за специалностите МатематикаПриложна математика и Физика и математика

 

 

Задачи за упражнения по диференциална геометрия


ТЕМА PDF файл
Упражнение 1. Гладки криви. Дължина на дъга от крива. Естествен параметър и естествена параметризация на крива pdf_icon
Упражнение 2. Триедър на Френе на крива. Кривина и торзия pdf_icon
Упражнение 3. Формули на Френе. Двойки криви. Еволюти и еволвенти pdf_icon
Упражнение 4. Параметрични повърхнини. Нормала и допирателна равнина на повърхнина pdf_icon
Упражнение 5. Първа основна форма (метрика) върху повърхнина pdf_icon
Упражнение 6. Втора основна форма върху повърхнина. Гаусова и средна кривина на повърхнина pdf_icon
Упражнение 7. Инварианти на линия върху повърхнина. Асимптотични, главни и геодезични линии върху повърхнина pdf_icon

 

Допълнителни материали (решения на някои от задачите, допълнителни задачи)


Допълнителни материали към Упражнение 1 pdf_icon
Допълнителни материали към Упражнение 2 pdf_icon
Допълнителни материали към Упражнение 3 pdf_icon
Допълнителни материали към Упражнения 4, 5, 6 и 7 pdf_icon