Ана Маринова

 

Ана Иванова Маринова

Зачислена на 01.03.2010 г. за редовен докторант в ПУ „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, Катедра Българска литература и теория на литературата, научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литаратурата (Теория на литературата)

Тема на дисертацията: Анималистичната проза в теоретичната парадигма на “Автор и герой в естетическата дейност”

Научен ръководител: доц. д-р Атанас Бучков

Трудов стаж

20022010 ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал Смолян, след спечелен конкурс по Българска литература (след Освобождението и след Първата световна война) щатен асистент по:

 • Теория на литературата
 • Българска литература след Освобождението
 • Българска литература след Първата световна война
 • Детска литература
 • Литература за деца и юноши
 • Практикум по правопис и пунктуация

20082009 Хоноруван лектор по Българска литература след Освобождението в ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал Смолян

20042005 Хоноруван асистент по Българска литература след Първата световна война в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Образование и обучение

1996 – 2001 ПУ“Паисий Хилендарски”, Образователна степен: Магистър Специалност:  Славянска филолология – сърбохърватски език

1992 – 1996 Търговска гимназия “Васил Левски”, гр. Пловдив Образователна степен: Икономист – счетоводител Специалност:  Банково, застрахователно, осигурително дело

Научни публикации:

 1. За бездните на празното пространство у Георги Марков – В: Литературен вестник, бр. 40, 2001 г., с. 10.
 2. Подстъпи към анализа и преподаването на творчеството на Георги Марков – В: Научна конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Сборник (Доклади). Смолян, 2002 г., с. 177 – 180.
 3. Затворът на духа – свободата да (не) бъдем себе си – В: Годишник на ПУ “П. Хилендарски”, 2002 г., том 40, кн. 1 ( Филология), с. 93 – 96.
 4. Модерният наратив и (не)мъжките пространства в романа “Мъже” на Георги Марков – В: Списание Български език и литература, бр. 1, 2003 г., с. 67-74.
 5. Безпътното време и пропътуваното безвремие в прозата на Георги Марков – В: Годишник на ПУ “П. Хилендарски”, 2003 г., том 41, кн. 1 (Филилогия), с. 313 – 317.
 6. Новелата и романът “Жените на Варшава”, или за двата авторски (пре)прочита на един текст на Георги Марков – В: Международна конференция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”. Сборник (Доклади), том 1, Бургас, 2004 г., с. 299 – 305.
 7. Новелата “Празното пространство” – “ключ” към белетристиката на Георги Марков – В: Годишник на ПУ “П. Хилендарски” – Филиал Смолян, 2005 г., том 3, с. 70 – 80.
 8. Първите белетристични сборници на Георги Марков – между идеологическите схеми и художествения модел. В: National Scientific Conference with International Participation under the heading “20 years union of scientists in Bulgaria – branch Smolyan”, October 20-21, 2006, Smolyan, Bulgaria. Scientific papers (special jubilee edition), с. 313 – 320.