за специалност Математика и информатика

 

От тази секция можете да изтеглите задачите за упражнения (семинарни занятия). Към всяка тема са предвидени и задачи за самостоятелна подготовка.

 

Задачи за упражнения


ТЕМА PDF файл
Упражнение 1. Линейни действия със свободни вектори pdf_icon
Упражнение 2. Координатни системи pdf_icon
Упражнение 3. Метрични действия със свободни вектори pdf_icon
Упражнение 4. Уравнения на права и окръжност в равнинa pdf_icon
Упражнение 5. Уравнения на права, равнина и сфера в тримерното пространство pdf_icon
Упражнение 6. Разширено тримерно пространство. Хомогенни координати. Безкрайни елементи pdf_icon
Упражнение 7. Проективни, афинни и метрични свойства на фигура от втора степен pdf_icon

 

Литература


1. Гр. Станилов, Аналитична геометрия, трето преработено издание, Софтех, София, 1993, ISBN 954-8495-01-5.
2. А. Гьонов, Н. Стоев, Сборник от задачи по аналитична геометрия, четвърто издание, Наука и изкувство, София, 1988.
3. Л. Беклемишева, А. Петрович, И. Чубанов, Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре, второ преработено издание, Физматлит 2001, 2003, 2004, ISBN 5-9221-0010-6.
4. Д. Беклемишев, Курс аналитической геометрии и линейной алгебре, десето преработено издание, Физматлит, 2005, ISBN 5-9221-0304-0.
5. K. Leung, S. Suen, Vectors, matrices and geometry, Hong Kong University Press, 1994, ISBN 962-209-360-4.