.

15. Обучението по фонетика. Значение, функции, задачи. Връзка на фонетиката с другите дялове на езиковото обучение. Учебно съдържание.

 • Владимирова, Т. Проблеми на обучението  по фонетика. С., 1969.
 • Кръстев, Б. Помагало по българска фонетика и фоностилистика, В. Търново, 1994.

16. Задачи за упражнения по фонетика.

 • Владимирова, Т. Проблеми на обучението по фонетика. С., 1969.
 • Кръстев, Б. Помагало по българска фонетика и фоностилистика, В. Търново, 1994.

17. Фонетиката и обучението по правоговор и правопис.

 • Васева, М. Формиране на правописни умения и навици (ІV – VІІІ клас), С., 1982.
 • Владимирова, Т. Проблеми на обучението по фонетика. С., 1969.
 • Владимирова, Т. , М. Янакиев Програмиране на обучението по правопис, С, 1972.
 • Владимирова, Т. Как да управляваме усвояването на правописа в І – VІІІ клас. – В: Съвременни проблеми на обучението по роден език, С., 1979.
 • Кръстев, Б. Опит за класификация на правоговорните грешки в речта на учениците. – Български език и литература, 1983, №6.

18. Обучението по морфология. Цели. Основни принципи на морфологичното обучение. Учебното съдържание по морфология в средното училище. Етапи при формирането на морфологични понятия.

 • Димчев, К. Методически проблеми усвояване на граматически понятия – Год. СУ, Фак. слав. филолог., 65, 1971, №1.

19. Задачи за упражнения при морфологичното обучение.

 • Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика, Ст. Загора, 1991.

20. Обучението по синтаксис. Същност. Цели и задачи. Учебното съдържание по синтаксис 5. – 12. клас.

 • Димчев, К. Изучаване на сложното изречение, С., 1972.
 • Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика, Ст. Загора, 1991.

21. Задачи за упражнения при обучението по синтаксис.

 • Димчев, К. Изучаване на сложното изречение, С., 1972.
 • Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика, Ст. Загора, 1991

22. Обучението по лексикология.  Учебно съдържание. Задачи за упражнения при осъществяването на  лексикалното обучение

 • Комарска, И. Лексикалната работа в средния курс – Български език и литература, 1981, № 1.
 • Карастойчева, Цв.  Опит за типологизация на лексикалните грешки в писмената практика на учащите се. – Български език и литература, 1979, № 1.
 • Новачкова, Р. и А. Михайлова – Изучаване на лексикологията чрез изследователски форми на работа – БЕЛ, 1973, № 3.
 • Георгиева, М. Лексикално-тематичният подход в родноезиковото обучение, С., 1990.

23. Комуникация и текст. Дискурс. Текст (същност, конституиращи белези). Обучението в текст като система.

 • Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика, Ст. Загора, 1991.
 • Дамянова, А. Език-текст-реч или дискурс. Български език и литература, 1995, № 6.
 • Петров, А. Дискурсният анализ в обучението по български език, С., 2001.
 • Стефанова, Ст. Текстът като езикова и речева единица. – Български език и литература, 1993, №3.

24. Механизми за осъществяване на текстова свързаност и тяхното изучаване в училище.

 • Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика, Ст. Загора, 1991.
 • Добрева, Сн. Негативни аспекти при използването на механизмите и средствата за текстова свързаност в ученическите разработки, – Български език и литература, 2006, 6.
 • Дамянова, А. Език-текст-реч или дискурс. Български език и литература, 1995, № 6.
 • Добрева, Е. и И. Савова – Проблеми на изграждането на текста, С., 1994.
 • Добрева, Е. и И. Савова  Текстолингвистика. Уводен курс., Шумен, 2000.

29. Възприемането и създаването на текста като лингвометодически проблем.

 • Гарушева, П. Създаването на текста като лингвометодически проблем – Български език и литература, 1993, № 2.
 • Лингвисктика текста и обучение ознакомительному чтению в средней школе, М., 1987.

ОБЩА ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми., С., 2004.
 2. Димчев, К. Обучението по български език като система. С., 1998.
 3. Димчев, К. Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции, В. Търново, Знак 94, 2010.
 4. Димчев, К. Езикознание. Езиково обучение. Методика на езиковото обучение, С. Булвест 2000, 2010.
 5. Кабасанов, С. Методика на обучението по български език, С., 1979.
 6. Кръстев, Б. и Ст. Стефанова. Методика на обучението по български език в прогимназиалните и гимназиалните класове на СОУ, В. Търново, 2000.
 7. Методика на обучението по български език. Сборник със съставители: Ст. Стефанова и Д. Димитрова, В. Търново, 1998.