Семинарни занятия за Английска филология

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

УВОД В ЛИТЕРАТУРНАТА ТЕОРИЯ

(за специалностите Английска филология и Руска филология)

 

ТЕМА 1. Предмет и задачи на дисциплината като специфична литературоведска пропедевтика 

ТЕМА 2. Филосоофско-естетическите възгледи на Платон и Аристотел според “За поетическото изкуство” и Х книга от “Държавата”.

 1. Аристотел. За поетическото изкуство. (Встъпителна студия, коментар и превод от старогръцки проф. д-р Ал. Ничев), С. 1975. (2 изд. – 1993)
 2. Гочев, Н. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел – В: Гочев, Н. Poiesis. Нови опити по теория на старогръцката литература. С. 2004.
 3. Панчева, Е. Личева, А. Янакиева, М. Теория на литературата. От Платон до постмодер­низма. С. 2005, с. 11-39.
 4. Женетт, Ж. Фигуры. т. 2. М. 1998.
 5. Рикьор, П. Едно подемане на Поетиката на Аристотел – В: Рикьор, П. Прочити. С. 1996.
 6. Колингвуд, Р. Дж. Принципы искусства. М.1999.

ТЕМА 3. “Лаокоон или за границите на живописта и поезията” на Г. Е. Лесинг като продължение и развитие на Аристотеловата традиция в подхода към изкуството.

 1. Лесинг. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. С. 1978.
 2. Паси, И. Немска класическа естетика. С. 1992
 3. За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до романтизма. С. 1975.
 4. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. М. 1962.

ТЕМА 4. Условността на изкуството и проявленията й в художествената литература.

 1. Джаджев Ив., Основен курс по естетика (гл. 14-16). Варна. 1999.
 2. Липчева-Пранджева, Л. Художествената условност – проблематика и възможни подходи – Език и литература, 1990, кн. 5-6.
 3. Растие, Фр. Знаци и изкуства. Семантика и семиотика. С. 2004, с. 133-193.
 4. Кълър, Дж. Условност и натурализация – В: Литература & Образование. С. 1999.
 5. Изер, В. Фингирането като антропологическо измерение на литературата – В: http://liternet.bg/publish1/wiser/antro.htm
 6. Wolfgang Iser – The Significance of Fictionalizing – In: http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0302/iser_fiction.htm
 7. Richard van Oort – The Use of Fiction in Literary and Generative Anthropology:
  An Interview with Wolfgang IserIn: http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0302/Iser_int.htm
 8. Философско-литературный журнал Логос 3 (1999) 13 (Тема: Вымысел) – В:  http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999-03-13.ht.

ТЕМА 5. Съществуване (онтология) на художествената литературна творба.

 1. Сапарев, О. Съществуване на художествената творба – В: Сапарев, О. Литературната комуникация. Пловдив, 1994, с. 9-38.
 2. Тинянов, Ю. Литературният факт – Факел, 1985, кн. 6.
 3. Барт, Р. Творба и текст – В: Барт, Р. Въображението на знака. С. 1991.
 4. Богданов, Б. Литература, художествен текст и произведение – В: Общуване с текста. Сборник с теоретически статии и есета. С. 1992, с. 7-40.
 5. Златанов, Бл. “Как е възможна творбата?” Четейки литературознанието на Р. Коларов – В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С. 2004, с. 13-26.

ТЕМА 6. Проблемът за художественото време и пространство в литературната творба.

 1. Бахтин, М. М. Форми на времето и хронотопа в романа – В: Бахтин, М. Въпроси на литературата и естетиката. С. 1983.
 2. Башлар. Г. Поетика на пространството. С. 1988.
 3. Георгиев Н. Анализ на лирическата творба. С. 1994, с. 49-58 (Гл. 2.3. Лирическият човек и неговото време и пространство).
 4. Коларов, Р. Езикът на времето и пространството – В: Коларов, Р. В художествения свят на романа “Хоро”. С. 1988, с. 14-63.
 5. Лотман, Ю. Структура художественного текста. М. 1970.

ТЕМА 7. Литературни родове и жанрове

 1. Тодоров, Цв. Литературни жанрове – В: Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. С. 2000. с. 47-56.
 2. Уелек, Р. Уорън, О. Литературните жанрове – В: Литературознание. Христоматия. Съст. Енчо Мутафов. Благоевград, 1998.
 3. Сапарев, О. Към комуникативна поетика на популярните жанрове – В: Сапарев, О. Литературната комуникация. Пловдив, 1994, с. 177-217.
 4. Яус, Х. Р. Теория на жанровете и литературата през Средновековието – В: Яус, Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С. 1998.
 5. Георгиев Н. Анализ на лирическата творба. С. 1985. http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/index.html
 6. Натев, Ат. Подстъпи към теория на драмата. С. 1972.

