Гл. ас. д-р Димитър Кръстев

Дисциплини

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

Доктор по теория и история на литературата (2001)

Главен асистент по теория на литературата (2004)

Роден през 1967 година в град Русе. Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (1993). В Пловдивския университет постъпва през 2001 година. Преподава теория на литературата. Лектор по български език, литература и култура в Санкт-Петербургския държавен университет (през учебните 2007-2008 и 2008-2009).

Научна тематика и интереси: теория и история на литературата, поетика, реторика, естетика, херменевтика

 

Публикации (избрани заглавия):

Автореферат:

Българската литературна история. Концепции и проекти (Методологически и епистемологически аспекти на литературноисторическото знание). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. В. Търново-София, 1999.

Учебници и учебни помагала:

 1. Литература за 9. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка, В. Търново.: Слово, 2001. 208 с. (в съавт. с проф. дфн Д. Кенанов).
 2. Ново ръководство за ученика по литература за 12. клас. В. Търново.: Слово, 2002, 408 с. (в съавт. с доц. д-р С. Василев).

Студии и статии:

 1. Литературният историк пред ямата на парадоксите – В: сп. Литературата, Издание на Университетското Вазово общество, С., 1998, кн.8, с. 52-68
 2. Междутекстовост и рецепция на лирическия цикъл – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литератуата. Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доцент Христо Тодоров. ВТ, 2000, с. 111-117.
 3. Време и музика в повествователния изказ на Васил Попов – В: Писателят “Това красиво човечество”. Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. Фабер, 2001, с. 71-77.
 4. “Царици на нощта” – реактивиране на смисъла. – В: П. К. Яворов. Съвременни интерпретации. Слово, ВТ, 2002, с. 305-315.
 5. Канон и/или агон. Литературноисторическите (ре)конструкции – В: Краят на модерността? Култура и критика. Част III. С. 2003, с. 416-449. Също и в: http://liternet.bg/publish8/dkrystev/kanon.htm
 6. Коридорите на пръстена (Бележки към поетиката на дебютната книга на Гео Милев) – В: сп. Участ. Издание на писатели от Южна България. Издание за литература, изкуство, общество, бр. 1, 2005, 9-17.
 7. Литературно-исторический проект Всеволода Дмитриевича Андреева и идея славянской общности – В: Метафора вертикали. Исследования последних лет. Сборник, посвещенный 75-летнему юбилею Всеволода Дмитриевича Андреева. Филологический факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 2005, с. 23-29.
 8. Разказите на паметта срещу наратива на Историята (Бележки по полетата на романа “Девети” от Анчо Калоянов) – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 130-134. Също и В: http://liternet.bg/publish2/anonim/deveti.htm
 9. Между възхвалата на думите и магнетизма на цезурите – В: Литература на отминалото половин столетие. Велико Търново, 2007.