Доц. д-р Пенка Гарушева-Карамалакова

Дисциплини

ГАРУШЕВА-КАРАМАЛАКОВА ПЕНКА ХРИСТОВА, Доктор по педагогически науки (1986). Доцент по методика на обучението по български език (1992).

Родена през 1947 година в град Нова Загора, окръг Сливенски. Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1969 г.). От  1969 – 1975 година е учителка по български език и литература в гр. Нова Загора. От януари, 1975 година е преподавателка в ИУУ и ИПКУ в гр. Стара Загора. В Пловдивския университет постъпва през 2002 година. Чете лекции по методика на обучението по български език. Автор е на книги, помагала и статии, свързани с родноезиковото обучение. Специализирала е в Москва – Институт содержания и методов обучения през 1984 година. Отговаря за сектора по методика на обучението по български език и литература към катедрата по българска литература и теория на литературата в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Наградена със значка „Отличник на Министерството на образованието и науката” – 1980 година.

Научна тематика: Методика на обучението по български език в СОУ. Работа над текста при обучението по български език.

ПУБЛИКАЦИИ:

I. Монографии и книги, съставителство на сборници

1. Гарушева, П. Методическа система за създаване на текст разсъждение в 7. клас. С.: СУ ”Св. Климент Охридски, Дисертация, представена за получаване на научната степен „кандидат на педагогическите науки”, 1986, 211 с.

2. Гарушева, П. Методическа система за създаване на текст разсъждение в 7. клас. С.: СУ  ”Св. Климент Охридски”, Офсетно издание. Автореферат на дисертация, представена за получаване на научната степен „кандидат на педагогическите науки”, 1986, 31 с.

3. Гарушева, П. Междупредметните връзки при обучението в създаване на текст разсъждение. Стара Загора: ИПКУ, 1989,  73 с.

4. Гарушева, П., Г. Кисьов и др. Методически насоки по български език и литература за 4. – 7. клас  (за работа с деца, недостатъчно владеещи български език) в основните училища със засилено трудово обучение. С.: МНП, 1990, 63 с.

5. Гарушева, П. Работа над текста при обучението по граматика. Стара Загора: ИПКУ, 1991, с. 91.

6. Съставителство на сборник „Проблеми на езиковото и речевото развитие на учениците”, Стара Загора: ИПКУ, 1996,156 с.

7. Съставителство и редакция на сборник „Педагогически и кариерни процеси в училище”, Стара Загора: ТрУ, 2000, 213 с.

II. Статии

1. Гарушева, П., К. Кисьов, В. Канев, Г. Делев, Р. Абазов. Постоянно действащият семинар с базовите учители – ефективна форма на внедряване на новото учебно съдържание по български език и литература в ЕСПУ. В: За по-високо качество и ефективност на педагогическия труд. МНП, Ст. Загора: ИУУ, 1979, с. 112 – 121.

2. Гарушева. П. Осъществяване на трудово възпитание чрез литературнотворческите съчинения в ІV – VІІІ клас. – Български език и литература, 1980, № 1, с. 18 – 24.

3. Гарушева, П., Р. Абазов. Навременна книга. – Български език и литература, 1984, – № 1, с. 59 – 61.

4. Гарушева, П. Типология на задачите за упражнения, формиращи умения за създаване на текст разсъждение в VІІ клас. В: Интензификация на учебно-възпитателния процес, част ІІІ, МНП, Стара Загора: ИУУ, 1984, с. 32 – 43.

5. Гарушева, П. Използване на речеви ситуации при създаване на текстове разсъждения в VІІ клас. – Български език и литература, 1984, №  4, с. 61 – 65.

6. Гарушева, П. Приемствеността при представянето на комуникативноречевия компонент в учебниците по български език. В: Състояние на учебниците и учебните помагала. Стара Загора: ИУУ, 1985, с. 123 – 128.

7. Гарушева, П. Формиране на умения за създаване на разсъждения в уроците по синтаксис и лексикология (VІІ клас). В: Комуникативноречева насоченост на обучението по роден език, София: МНП, 1985, с. 72 – 81.

