Съдържание на бр. 5

Предговор

I. Езикознание

Величка Илиева

По следите на изгубеното слово, или за възстановяването на неясноти в текста на Хрельовия надгробен надпис

Християна Топузова

Наблюдения върху функционирането на съкратения инфинитив в съвременния български език

Васил Стаменов

Разпространението на свидетелските форми от типа ще пишех, щеше да пиша, ще бях писал, щеше да съм писал

Диана Мъркова

Дескрипция на девербативите на -м/-ем в българската граматична литература след правописната реформа от 1945 г. до наши дни

Стефани Троянска

За един особен случай при функционирането на категорията положение (определеност/неопределеност) в съвременните български медии

Кремена Дюлгерова-Узунова

За морфологичната особеност на един непроучван говор – говора на с. Долен, Златоградско

Полина Табакова

Към въпроса за морфологичната категория план (таксис) в испанския и българския език

Борис Бисеров, Петя Александрова

Проблемът за граматикализацията на неопределителния член в съвременния български език през призмата на съпоставката с английския и италианския език

Николина Мавродиева

Българският елатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния немски език

Божидар Бояджиев

Към въпроса за българското бъдеще относително време и преводните му функционални еквиваленти в съвременния италиански език

Анастасия Хаджийска

Лексикални средства за изразяване на повелително наклонение в българския и руския език

Даниела Иванова

Прояви на свърхгенерализация и свръхрегуларизация в глаголната система на междинния български език на чуждестранни студенти по медицина

Наталия Мацева

Възможности на съвместното преподаване за повишаване познавателната активност на учениците (интегративен урок по български език и музика в V клас)

Атанас Добрев

За някои „неверни приятели на преводача“ в немския и норвежкия език

Наташа А. Спасић

Како повећати мотивацију студената за учење језика на напредном нивоу?

Литературознание

Йоанна Нейкова

Руини: върху Беняминовата философия на езика

Йоанна Гудалова

Критикът и неговото пътуване към „Одисей”

Силвия Николова

Нешо Бончев: естетът като художник

Кристина Георгиева

Как си взаимодействат религиозното и научното? (Petre Béron – „Le déluge, sa cause, ses action et seseffets”)

Даниел Асенов

Как се става писател? Георги Раковски и Петко Славейков. Различните стратегии на авторепрезентация

Илия Точев

„Не съм за рая аз“, или задгробните митарства на чужденеца в битието

Мария Костова

В парадоксалния свят на сенките („Сенки“ на Яворов – мотиви и проблеми)

Елина Венкова

Скуката ражда диаболични сънища

Борис Бисеров, Виктория Иванова

Функционирането на два образа в поетическите текстове на Вапцаров

Симона Халтъкова

„Тютюн“ на Д. Димов и „Палми край тропическо море“ на С. Моъм – опит за диалог

Ивана Витанова

Животинският код в романа „Лице“ на Блага Димитрова

Лилия Трифонова

Обезглавяването: жестът на Саломе при Уайлд, Моро и Биърдсли

Ива Стефанова

Двойникът чудовище. Манекените на Бруно Шулц

Елена Минчева

Дарио Фо на българска сцена – изследователски траектории и анализационни перспективи

Dimitar Karamitev

Major and Mayor – on Two ‘Truths’ in Hardy’s Novels