Съдържание на бр. 4

Предговор

I. Езикознание

Гергана Георгиева

Съществителните на ьникъ/-еникъ в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (Гим. Син. 478)

Радостина Колева

По въпроса за родовата дефективност на т.нар. колективни съществителни имена

Диана Мъркова

Основни периоди в проучването на сегашното страдателно причастие в българската граматична литература от Възраждането до средата на ХХ в.

Васил Стаменов

Наблюдения върху функционирането на периферийните свидетелски модификатори в съвременния български език

Красилина Колева-Костова

За обхвата и дълбочината в сложното смесено изречение – паралелни наблюдения

Жанета Андреева

Методи за идентификация на когнитивни метафори в политическата реч

Десислава Димитрова

Морфоструктура на миналите причастия (аналози на българските партиципиални морфеми във френския, английския и немския език)

Сема Куцарова

Словообразувателни модели за образуване на девербативните съществителни nomina professionalis в турския и българския език

Полина Табакова

Относно въпроса за мястото на аорист и имперфект и тяхното противопоставяне в темпоралната система на испанския и българския език

Симона Халтъкова

Преизказването в съвременния български език и неговите функционални еквиваленти в английския език

Радослава Колева

Бяла робиня или жертва на трафик – езиковата картина на един вид престъпление

Евгения Митева

За превода и преводните трансформации в словашкия роман „Три дорести коня“ от Маргита Фигули

Jелена Павловић Jовановић

Статус зависних реченица у граматикама из 19. века

Виктория Иванова

Поглед към един популярен психолингвистичен експеримент

Наталия Мацева

Творческа експлозия в час по български език в VI клас, или как се активизира процесът на учене чрез картографиране на идеи с помощта на мисловни карти

Даниела Иванова

Корпусен подход при изследването на езиковите отклонения в българския език като чужд

II. Литературознание

Светослав Стойчев

Текст и изображение – Брьогел и „Метаморфози“

Йоанна Нейкова

Романтическият фрагмент и фрагментарното като режим на писане

Барбара Митева

Коя си ти?: Алиса в пътуване към себе си

Иван Георгиев

Hetaera Esmeralda. Шифърът на болестното в „Доктор Фаустус“ (Томас Ман)

Dimitar Karamitev

Photographic Sensibilities in Two Early Novels by Thomas Hardy

Франческа Земярска

Десетата маска в структурата на „Пламъци“

Венеса Начева

Идеология на другостта: Образът на майката в поезията на Еугениуш Ткачишин-Дицки

Недялко Желев

Миналото и настоящето в (анти)военните романи на Йосип Млакич

Моника Гълъбова

Фикция и/или реалност. Критическите прочити на „Районът Синистра“от Адам Бодор

Ив-Кристиан Ангелов

Тероризъм и интерпретация

Симона-Алекс Михалева

Словото като графика – графическото оформление на минималистичните разкази в сръбската литература от края на ХХ век

Ива Стефанова

Утопичното пространство на кунсткамерата

Симеон Ганев

Филмовият жанр ситуационна комедия. Жанрови характеристики и предизвикателства пред преводача

Свидна Михайлова

Анализ на два български превода на стихотворението „Дон Кихот“ от Дмитрий Мережковски

Ивана Витанова

„Ти сне от небесата пламък…“ – Прометеевият комплекс и творчеството на Пенчо Славейков

Илиян Карабойчев

(Пра)знанието – проклятие и/или мисия в поезията на Атанас Далчев и Димитър Пантелеев

Илия Точев

Грях и отчужденост (опит за съпоставителен прочит на повестите „Змей“ от Антон Страшимиров и „Грях“ от Георги Райчев)