Професионален профил на завършилите


Успешно завършилите  магистърската програма по Компютърна химия могат да решават теоретични и практични проблеми във фармацевтичната и химичната индустрия. Усвоените специализирани умения дават на студентите отлична база за професионално реализиране във:

– фирми и агенции, където се изисква ефективна обработка на химична информация и патенти;

– отделите за развитие и иновации (R&D) на фармацевтичните компании и фирми от химическата индустрия;

– химични и биохимични лаборатории, където се прилагат съвременни методи за анализ и статистическа обработка на измерените резултати;

– фирми, научни и академични организации, които се занимават с раз­ра­бот­ва­не, внед­ря­ва­не и усъвър­ше­н­ства­не на тех­но­ло­гии и софтуер за ди­зайн на ле­ка­р­стве­ни ве­ще­ст­ва, но­ви ма­те­ри­а­ли, мо­де­ли­ра­не и си­му­ли­ра­не на про­це­си, съз­да­ва­не на прог­ра­ми и ба­зи от дан­ни, екс­пе­рт­ни сис­те­ми и др.;

– на­уч­но-при­лож­ни изс­лед­ва­ния в сфе­ра­та на хи­ми­я­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, би­о­тех­но­ло­ги­ите, на­но­тех­но­ло­ги­ите, ин­фор­ма­ти­ка­та, еко­ло­ги­я­та.

Също така студентите, които са задълбочили своите познания по информатика и програмиране, могат да продължат своята кариера в областта на ИТ технологиите, както и в частност да работят в компании разработващи софтуер по химична информатика или биоинформатика.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия.

 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване на образователно-научната степен „Доктор“, по обявените докторантски програми в Химическия факултет на ПУ.

Дипломираните Магистри могат да продължат образованието си в други висши училища в страната или в чужбина, които имат акредитирани докторантски програми за професионално направление 4.2. Химически науки.