Увод в литературната теория

Увод в литературната теория (.doc)

УВОД В ЛИТЕРАТУРНАТА ТЕОРИЯ

Учебна програма

 

РАЗДЕЛ I. ЛИТЕРАТУРНА НАУКА. ОСНОВНИ ДЯЛОВЕ

ТЕМА 1. Предмет и специфика на литературната наука. Литературознание и хуманитарно позна­ние. Съществуване на литературната творба.

ТЕМА 2. Теория на литературата. Предмет и основни задачи. Развой и съвременно състояние. Отношението между “теоретизъм” и “историзъм”.

ТЕМА 3. История на литературата. Същност на литературния процес. Проблемът за външните и вътрешните фактори, които го обуславят. Принципи на историколитературната периодизация.

ТЕМА 4. Литературна критика. Същност и основни функции. Своеобразие на литературнокрити­ческата интерпретация. Жанрови форми.

ТЕМА 5. Методи и школи в литературознанието на ХХ в. Генеалогия и проблематика, определяща облика им. ОПОЯЗ, Структурализъм, Деконструктивизъм; Фройдизъм, неофройдизъм; Рецепти­вна естетика и Херменевтика.

 РАЗДЕЛ II. ЛИТEРАТУРНА ТВОРБА. СЪЩНОСТ И СТРОЕЖ – ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ.

ТЕМА 6. Същност на естетическото. Естетическото в природата, обществото и литературната творба. Основни естетически категории.

ТЕМА 7. Проблемът за автора. Исторически аспекти и съвременни схващания. Становището на Михаил Бахтин.

ТЕМА 8. Идеология и литература. Идейни и познавателни функции на художествената литера­тура.

ТЕМА 9. Художествена условност. Основни аспекти. Типове художествена условност.

ТЕМА 10. Художествен образ. Минало и настояще на категорията. Постановката на Роман Ин­гарден и своеобразието на литературно-художествения образ.

ТЕМА 11. Проблемът за съдържанието, формата и материала в художествената литература. Език и литературна художественост.

ТЕМА 12. Персонаж, герой, характер в литературната творба. Изграждане и типология.

ТЕМА 13. Сюжет, фабула и композиция. Същност и функции в литературната творба.

ТЕМА 14. Проблемът за художественото време и пространство в литературната творба.

ТЕМА 15. Стилът в художествената литература. Същност, обем и граници на понятието. Стано­вища за стила. Стил и стилизация.

ТЕМА 16. Поетическа лексика. Своеобраазие и функции на различните лексикални пластове в изграждането на творбата.

ТЕМА 17. Тропи и стилистични фигури.

ТЕМА 18. Поетически синтаксис. Същност и основни фигури.

ТЕМА 19. Отношението звук и смисъл в литературната творба. Проявите му в лириката и про­зата.

ТЕМА 20. Особености на стиховата реч. Видове стихосложения.

ТЕМА 21. Рима. Същност и функции.

ТЕМА 22. Строфа. Строфична и астрофична организация на лирическата творба.

ТЕМА 23. Литературен род. Традиционни и съвременни гледища за литературно-родовото делене. Граници и взаимоотношение между литературните родове.

ТЕМА 24. Лирика. Основни белези на литературния род.

ТЕМА 25. Лирически видове. Принципи на класифицирането им.

ТЕМА 26. Лироепос и лироепически видове.

ТЕМА 27. Епос. Основни белези на литературния род.

ТЕМА 28. Епически видове. Принципи на класифицирането им.

ТЕМА 29. Драма. Основни белези на литературния род.

ТЕМА 30. Драматически видове.

а) Трагедия. Аристотел за трагедията и трагическия катарзис. Теорията за трагичната вина. Особености на героите и конфликта в трагедията.

б) Комедия. Особености на героите и конфликта в комедията. Типове комедии.

в) Гражданска драма. Възникване и същност.

ТЕМА 31. Същност и функции на литературния жанр. Жанрова класификация и ролята на жанро­вете в литературната традиция.

ТЕМА 32. Художествен метод и художествено направление – основни категории на историческата типология.