8. Гарушева, П. Формиране на активна жизнена позиция чрез обучението в публицистични текстове разсъждения. В: Класово-партийното възпитание на учениците. кн.1, ОС на Народна просвета, Русе, 1986, с. 66 – 71.

9. Гарушева, П. и В. Михайлова. Някои проблеми на приемствеността и перспективността при обучението в свързана реч (ІІІ – ІV клас) (резюме) В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив, 1986, с. 289.

10. Гарушева, П. Възможности за нравствено възпитание при обучението в публицистични съчинения. В: Човекът в условията на научно-техническата революция. Младежка дискусия. Съюз на научните работници в България, Пловдив, 1987, с. 63 – 65.

11. Гарушева, П. Някои възможности за развитие на логическото мислене на учениците при създаване на текстове разсъждения. В: Формиране и развитие на личността в учебно-възпитателния процес (I – Х клас на ЕСПУ), част ІІ, Стара Загора: ИПКУ, 1987, с. 96 – 104.

12. Гарушева, П. Осъществяване на междупредметни връзки при обучението в текст разсъждение. В: Приносът на съюзните членове за развитие на фундаменталните и приложните науки. Сборник резюмета, Научна конференция. СНР, Стара Загора, 26 май, 1988, с. 93.

13. Гарушева, П. и З. Запрянова. Урок в VІІІ клас на тема: „Стилово богатство на старобългарския книжовен език (ученически проучвания върху изучени литературни произведения)”. – Български език и литература, 1989,  № 5, с. 42 – 49

14. Гарушева, П. Патриотичното възпитание чрез обучението в съчинение в VІ и VІІ клас. В: Юбилеен сборник “Ролята и мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес при условията на научно-техническата революция”, Стара Загора: ИПКУ, 1989, с. 34 – 43.

15. Гарушева, П. Създаване на учебно-научни текстове на муждупредметно равнище. В: Общуване и култура, С.: МНП, 1989, с. 103 – 109.

16. Гарушева, П. и др. Синонимизацията при осъществяване на междуфразова връзка в текста. В: Научна организация на обучението във ВУЗ. Резюмета на доклади от ХІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990, с. 123.

17. Гарушева, П., Кр. Калчева, К. Минчева. Овладяване на синонимизацията при осъществяване на междуфразова връзка в текста. – Български език и литература, 1992,  № 3, с. 38 – 43.

18. Гарушева, П. Създаването на текст като лингвометодически проблем. – Български език и литература, 1993,  № 2, с. 27 – 32.

19. Гарушева, П., Кр. Калчева, К. Минчева. Овладяване на силните позиции в текста при обучението по български език. – Български език и литература, 1994,  № 4, с. 39 – 46.

20. Гарушева, П., Е. Атанасова. Овладяване на наречието като конектор в текста. – Образование и квалификация, 1995,  №  6, с. 97 – 104.

21. Гарушева, П., Комуникативноречевият компонент в учебника по български език за V клас – традиции и новаторство. В: Учебните програми и учебниците в СОУ в контекста на образователните стратегии, част І, свитък ІІІ, Стара Загора, 1995, с. 75 – 82.

22. Гарушева, П., Е. Атанасова. Овладяването на наречието като конектор в текста (5. клас). В: Професионализъм и квалификация на учителите, част ІІ, Варна, 1995, с. 62 – 66.

23. Гарушева, П. Култура на речта на учителя. В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура, кн. 4., Смолян, 1995, с. 47 – 52.

24. Гарушева, П., Е. Атанасова. Съчинението на морално-етична тема от позицията на практиката. – Български език и литература, 1996,  №  4 – 5, с. 81 – 90.

25. Гарушева, П. Е. Атанасова.  Работа над текста при изучаването на наречието. В: Проблеми на езиковото и речевото развитие на учениците, Стара Загора, 1996, с. 5 – 16.

26. Гарушева, П., К. Минчева. Уроци за овладяване на конективната функция на частиците в VІ клас. В: Проблеми на езиковото и речевото развитие на учениците, Стара Загора, 1996, с. 28 – 36.

27. Гарушева, П., Е. Атанасова. Възможности за формиране на мотивация при създаване на публицистични съчинения. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора,  ИПКУ, 1996, с. 447 –  451.

