Съдържание на бр. 2

Предговор

I. Езикознание

Детелина Овчарова

Типология на двуезичните разговорници от третата четвърт на ХІХ век

Јелена М. Павловић Јовановић

Нерестриктивне релативне реченице у административно-правном стилу српскога језика 19. века (прелиминарна истраживања)

Диана Мъркова

Наблюдения върху някои прояви на системни отношения в сферата на българските граматични морфеми

Васил Стаменов

Към въпроса за ядрените модификатори във функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния български език (релацията персоналност – свидетелственост)

Петка Иванова

Фразеологични периферийни модификатори за изразяване на компаративност в съвременния български език

Десислава Димитрова

Грамемата резултативност и свършеният вид в българския език и техните граматични и функционално-семантични еквиваленти в английския език

Славея Горанова

Притежателните местоимения като периферийни модификатори в полето на персоналността в съвременния български, английски и испански език

Христиана Кръстева

За словоредните и интонационни особености на българските въпросителни изречения с к-думи

Рамона Стойчева

Наречието някога и еквивалентите му в румънския език

Сема Куцарова

Съществителни имена, означаващи лица, образувани от названия на домашни животни и свързаните с тях дейности (върху материал от турския език)

Хатиже Осман

Интерпретациите на Исмаил Б. Аглагюл при предаване на български фразеологични единици на турски език

Жанета Андреева

Стилистични и прагматични особености на когнитивните метафори в българските политически речи от края на XIX век

Nikoleta Stoykova

Чѝйзбургер, чийзбу̀ргер or чѝйзбу̀ргер? On Stress Again and Its Representation in Dictionaries

Елица Миланова

Имат ли всички русалки опашки? („Информационно изкривяване” при митонимите реалии)

Ирина Митърчева

Келтските заемки в английския език

Мария Жекова

Преглед и проучване на съществуващи системи за изкуствен интелект

II. Литературознание

Деметриа Танева

Никола Владикин между маргиналията и забравата

Марина Братанова

Превъплъщенията на инициацията в книгата „Самотните вятърни мелници“ на Станислав Стратиев

Мария Георгиева

Сродство по избор: концептуализации на времето в диалога „Ботев – Раковски“

Илия Димитров

Неканонични очарования. Поезията на Иван Теофилов през 60-те години на ХХ век

Илиян Карабойчев

Образът на Нарцис в творчеството на Вяч. Иванов и К. Балмонт

Илияна Банчева

Преобърнатият любовен триъгълник в пиесата „Енигматични вариации” на Ерик-Еманюел Шмит

Зоя Иванова

Същност и характер на руската емиграция от началото на ХХ век

Николай Генов

Как да мислим киберточката: „Лабиринтът на отраженията“ и „Шлемът на ужаса“

Божидара Бонева-Каменова

Фани и Суело: нюанси на любовта в романа на Алис Уокър „Храмът на моя спътник“

Кристиян Янев

Неправедни праведници: наблюдения върху полския дискурс за спасяването на евреи през Втората световна война във филма „В мрака“ (2011)