БИБЛИОГРАФИЯ:

І. Учебници, христоматии, речници:

 1. Богданов, Ив. Енциклопедичен речник на литературните термини. С. 1993.
 2. Добрев, Д., Костадинова, М. Увод в литературната теория. Фабер, 2010.
 3. Енциклопедичен речник на литературните термини. Изд. Хейзъл, С. 2001.
 4. Игълтън, Т. Увод в литературната теория. С. 2003 (Eagleton, T. Literary Theory. An Introduction).
 5. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
 6. Литературознание. Христоматия. Съст. Енчо Мутафов. Благоевград, 1998.
 7. Марков Г., Ив. Попиванов. Литературна теория. С. 1984.
 8. Панчева, Е. Личева, А. Янакиева, М. Теория на литературата. От Платон до постмодер­низма. С. 2005.
 9. Помагало по теория на литературата. Част I. СУ. 1984.
 10. Попиванов Ив. Теория на литературната творба. т. 1-2. С. 1987
 11. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М. 2008.
 12. Речник по естетика и философия на изкуството. Под редакцията на Жак Моризо и Роже Пуиве. С. 2012.
 13. Современная литературная теория. Антология /сост. И. В. Кабанова/. М. 2004
 14. Теоретическая поэтика. Понятия и определения. Хрестоматия. М. 1999.
 15. Теория литературы в двух томах /Под ред. Н. Д. Тамарченко/. Т. 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М. 2004.
 16. Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. С. 2000.
 17. Томашевски Б. Теория литературы. Поэтика. М. 1996.
 18. Фарино, Е. Введение в литературоведение. СПб, 2004.
 19. Фаулър Р. Речник на съвременните литературни термини. С. 1993
 20. Филипова, С. Речник по стихознание. С. 2010.
 21. Хализев, В. Е. Теория литературы. М. 2002.
 22. Abrams, M. H. Glossary of Literary Terms. New York. 1985.
 23. Compagnon, A. Le demon de la theorie. Editions du Seuil. 1998; Компаньон, А. Демон тео­рии. М. 2001.
 24. Dictionary of literary terms and literary theory. Penguin Books. 1997.
 25. Kayser, W. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführing in die Literaturwissenschaft. Bern, 1967.
 26. Lodge, D. /ed./ 20-th Century Literary Criticism. Longman, 1991 (1972)
 27. Morier, H. Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris, 1975.
 28. Staiger, E. Grundbegriffe der Poetik. Zürich, 1946.
 29. Wellek, R. Warren, O. Theory of  Literature, Penguin Books, 1956; Уэллек, Р. Уоррен, О. Теория литературы. М. 1978.
 30. Wilpert, G. von. Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. Stutt­gart, 1989.

ІІ. Специализирани изследвания:

 1. Аристотел. За поетическото изкуство. С. 1975.
 2. Барт, Р. Въображението на знака. С. 1991
 3. Барт, Р. Разделението на езиците. С. 1995.
 4. Бахтин, М. Въпроси на литературата и естетиката. С. 1983.
 5. Бахтин, М. Проблеми на поетиката на Достоевски. С. 1976.
 6. Бахтин, М. Философия на Словесността. С. 1986.
 7. Бахтин, М. Эстетика словесного творчество. М. 1979 (1986 – II изд.)
 8. Бучков, А. Емилиян Станев и проблемът за кризата за авторството. Изд. ПУ, 1996.
 9. Бучков, А. Литературнотеоретични фрагменти. Пловдив. 1994.
 10. Бучков, А. Между писането и написаното. Пловдив, 2003.
 11. Виготски, Л. Психология на изкуството. С. 1978.
 12. Гадамер Х. Г. Актуалността на красивото. С. 2000.; Актуальность прекрасного. М. 1994.
 13. Гадамер Х. Г. Истина и метод. Основни черти на една философска херменевтика. С. 1997.
 14. Георгиев, Н. Анализ на лирическата творба. С. 1985.
 15. Георгиев, Н. Мнения и съмнения. С. 1999.
 16. Георгиев, Н. Пропасти и мостове на междутекстовостта. Пловдив, 1999.
 17. Георгиев, Н. Тревожно литературознание. С. 2006.
 18. Граници и възможности на литературознанието. С. 1986.
 19. Де Ман, П. Алегории на четенето. С. 2000.
 20. Джаджев, Ив. Основен курс по естетика. Варна. 1996.
 21. Дичев, И. Еротика на авторството. С. 1991.
 22. Еко, У. Интерпретация и свръхинтерпретация. С. 1997
 23. Елиът, Т. С. Традиция и индивидуален талант. Варна, 1980.
 24. Женет, Ж. Фигури. 2002.
 25. Златанов, Бл. Интенция и смисъл на стиховия текст. С. 2002.
 26. Идеи в културологията. т. 1, С. 1990, т. 2, С. 1993.
 27. Изер, В. Обхватът на интерпретацията. С. 2004.
 28. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. М. 1962.
 29. Ковачев, О., Кьосев, А. (съст) Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. С. 2003.
 30. Козлуджов, З. Идентичност и интерпретация. Пловдив. 2001.
 31. Козлуджов, З. Литературният сказ и проявите му в българската проза. Пловдив. 1998.
 32. Козлуджов, З. Повествователят. Подстъпи към интерпретацията му. Пловдив. 1994.
 33. Козлуджов, З. Херменевтичният подход – основания и изпитания. С. 2005.
 34. Коларов, Р. В художествения свят на романа “Хоро”. С. 1988.
 35. Коларов, Р. Звук и смисъл. С. 1983.
 36. Коларов, Р. Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността. С. 2009.
 37. Кроче, Б. Естетика. Избрани естетически съчинения. С. 2006.
 38. Кунчева, Р. Метрика. Свободен стих. Сонет. Стихознанието преди и сега. С. 2000.
 39. Лесинг, Г. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. С. 1978.
 40. Лотман, Ю. Анализ поэтического текста. Л. 1972.
 41. Лотман, Ю. Лекции по структуральной поэтике. – В: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М. 1994.
 42. Лотман, Ю. Структура художественного текста. М. 1970. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки. СПб. 2011.
 43. Лукач, Д. Хаос и форми. С. 1989.
 44. Милчаков, Я. Стих и поезия. С. 1990.
 45. Мукаржовски, Ян. Студии по теория на изкуството. С. 1993
 46. Натев, Ат. Беседи върху самобитността на изкуството. С. 1988.
 47. Натев, Ат. Подстъпи към теорията на драмата. С. 1972.
 48. ОПОЯЗ. Шумен. 1996
 49. Паси, И. Смешното. С. 1978.
 50. Паси, И. Трагичното. С. 1962.
 51. Проблеми и аспекти на литературната интерпретация. Пловдив. 1992.
 52. Растие, Фр. Знаци и изкуства. Семантика и семиотика. С. 2004.
 53. Растие, Фр. Изкуства и науки за текста. С. 2003.
 54. Рикьор, П. Живата Метафора. С. 1994.
 55. Рикьор, П. От текста към действието. Херменевтични опити. Т. 2. С. 2000.
 56. Рикьор, П. Прочити. С. 1996.
 57. Сапарев, О. Критически илюзии, т. 1-2. С. 2011.
 58. Сапарев, О. Литература и интерпретация, Пловдив 1988.
 59. Сапарев, О. Литертурната комуникация. Пловдив. 1994.
 60. Сапарев, О. Фантастиката като литература. С. 1990.
 61. Сартр, Ж. П. Литературна теория и критика. С. 1996.
 62. Семиотика. Между нещата и думите. С. 1991. Семиотика. Материя на мисълта. С. 1991.
 63. Смирнов, И. П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров. СПб, 2008.
 64. Сонди, П. Теория на модерната драма. 1990.
 65. Стайнър, П. Руският формализъм. Шумен. 1995.
 66. Структурализм: “за” и “против”. М. 1975.
 67. Теория метафоры. М. 1990.
 68. Тодоров, Ц. Поетика на прозата. С. 2004 (1985).
 69. Тодоров, Цв. Въведение във фантастичната литература. С. 2009.
 70. Уд, Дж. Как действа литературата. С. 2010.
 71. Успенски, Б. Съчинения, т. 1. Семиотика на изкуството. Поетика на композицията. С. 1992.
 72. Фрай, Н. Анатомия на критиката. С. 1987.
 73. Христов, Ив. Литературността. С. 2009.
 74. Янакиев, М. Българско стихознание. С. 1960.
 75. Яус, Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С. 1998.
 76. Eco, U. Lector in fabula. Bompiani, Milano, 1979; Eco, U. The Role of the Reader. University of Indiana Press, Bloomington, 1979; Эко, У. Роль читателя. Санкт-Петербург-Москва, 2005.
 77. Eco, U. Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee. Bompiani, Milano, 1985; Эко, У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. Санкт-Петербург, 2006
 78. Eco, U. Six Walks in the Fictional Woods. Harvard University Press, Cambridge, 1994; Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах. Санкт-Петербург, 2007.
 79. Literary Theory. A Very Short Introduction by Jonathan Culler. Oxford University Press, 1997; Каллер, Дж. Теория литературы: краткое введение. М. 2006.