28. Гарушева, П., Е. Атанасова. Дискусията и усъвършенстването на дискурсната компетентност. В свитък: Жан Пиаже и българската хуманитаристика, С., 1996, с. 103 -106.

29. Гарушева, П., Е. Атанасова. Методически идеи за овладяване на епистоларния жанр. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки.. Стара Загора, ИПКУ, 1-2 юни, 1997, с. 451 – 456.

30. Гарушева, П., Лингвометодически аспекти на възприемане на текста за преразказ при обучението на ученици роми. В: Обучението на ромските  деца в Европа. Проблеми и перспективи, Варна, 1997, с. 19 – 24.

31. Гарушева, П., Е. Атанасова. Акценти при изучаване на антонимите като конектори в занятията по СИП. В: Съвременни образователни и социалнопедагогически реалности. Стара Загора, ИПКУ, 26 юни, 1997, с. 40 – 43.

32. Гарушева, П., Е. Атанасова. Възможности за формиране на мотивация при  създаването на публицистични съчинения (VІІІ клас). – Български език и  литература, 1997,  № 3 – 4, с. 84 – 90.

33. Гарушева, П. и Е. Атанасова. Дискусия и дискурсна компетентност. –  Образование и квалификация, 1997,  № 2, с. 62 – 69.

34. Гарушева, П. За речевото общуване на преподавателя с учителска аудитория. В: Квалификация на учителите – реалност и перспективи, Варна, 1998, с. 110 – 115.

35. Гарушева, П. Основни видове монологични изказвания. Методика на обучението по български език – христоматия (съст. Ст. Стефанова и Д. Димитрова), Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1998, с. 161 – 168.

36. Гарушева, П. Създаването на текста като лингвометодически проблем. Методика на обучението по български език – христоматия (съст. Ст. Стефанова и Д. Димитрова), Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1998, с. 191 – 195.

37. Гарушева, П. Есето в училище. В: сб. от Юбилейна сесия “40 години ИПКУ”, ИПКУ, Стара Загора, 10 – 11 юни 1999, кн. 6, с. 29 – 33.

38. Гарушева, П. Формиране на интелектуална култура чрез един вид задачи за работа над текст. Във: “Формиране на интелект в процеса на обучение”, Стара Загора, 22 април, 1999, с. 127 -132.

39. Гарушева, П. Използването на модели при обучението в текст на ученици роми. В: „Психолингвистични и социолингвистични проблеми на обучението на ромските деца в Европа”, Варна, 27- 29 май, 1999, 154 -158.

40. Гарушева, П. Най-ценното – обичта на учителите (доц. д-р Г. Кисьов на 70 години). – Български език и литература, 2000,  №  2, с. 46 – 51.

41. Гарушева, П., Ст. Няголова. Относно моделирането при обучението в текст на ученици роми (3. и 4. клас). – Начално образование, 2000,  №  2, с. 13 – 18.

42. Гарушева, П. “За” и “против” есето в училищния курс на обучението по български език и литература. – Български език и литература. 2000, №  2, с. 46 – 51.

43. Гарушева, П. Участие в дискусия във връзка с обучението в съчинение есе. – Български език и литература, 2000,  № 2, с. 51 – 52.

44. Гарушева, П. Вазовите думи за “нелепите оскърбления на езика” – навременни и днес. В: „Иван Вазов  – патриархът на българската литература”. Стара Загора, 2001, с. 58 – 62.

45. Гарушева, П. Ученическото есе в прогимназиалния етап на СОУ. В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии. Технологични аспекти  на средното образование. Дидактика и теория на възпитанието. Музикална педагогика., т.5. , Стара Загора, 2001, с. 106 – 110.

46. Гарушева, П. Техники за овладяване на съчинение есе (5. – 7. клас). В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии. Технологични аспекти на средното образование. Дидактика и  теория на възпитанието. Музикална педагогика., т. 5., Стара Загора, 2001, с.111 – 115.

47. Гарушева, П. и А. Дончева Интегративни тенденции при съотнасяне на комуникацията в родноезиковото и чуждоезиковото обучение по английски език на учителите специализанти. В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии. Технологични аспекти на средното образование. Дидактика и теория на възпитанието. Музикална педагогика., т.5., Стара Загора, 2001, с. 128 – 133.

