Екатерина Стойчева

Екатерина Станимирова Стойчева

Научна специалност: Българска литература (Стара българска литература)

Зачислена в редовна докторантура: 01.03.2010 г.

Тема на дисертацията: Проблемите на духовното и социалното в проповедите от “Книга Григория Цамблака”.

Научен ръководител: Проф. д.ф.н. Георги Вълчев Петков