Компютърна обработка на структурна и химична информация

Анотация

Ефективното обработване на структурната информация е ключово направление при решаването на множество проблеми в химичната информатика. В този контекст настоящият курс включва базисни познания за представянето, обработването и анализа на структурна и химична информация. Студентите ще научат най-популярните начини за представяне на структурна информация: топологично представяне, линейни нотации, 2D и 3D представяния, както и методи за обработка на химични свойства представени чрез химиметрични обекти. Методът на молекулната механика ще бъде изучаван като осоновен подход за моделиране на 3D структурите на големи множества химични съединения. Друга важна тематика, която ще се преподава в курса са методите за обработка и анализ на данни представени чрез спектрални сигнали: изчистване на шум, филтрация, конволюция и деконволюция, спектрални производни, а също така методи за обработка на сигналите в оригиналната област на заснемане и подходи базирани на преобразованието на Фурие. Ще бъдат разгледани методите за структурно търсене в химични и спектрални бази данни и методи за моделиране на молекулни свойства. По време на упражненията студентите ще работят с популярни структурни редактори, софтуер за моделиране и визуализация на тримерните структури и софтуер за ефективна обработка на спектрални сигнали.

 

 

Компетенции

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:

 

1. Ще знаят:

 • основните методи за структурно представяне
 • методите за моделиране и обработка на 3D структури
 • принципите за обработка на данните за химичните обекти
 • основните видове молекулни дескриптори
 • методите за ефективна обработка и анализ на спектрални сигнали във времевата област и Фурие областта
 • методи за корелация между структури и химични свойства

 

2. Ще могат:

 • да работят с молекулни и структурни редактори
 • да създават 3D структурни модели с помощта на метода на молекулната механика
 • да установяват количествени връзки между структурите и свойствата на химичните съединения
 • да филтрират сигнали и да изчистват шум
 • да деконволюират спектрални сигнали и да разделят припокриващи се ивици
 • да работят със спектрални производни