48. Гарушева, П. и Е.Атанасова Дискусията и усъвършенстването на дискурсната компетентност (8. клас). –  Образование, 2001,  №  4, с.10 –15.

49. Гарушева, П. Съчинението есе. В: Годишник на Тракийския университет, т. 3., Стара Загора, 2002, с. 115 – 129.

50. Гарушева,П. За необходимостта от практическо осъществяване на междупредметни връзки при обучението по български език. В: Обществени науки. Педагогика. , т. 4. , Стара Загора, 2002, с. 277 – 280.

51. Гарушева, П. Прагматичните максими за вежливост и овладяването на речевите актове благодарност и молба при обучението по български език (5. – 7. клас) – В: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие. Стара Загора, 2003, с. 42 – 47.

52. Гарушева, П., Т. Конарска. Овладяването на прагматичните норми за вежлива комуникация при обучението по български език (7. клас). – В: Природоматематически науки. Педагогически науки. Обществени науки. История. Етнография. Български език и литература., т. 4., Стара Загора, 2003, с. 185 – 190.

53. Гарушева, П. Овладяване на прагматичните норми за вежлива комуникация при обучението по български език в СОУ (Типология на задачите за упражнения). – В: Научни трудове, том 41, кн.1., Филология, Пловдив, 2003, 2003, с. 277 – 284.

54. Гарушева, П., А. Модикян, Ф. Бойкова. Прагматични аспекти на обучението по български език в училищните образователни степени. – В: Научни трудове, том 41, кн.1., Филология, Пловдив, 2003, с. 289 – 294.

55. Гарушева, П. Прагматичните задачи за овладяване принципите на  вежливостта и сътрудничеството при обучението по роден език (9. клас). –   В: Технологични аспекти на средното образование. Дидактика и  теория на            възпитанието., т. 3. Стара Загора, 2004, с. 243 – 249.

56.  Garusheva, P., A. Doncheva, B. Lekova. The verbal impact of the  teacher in educational  discourse. – In: Searching excellence in education, 2004.

57. Гарушева, П., В. Михайлова. Овладяването на текстовата свързаност чрез  използването на аналогията като методически похват при обучението на ученици  роми (4. клас). В: Език и стратегии в обучението, Велико Търново, 2005, с. 35 – 43.

58. Методически идеи за овладяване принципите на вежливостта и сътрудничеството чрез използване на интерактивни техники при обучението по български език. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, Булвест 2000, С., 2005, с. 227 – 234.

59. Гарушева, П. Формиране на позитивни нагласи чрез обучението по български език. – В: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. София, 2005, с. 90 – 99.

60.  Гарушева, Пенка, Ваня Кръстанова, Катя Ганева, Фани Бойкова, Анна Модикян, Георги Гешев Проекции на комуникативността в езиковото обучение – В: Науката , образованието и времето като грижа, Смолян, 2007, с. 95 – 100.

61. Гарушева, П. и Ст. Анастасова Езиковата култура в информационното общество В: Образованието в информационното общество, Пловдив, 2009, с. 139 -148.

62. Гарушева, П. Формиране на мотивация за учебна дейност чрез интерактивни  методи и техники в урока по български език В: Отклонението като норма (Сборник   в чест на проф. Р. Йовева), УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2009, с. 197 – 206.

63. Гарушева, П. Уроци за овладяване на умения за създаване на ученически писмени текстове. – Български език и литература, 2010, № 5, с. 3 – 20.

III. Научни доклади

1. Гарушева, П. Осъществяване на трудово възпитание чрез литературнотворческите съчинения в ІV – VІІІ клас. – Доклад на Междуинститутска конференция. Стара Загора, 1979.

2. Гарушева, П. Лингвистични и методически аспекти на обучението в разсъждение. – Доклад, изнесен на национален семинар с инспекторите и методиците по български език “Обучението по развитие на речта”, Стара Загора, 1983.

3. Гарушева, П. Типология на задачите за упражнения, формиращи умения за създаване на текст разсъждение в VІІ клас. – Доклад за научна сесия, проведена в ИУУ “Д-р М. Нейчев”, Стара Загора, 1 и 2 юни, 1984.

