История

Катедрата по българска литература и теория на литературата е създадена през 1994 година. В момента в нея работят 12 преподаватели: професори – 3, доценти – 5 и асистенти – 4. С този състав катедрата обслужва общо 23 специалности: 18 във Филологически факултет, 4 в Педагогически и една във Философско-историческия. През периода в катедрата са работили още четирима професори, напуснали поради пенсиониране или преместване в друг факултет на университета.

От възникването на катедрата досега са защитени общо 15 доктората: доктор на филологическите науки – 5, доктор на науките за култура – 1, доктор по филология – 9.

Обхватът на научната дейност на катедрата по българска литература и теория на литературата, представен в числа (до 2011 година): енциклопедии – 2, авторски книги – 43, монографии – 7, сборници – 1, студии – 23, статии – 116, доклади – 39. Публикации в чужбина – 9. На члeновете на катедрата са присъждани 4 научни награди. (Включена е и продукция на членове, напуснали катедрата).

Основни научни направления, по които катедрата работи: историко-литературно, теоретико-литературно, методическo.

Традиция за катедрата е нейни членове да работят и като лектори по български език, литература и култура в чужбина – в Будапеща, Виена, Санкт-Петербург, Букурещ и Крайова.

Ръководители на катедрата по българска литература и теория на литературата: проф. д.ф.н. Огнян Сапарев (1994-1998), доц. д-р Атанас Бучков (от 1999 – досега).

Понастоящем в катедрата вече не работят: проф. д.ф.н. Огнян Сапарев (Философско-Исторически факултет на ПУ), проф. д.ф.н. Бистра Ганчева, проф. д.ф.н.  Георги Петков, проф. д.ф.н. Албена Хранова (Философско-Исторически факултет ПУ) и гл. ас. Лилия  Чеева (починала през 2008).

Преподавателски състав: доц. д-р Атанас Бучков, проф. д.ф.н. Инна Пелева, проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, проф. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Владимир Янев, доц. д-р Мария Йовчева, доц. д-р Пенка Гарушева, доц. д-р Соня Райчева,  гл. ас. Анна Модикян, гл. ас. Фани Бойкова, ас. Иван Чолаков, гл. ас. д-р Димитър Кръстев.