Съдържание на бр. 1

Предговор

I. Езикознание

Димитрия Иванова

Сравненията с животни в творбите на Софийската книжовна школа

Маргарита Гергинова

Конкуренция на езикови модели през Възраждането (предварителни проучвания и работна хипотеза)

Детелина Овчарова

Оформление и структура на разговорниците през епохата на Възраждането

Диана Мъркова

Наблюдения върху езиковата „археология” на няколко лексикални групи с непрозрачен корен в съвременния български език

Мария Бялдимова

За лексикографското отразяване на сложните съществителни имена в българския език

Сема Куцарова

Съществителните имена в българския език, назоваващи лица, с турски деривационни форманти в състава си

Радостина Колева

Има ли родът семантика? (Наблюдения върху категорията род

на съществителните имена в българския език)

Христиана Кръстева

По някои проблеми на въпросителните изречения с к-думи в българския език

Зара Кънчева

За един специфичен тип анафори в българския език. Прилагане на съществуващи типологии

Жанета Андреева

Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в българските политически речи

Славея Горанова

Някои предизвикателства при изучаването от чужденци на функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния български език

Христина Вихрогонова

Проблемът за лексикалния концепт в лингвистичната литература

Олга Моллова Чапърова

Философски и лингвистични аспекти на понятието пространство (в българската и руската научна литература)

Петя Златева

Неброимите съществителни в българския и новогръцкия език (опит за систематизация)

Надежда Кичекова

Специфики при изразяването на степен за сравнение в българския и в новогръцкия език

Десислава Димитрова

Граматични и функционално-семантични еквиваленти на българските глаголни видове в новогръцкия език

Ружа Манолова

Българските повелителни форми с нека и да и техните преводни аналози в италианския език

Полина Рекина

Поглед към кондиционалните глаголни форми в българския и испанския език

Ирина Митърчева

За ирландския вариант на английския език

Georgi Dimitrov

Focus Projection in Bulgarian English from an Empirical Perspective: Comparison with British English

Elizabet Kumcheva

Managing Neologisms and Polysemy in Bulgarian under the Influence of English

Илия Точев

Езикови особености при два български превода на Бьорнсоновата повест „Синьове Сулбакен“ в съпоставка с оригинала

II. Литературознание

Ванеса Андонова

„Как може да бъде предотвратена войната?“ – война на жаби и змии (по текстове на В. Улф)

Траяна Латева

Митологичният код в „Трамвай „Желание” – референции и архетипи

Даниел Каменов

Представата за Томас Улф: препрочитане на екзистенциални теми и мотиви в творчеството му

Божидара Бонева

Рай или война: същност на жената в романа наТони Морисън „Рай“

Александър Христов

Концепцията на Стивън Монте за жанра стихотворение в проза

Николай Генов

Виртуалното тяло и властта при Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко

Кристиян Янев

Травмата от Йедвабне в драмата „Нашият клас” наТадеуш Слободжанек

Симона Кръчмарова

Антологиите на фантастичната проза в контекста на хърватската антологийна традиция

Пламена Костова

Света Варвара – християнски култ и народни практики

Ива Анастасова

Ситуациите на разпит в автобиографичните текстове на Г. С. Раковски

Ана Тобиева

Алеко Константинов в 1897 година и идеалът за целокупна България

Вера Хинчева

Време, литература, норми в разказите на Г. П. Стаматов и Мария Грубешлиева

Мария Русева

Машината и океанът: образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век

Теодора Кашилска

„Лирическите“ мемоари на Дора Габе – памет и забрава

Милена Минчева

Пеньо Пенев и Димитровград – сдвоено митично минало

Франческа Земярска

Фигурата на Далчев в поезията на Боряна Кацарска и Миглена Николчина

Зорница Гъркова

Образ и матрици и образи конструкти в романите на Емилия Дворянова и Валери Стефанов

Дора Маринова

Съдии и подсъдими в романа на Ангел Игов „Кротките“

Цанка Маринова

Съвременните технологии като средство за обучение по четене с разбиране