4.  Гарушева, П. Приемствеността при представянето на учебното съдържание в учебниците по български език. – Доклад на регионална конференция за обсъждане състоянието на  учебниците и учебните помагала, Стара Загора, 1984.

5. Гарушева, П. Приемствеността при представянето на комуникативно речевия компонент в учебниците по български език. – Доклад на национална конференция “ Състояние на учебниците и учебните помагала”- Стара Загора, 1985.

6. Гарушева, П. Формиране на активна жизнена позиция чрез обучението в публицистични текстове разсъждения. – Доклад в научнопрактическа конференция “Класово-партийното възпитание на учениците”, ОС на Народна просвета, Русе, 1986.

7. Гарушева, П. В. Михайлова. Някои проблеми на приемствеността и перспективността при обучението в свързана реч (ІІІ – ІV клас) – Доклад на Паисиеви четения, Пловдив, 1986.

8. Гарушева П.  Патриотичното възпитание чрез обучението в съчинение в VІ клас. – Доклад на регионална конференция “Патриотичното възпитание чрез обучението по български език, литература и фолклор”, Кърджали, 1987.

9. Гарушева, П. Някои възможности за овладяване на метод за самостоятелно творчество при обучението в съчинение. – Доклад на Юбилейна научна сесия, Смолян, 1987.

10. Гарушева, П. Възможности за нравствено възпитание при обучението в публицистични съчинения. – Доклад на младежка дискусия. Съюз на научните работници в България, Пловдив, 1987.

11. Гарушева, П. Някои възможности за развитие на логическото мислене на учениците при създаване на текстове разсъждения. – Доклад на научна сесия, ИПКУ, Стара Загора, 1 – 2 юни, 1987.

12. Усвояване на метод за самостоятелно творчествопри обучението в съчинение. – Доклад на Юбилейна научна сесия, Смолян, 1987.

13.  Гарушева, П. Осъществяване на междупредметни връзки при обучението в текст разсъждение. – Доклад на научна конференция. СНР, Стара Загора, 26 май, 1988.

14. Гарушева, П. Патриотичното възпитание чрез обучението в съчинение в VІ и VІІ клас. – Доклад на научна сесия, ИПКУ, Стара Загора, 1989.

15. Гарушева, П. Създаване на учебно-научни текстове на муждупредметно равнище. – Доклад на научен семинар, София, 1989.

16. Гарушева, П. и др. Овладяване на синонимизацията при осъществяване на междуфразова връзка в текста. – Доклад в конференция „Научна организация на обучението във ВУЗ”, Пловдив, 22-23.11.1990.

17. Гарушева, П. Създаването на текста като лингвометодически проблем. – Доклад на  Национално съвещание на тема”Система на устната и писмената реч в СОУ” с експертите по български език и литература, 04-05 февруари, 1993, гр. Стара Загора.

18. Гарушева, П., Комуникативноречевият компонент в учебника по български език за V клас – традиции и новаторство. – Доклад на Национална конференция с международно участие, ИПКУ, Стара Загора, 28 – 30 юни, 1995.

19. Гарушева, П., Е. Атанасова. Работа над текста при изучаване на наречието. Доклад на научна конференция „Професионализъм и квалификация на учителите”, Варна, 1995.

20. Гарушева, П. Културана речтана учителя. – Доклад на научнопрактическа конференция (с международно участие) „Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура”, Смолян, 19-21 май, 1995.

21. Гарушева, П., Е. Атанасова. Възможности за формиране на мотивация при създаване на публицистични съчинения. – Доклад на научна конференция „Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, ИПКУ, Стара Загора, с. 447 – 451. VІІ национална конференция, ИПКУ, Стара Загора, 1 – 2 юни 1996.

22. Гарушева, П. , Е. Атанасова. Дискусията и усъвършенстването на дискурсната компиетентност. – Доклад на научен семинар ”Жан Пиаже и българската хуманитаристика”, С., 20 – 22 септември, 1996.

23. Гарушева, П., Е. Атанасова. Методически идеи за овладяване на епистоларния жанр. -Доклад в конференция на тема ” Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”. ИПКУ. Стара Загора, с. 451 – 456. VІІІ национална конференция. ИПКУ, Стара Загора, 1-2 юни 1997.

