Bulgarian | English


marta


 

Доц. д-р Марта Теофилова

Катедра “Алгебра и геометрия”

Факултет по математика и информатика

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

Нова сграда

бул. “България” 236, 4003 Пловдив

каб. 238

e-mail: marta@uni-plovdiv.bg

Образование

Доктор по научна специалност 01.01.06 – Геометрия и топология (област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика), 2009г., ВАК, дисертация на тема “Върху геометрията на почти комплексни многообразия с норденова метрика“, научен ръководител доц. д-р К. Грибачев

Магистър по приложна математика, 2004г., ФМИ, ПУ, защитена дипломна работа на тема “Свързаности и инвариантни тензори върху комплексни многообразия с B-метрика“, научен ръководител доц. д-р К. Грибачев

Бакалавър по математика, 2003г., ФМИ, ПУ, защитена дипломна работа на тема “Геометрия на лоренцови многообразия“, научен ръководител доц. д-р К. Грибачев

Списък с публикации

Учебни дисциплини

Диференциална геометрия, ЛААГ (за спец. Бизнес информационни технологии), ЛААГ (за спец. Информатика), Геометрия (за спец. Информатика), Аналитична геометрия, Училищен курс по геометрия, Синтетична геометрия.

Научни интереси

Гладки многообразия с допълнителни тензорни структури: почти комплексни многообразия с норденова метрика, почти контактни многообразия с норденова метрика, почти ермитови многообразия, многообразия със структура на почти произведение и др.

Други интереси

генетика, астробиология, астрономия, космология, древни цивилизации.


Assosiate Prof. Marta Teofilova, Ph.D.

 

Department of Algebra and Geometry

Faculty of Mathematics and Informatics

Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, New Building

236 Bulgaria Blvd., 4003 Plovdiv, Bulgaria

Room #238

e-mail: marta@uni-plovdiv.bg

Education

Ph.D. in Geometry and Topology, 2009, HAC, Thesis title “On the geometry of almost complex manifolds with Norden metric”, scientific instructor Prof. Ph.D. K. Gribachev

M.Sc. in Applied Mathematics, 2004, FMI, University of Plovdiv, diplom work title “Connections and invariant tensors on complex manifolds with B-metric”, scientific instructor Prof. Ph.D. K. Gribachev

B.Sc. in Mathematics, 2003, FMI, University of Plovdiv, diplom work title “Geometry of Lorenzian manifolds”, scientific instructor Prof. Ph.D. K. Gribachev

List of publications

Teaching

Differential Geometry, Linear Algebra and Analytical Geometry (for Business Informatics), Linear Algebra and Analytical Geometry (for Informaticians), Geometry for Informaticians, Analytical Geometry, Geometry for School Teachers, Synthetic Geometry.

Scientific Interests

Smooth manifolds with additional tensor structures and compatible metrics: Almost complex manifolds with Norden metric, Almost contact manifolds with Norden metric, Almost Hermitian manifolds, Almost product manifolds, etc.

Other Interests

Genetics, Astrobiology, Astronomy, Cosmology, ancient civilizations.