ТЕМА 8. Сюжет, фабула, композиция

 1. Виготски, Л. С. Психология на изкуството (гл. VII). С. 1978.
 2. Успенски, Б. Поетика на композицията – В: Съчинения, т. 1. Семиотика на изкуството. С. 1992.
 3. Джеймс Уд. Как действа литературата. С. 2010.
 4. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970 (Гл. “Композиция”). с. 255-279; 280-288.
 5. Медведев, П. Н. Формальный метод в литературоведении. Ч.3. Формальный метод в поэтике. Гл. III. Элементы художественной конструкции. Тема, фабула и сюжет.
 6. Шкловский, В.Б. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля // Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1988.
 7. Жирмунский, В. М. Композиция лирических стихотворений // Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975. С.433-438.

ТЕМА 9. Стилистични фигури. Принципи на образуване.

 1. Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. С. 2000, с. 95-103.
 2. Барт, Р. Старата реторика – В: Барт, Р. Разделението на езиците. С., 1996, 129-192.
 3. Лотман, Ю. Реторика – Философска мисъл, 1990, кн. 10.
 4. Гаспаров, М. Л. Античная риторика как система – В: Гаспаров, М. Л. Избранные труды, Т. 1. М. 1997.
 5. Квинтилиан. Обучението на оратора. С. 1982.
 6. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М. 1996.

ТЕМА 10. Тропите и езиковата многозначност.

 1. Рикьор Пол. Живата Метафора. С. 1994.
 2. Паси, И. Метафората. С. 1995.
 3. Георгиев Н. Анализ на лирическата творба (гл. IV). С. 1985 (III изд. 2002).
 4. Лотман, Ю. Реторика – Философска мисъл, 1990, кн. 10.
 5. Де Ман, П. Алегории на четенето. С. 2000.
 6. Теория метафоры (Ред. Н. Арутюнова). М., 1990.

ТЕМА 11. Особености на стиховата реч и видовете стихосложения.

 1. Янакиев, М. Българско стихознание. С., 1960.
 2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972; също и в: Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. http://aptechka.agava.ru/statyi/teoriya/lotman/lotman1.html
 3. Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. С. 2000, с. 56-64.
 4. Милчаков Я. Стих и поезия. С. 1990.
 5. Кунчева, Р. Метрика. Свободен стих. Сонет. Стихознанието преди и сега. С. 2000.
 6. Златанов, Бл. Интенция и смисъл на стиховия текст. С. 2002.
 7. Гаспаров М. Л. Очерк по истории европейского стиха. М. 1989.

ТЕМА 12. Рима: същност и функции.

 1. Янакиев, М. Българско стихознание. С., 1960.
 2. Милчаков Я. Стих и поезия. С. 1990.
 3. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972; също и в: Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. http://aptechka.agava.ru/statyi/teoriya/lotman/lotman1.html
 4. Жирмунский В. Теория стиха. Л. 1975.

ТЕМА 13. Анализ на лирически текст – основни принципи и подходи.

 1. Георгиев Н. Анализ на лирическата творба. С. 1985. http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/index.html
 2. Георгиев Н. Анализационни наблюдения. Шумен 1994.
 3. Коларов, Р. Литературни анализи. С., 1994.
 4. Лотман, Ю. Поетика. Типология на културата. С. 1990.
 5. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972; също и в: Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. http://aptechka.agava.ru/statyi/teoriya/lotman/lotman1.html

ТЕМА 14. Обобщаващо упражнение върху текстове /стихознание и стилистика/.

ТЕМА 15. Писмена работа.

——————————————————————————–

ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Енциклопедичен речник на литературните термини, Издателство “Хейзъл”, С., 2001.
 2. Игълтън, Т. Увод в литературната теория. С. 2003 (Terry Eagleton. Literary Theory. An Introduction. 1983.)
 3. Литературознание. Христоматия. Съст. Енчо Мутафов. Благоевград, 1998.
 4. Панов, Ал. Теория на литературата. Основни понятия. С. 1995.
 5. Панчева, Е. Личева, А. Янакиева, М. Теория на литературата. От Платон до постмодер­низма. С. 2005.
 6. Рикьор, П. Теория на интерпретацията: нарастващият смисъл – Бюлетин на Съюза на българските писатели, 1988, кн. 5, 6.
 7. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия (Сост. Н. Тамарченко). М. 1999.
 8. Теория литературы в двух томах /Под ред. Н. Д. Тамарченко/. Т. 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М. 2004.
 9. Тодоров, Цв. Семиотика. Реторика. Стилистика. С. 2000.
 10. Фарино, Е. Введение в литературоведение. СПб, 2004.
 11. Филипова, С. Речник по стихознание. С. 2005.
 12. Хализев, В. Е. Теория литературы. М. 2002.
 13. Abrams, M. H. Glossary of Literary Terms. New York. 1985.
 14. Adams, H., L. Searle (eds.) Critical Theory Since 1965. Florida State University. 1986.
 15. Compagnon, A. Le demon de la theorie. Editions du Seuil. 1998; Компаньон, А. Демон теории. М. 2001.
 16. Culler, J. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 1997.   
 17. Dictionary of literary terms and literary theory. Penguin Books. 1997.
 18. Morier H. Dictionnaire de poеtique et de rhеtorique. Paris, 1975.
 19. Wellek, R., Warren, O. Theory of Literature. Penguin Books. 1956. (Уэллек, Р. Уоррен, О. Теория литературы. М. 1978).