24. Гарушева, П., Лингвометодически аспекти на възприемане на текста за преразказ при обучението на ученици роми. Доклад на конференция „Обучението на ромските деца в Европа. Проблеми и перспективи”, Варна, 1997.

25. Гарушева, П., Е. Атанасова. Изучаване на антонимите като свързващо средство при овладяването на текста.- Доклад на Юбилейна научна сесия “160 години от рождението на  Анастасия Тошева”, ИПКУ, Стара Загора, 26 юни, 1997.

26. Гарушева, П. За речевото общуване на преподавателя с учителска аудитория. – Доклад на научна конференция „Квалификация на учителите – реалност и перспективи”, Варна, 1998.

27. Гарушева, П. Формиране на инателектуална кулатура чрез един вид задачи за работа над текст. – Доклад на Научнопрактическа конференция “Формиране на интелект в процеса на обучение”, Химически техникум, Стара Загора, 22 април 1999.

28. Гарушева, П. Относно моделирането при обучението в текст на ученици роми. – Доклад на международна научна конференция в гр. Варна, 27- 29 май, 1999.

29. Гарушева, П. Вазовите думи за “нелепите оскърбления на езика” – навременни и днес. -Доклад на научна конференция „Иван Вазов – патриархът на българската литература”. Стара Загора, 2001.

30. Гарушева, П. Ученическото есе в прогимназиалния етап на СОУ. – Доклад на конференция, организирана от СУБ, Стара Загора, 2001.

31. Гарушева, П. Техники за овладяване на съчинение есе (5.- 7. клас). – Доклад на конференция, организирана от СУБ, Стара Загора, 2001.

32. Дончева, А., П. Гарушева. Итегративни тенденции при съотнасяне на комуникацията в родноезиковото и чуждоезиковото обучение по английски език на учителите специализанти. – Доклад на конференция, организирана от СУБ, Стара Загора, 2001.

33. Гарушева, П. За необходимостта от практическо осъществяване на междупредметни връзки при обучението по български език. – Доклад на научна конференция, организирана от СУБ, 2002.

34. Гарушева, П. Междупредметните връзки при овладяването на есето като ученически жанр. – Доклад на Научно-практическа конференция, организирана от Съюза на учените и ХТ “Д. Менделеев” – Стара Загора, 2002.

35. Гарушева, П. Осъществяване на междупредметни връзки при обучението по български език. – Доклад на Научно-практическа конференция, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 2002.

36. Гарушева, П. Прагматичните максими за вежливост и овладяването на речевите актове         благодарност и молба при обучението по български език (5. – 7. клас) – Доклад на конференция „Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие.Стара Загора, 2003.

37. Гарушева, П. Овладяване на прагматичните норми за вежлива комуникация при обучението по български език в СОУ (Типология на задачите за упражнения). – Доклад на Юбилейни    четения “30 години филология”, Пловдив, 2003.

38. Гарушева, П., А. Модикян, Ф. Бойкова. Прагматиката в обучението по български език. – Доклад на Юбилейни четения ”30 години филология”, Пловдив, 2003.

39. Гарушева, П., Т. Конарска. Овладяването на прагматичните норми за вежлива комуникация при обучението по български език (7. клас). – Доклад на конференция на СУБ, Стара Загора, 2003.

40. Гарушева, П. Прагматичните задачи за овладяване принципите на вежливостта и сътрудничеството при обучението по роден език (9. клас). – Доклад на Научна конференция с международно участие, организирана от СУБ – Стара Загора, 2004.

41. Гарушева, П., А. Дончева и Бр. Лекова. Словесното въздействие на учителя в образователния дискурс. – Доклад. Втора международна балканска конференция, Одрин, 2004.

42. Гарушева, П. Интеракцията в родноезиковото обучение. – Доклад. Паисиеви четения, 2004.

43. Гарушева, П., В. Михайлова. Овладяването на текстовата свързаност чрез                 използването на аналогията като методически похват при обучението на ученици              роми (4. клас). Доклад на конференция «Език и стратегии в обучението», Велико Търново, 2005.

