Съдържание на бр. 3

Предговор

I. Езикознание

Гергана Георгиева

Съществителните на –нѥ в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (Гим. Син. 478)

Величка Илиева

Три оловни амулета от Първото българско царство

Диана Мъркова

Към въпроса за формантите, с които се образува т.нар. сегашно страдателно причастие в съвременния български език

Васил Стаменов

Граматичната морфема –х-/-ш– в българския език (исторически бележки)

Марина Димитрова

Синтактични и семантични специфики в употребата на пасив в изказвания на деца в предучилищна възраст (3 – 6 г.)

Стефка Александрова

Учтивостта в българското речево общуване

Жанета Андреева

Манипулативният аспект на когнитивните метафори в съвременните български политически речи

Наталия Мацева

Позитивната класна стая в помощ на ключовата компетентност „умения за учене“ при обучението по български език и литература в VI клас

Радослава Колева

Фрагменти от езиковата картина на един вид престъпление в полския и българския език

Сема Куцарова

Отрицателните черти на характера, отразени в отглаголните деривати в турския и българския език

Симеон Михалков

Игрословието като словообразувателен метод в българския и в гръцкия младежки сленг

Yuliyan Zhelyazkov

The application of domestication and foreignization translation strategies in Bulgarian-English translations of Ivan Vazov’s Epic of the forgotten

Исидора Ј. Перовић

Од Фердинанда де Сосира до Ноама Чомског

Иван Стоев

Към въпроса за фонетичните особености на китайските диалекти

Наташа А. Спасић

Употреба веб-алата у настави српског као страног jезика

Slaveyah Goranova

Opportunities and disadvantages of the online training in specialized English as perceived by students at the Medical University “Prof. dr. Paraskev Stoyanov” – Varna

Alyona Rutkovska

Language of culture and cultural speech

II. Литературознание

Николай Генов

Фантоматологията – един маргинализиран проект и неговите ползи за литературознанието

Максим Рутковский

Художественная литература на интерактивных уроках английского языка как средство гуманизации образовательного пространства

Лилия Трифонова

Новата Саломе на Оскар Уайлд. Фатализмът на танца

Даниел Каменов

Автентичността на Улфовия герой в романите на Томас Улф през призмата на Хайдегеровата онтология

Йоанна Нейкова

Книга на илюзиите: едно срещане на Морис Бланшо и Пол Остър

Франческа Земярска

Въображаемият баща на Юрсенар: отколешна меланхолия и очарователна сдържаност

Александра Стоянович

The remains of the American dreamin Cormac Mc Carthy’s Theroad

Владимир Митев

Литературата като средство за социална промяна в Иран преди ислямската революция

Недялко Желев

ХХ век в ретроспекция – Гюнтер Грас и Патрик Оуржедник като хроникьори на миналото столетие

Мария Ханзърова

Излишното остро(д)умие на Чацки. Отсъствието на персонажа от „тук“ и „сега“

Зоя Иванова

Марина Цветаева – реконструкция чрез спомена

Милена Димова

Голямата скръб на малкия човек в творчеството на Йордан Йовков и Сергей Довлатов

Ивана Витанова

Пътят на и пътят към „изгубеното дете“ в повестите „Турски паша“ и „Неда“ на Любен Каравелов

Росица Василева

Военните разкази на Йордан Йовков и Йордан Вълчев

Стефка Филипова-Мертзимеки

Модели за „граница“ в „Чифликът край границата“ на Й. Йовков и „На изток от запада“ на М. Пенков

Ванеса Андонова

Модерният психологически роман и проблемът за себеидентификацията („Изобретателят“ на Борис Шивачев)

Борис Илиев

Моделирането на субектните светове в биологията и литературознанието. Опит върху „Бариерата“ от Павел Вежинов