44. Гарушева, П. Възможности за формиране на позитивни нагласи чрез обучението по български език. – Доклад. Юбилейна конференция “Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики”, 6-8 октомври, Варна, 2005.

45. Гарушева, П. Относно моделирането при обучението в текст на ученици роми. – Доклад. Национална научнопрактическа конференция ”Език свещен”, Видин, 9-11 май, 2006.

46. Гарушева, П., В. Кръстанова, Ф. Бойкова, А. Модикян, К. Ганева, Г. Гешев Проекции на комуникативността в езиковото обучение. – Доклад на Международна научнопрактическа конференция на тема «Науката, образованието и времето като грижа», Смолян, 30 ноември – 1 декември, 2007.

47. Гарушева, П. Формиране на мотивация за учебна дейност чрез интерактивни методи и техники в урока по български език. – В: юбилейна научна конференция «Отклонението като норма», Варна, 2008.

48. П. Гарушева, В. Кръстанова, Ф. Бойкова, К. Ганева и Г. Гешев, Комуникативното поведение на учениците в обучението по български и чужд език – Доклад на Трета международна научно-практическа конференция «Език, личност и общество в съвременния свят» – 11. 09. 2008.

49. Гарушева, П. и Ст. Анастасова. Доклад в научна конференция на тема «Образованието в информационното общество», Пловдив, 2009.

IV. Учебници и учебни помагала (в това число и на електронен носител)

1. Гарушева, П. Дидактически материали за създаване на текст разсъждение, Стара Загора, 1986, с. 103

2. Пашов, П., П. Гарушева, М. Пашова Български език. Помагало за 9. – 11. клас, Хермес, Пловдив, 2005, с. 175.

3. Пашов, П., П. Гарушева, М. Пашова Практическа граматика на българския език. Учебно помагало за 5. клас, Хермес, Пловдив, 2006, с. 127.

V. Отзиви за книги, свързани с родноезиковото обучение

1. Гарушева,. П. Необходимо и полезно помагало за учителите по български език. В: Български език и литература, 1981, № 6, с. 59 – 61.

2. Гарушева, П. Навременна книга. Рецензия за книгата на Ваня Кръстанова – Социолингвистичната компетентност на учениците в обучението по български език. В: Стратегии на образователната и научна политика, № 3, 2003, с. 94 – 95.

3. Гарушева, П. Полезно теоретико-приложно изследване. Рецензия за книгата на К. Димчев – Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции. В: Език и литература, 20010, № 1-2, с. 226 -230.

VI. Материали на електронен носител

1. Гарушева, П. Относно моделирането при овладяването на текста при обучението по български език – статията има електронен вариант в електронната книга  «Език свещен», 2006.

2. П. Гарушева, Модикян, А., В. Кръстанова, Г. Гешев, К. Ганева, С. Райчева, Ф. Бойкова Мултимедийната презентация на CD – Комуникативната компетентност в езиковото и в литературното обучение, Пловдив, 2008.

3. П. Гарушева, В. Кръстанова, Ф. Бойкова, К. Ганева и Г. Гешев, Комуникативното поведение на учениците в обучението по български и чужд език – В: Трета международна научно-практическа конференция ЕЗИК, ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – 11.09.2008г. Слънчев бряг, организирана от Българска академия на науките, Съюз на учените в България – Бургас, Фондация “Наука и образование”, Педагогически институт при Южния федерален университет, Ростов на он, Русия.  на CD ISSN:1313-2547. International Scientific Publications, Language, Individual & Society на CD Rom.

VII. Рецензии

 1. Ангелова, Т. Детски игрички – радост за всички. Ст. Загора, 1998.           Рец.: П. Гарушева
 2. Ангелова, Т. , В. Станчева, М. Пейчева, Бр. Лекова, А.Дончева . Игра, обучение, интеркултурни взаимодействия в детската градина, Стара Загора, 2003.         Рец.: П. Гарушева
 3. Бояджиев, Т. и др. Български език. 7. клас. С., Анубис, 1996.          Рец.: П. Гарушева и др.
 4. Бояджиев, Т. и др. Книга за учителя. С., Анубис, 1996.                     Рец.: П. Гарушева и др.
 5. Бояджиев, Т. и др. Български език. 8. клас. С., Анубис, 1997.          Рец.: П. Гарушева и др.
 6. Васева, М. и др. Български език. 7. клас. С., Просвета, 1996.          Рец.: П. Гарушева и др.
 7. Васева, М. и др. Книга за учителя. С., 1996. Рец.: П. Гарушева  и др.
 8. Васева, М. и др. Български език. 8. клас. С., Просвета, 1997.       Рец.: П. Гарушева и др.
 9. Васева, М. и др. Книга за учителя. С., Просвета, 1997. Рец.: П. Гарушева и др.
 10. Василева, Д. Тестът като метод. Стара Загора, 1993. Рец.: П. Гарушева
 11. Димитрова, Д., Г. Ангелова. Задачи и упражнения по български език за пети клас. Изд. Абагар, В.Търново, 1996. Бояджиев, Т. и др. Български език. 8. клас. С., Анубис, 1997.  Рец.: П. Гарушева
 12. Димчев, К. и др. Български език. 7. клас. С., Булвест, 1996.           Рец.: П. Гарушева и др.
 13. Димчев, К. и др. Книга за учителя. С., Булвест, 1996. Рец.: П. Гарушева и др.
 14. Димчев, К. и др. Български език. 7. клас. С., Булвест, 1996.      Рец.: П. Гарушева и др.
 15. Димчев, К. и др. Книга за учителя. С., Булвест, 1996.         Рец.: П. Гарушева и др.
 16. Кръстев, Б., Ст. Стефанова. Методика на обучението по български език. В. Търново, 1993.  Рец.: П. Гарушева
 17. Литература в средното училище. С., Народна просвета, С., 1986, с.486.  Рец.: П. Гарушева и др.
 18. Николова, Н. Тестове по езикова култура за кандидат-студенти. Стара Загора, 1998.  Рец.: П. Гарушева
 19. Педагогически и кариерни процеси в училище. Стара Загора, 2000.   Рец.: П. Гарушева
 20. Проблеми на педагогическата практика в съвременното училище, Стара Загора, 2001. Рец.: П. Гарушева
 21. Развитие на речта  4. – 8. клас. Методика на учителя. С., Нар. просв., 1979, 191 с. Рец.: П. Гарушева и др.
 22. Танкова, Р., С Власева. Тенденции в съвременната методика на началното обучение. 1996. Рец.: П. Гарушева и др.

VIII. Редактиране на книги

 1. Ангелова, Т. Детски игрички – радост за всички. Ст. Загора, 1998. Езикова редакция.
 2. Ангелова, Т. , В. Станчева, М. Пейчева, Бр. Лекова, А. Дончева. Игра, обучение, интеркултурни взаимодействия в детската градина, Стара Загора, 2003. Езикова редакция. Годишник на Тракийския унивепситет – ИПКУ, том I – 2000 година и том II – 2001 година.
 3. Делев, Г. Някои форми за повишаване на езиковата култура на учениците., Стара Загора, 1986. Научна и езикова редакция.
 4. Иванов, Г. и Б. Бялков. Какво научаваме за ученика, когато мълчи, Стара Загора, Езикова редакция.
 5. Иван Вазов – патриархът на българската литература. Стара Загора, 2000. Редакция.
 6. Иванов, Г., П. Петров, Т. Делчева, Ц. Каснакова. Целеполагането в педагогическата и изследователската дейност на учителя, ИК ”Кота”, Стара Загора, 2003. Езикова редакция .
 7. Лавренцова, Е.    Мениджмънт на проекти в образователната сфера, 2010, Стара Загора.
 8. Кърцеланска – Станчева, В. Семейното възпитание, Стара Загора, 2010, Езикова редакция.
 9. Маргаритова, Ст. Медии и подрастващи. Стара Загора, 2005. Езикова редакция.
 10. 40 години СУБ. Стара Загора, 2001. Редакция.
 11. Шарланова, В. Личностно ориентирано образование. Стара Загора, 2004, с. 207. Редакция.
 12. Рачева, С. Здравейте, ученици! (или за първия учител), Изд. «Контраст», Стара Загора, 2010, с. 215. Редакция.