Предстои поредното издание на Националното състезание по български език и литература за зрелостници

На 22 март 2015 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалноститe, в които дисциплината Български език и литература участва в балообразуването). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 4 астрономически часа. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки.

1. Езиков модул
Вариантът съдържа пет състезателни задачи, целящи да проверят правописните умения на участващия, неговите знания за лексикалната, граматичната и пунктуационната система на българския език, както и умението му да създаде текст по зададено начало и да го озаглави. При изпълнението на всички задачи е задължително съобразяването с Официален правописен речник на българския език (издание на БАН). Издателство „Просвета”. София, 2012 г.
Първата задача съдържа правописни грешки, които трябва да бъдат отстранени. Те са свързани с правилата за редукция на гласните звукове (а-ъ, о-у, е-и), променливо я, вмятане и изпадане на гласни и съгласни звукове, двойни съгласни, слято, полуслято и разделно писане, употреба на главни и малки букви и др.
Втората задача изисква поправка на граматическите грешки. За да се изпълни, са нужни знания за членуване на имената от мъжки род, съгласуване на подлога и сказуемото, употреба на бройната форма, на падежните форми при местоименията и на учтивата форма.
Трета задача изисква знания за пунктуационната система на съвременния български книжовен език. В изречения трябва да се поставят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят изреченските граници.
Четвърта задача е свързана с владеене на лексикалното богатство и стилистичните възможности на съвременния български език. Знанията за синоними, омоними, антоними, пароними, фразеологизми са задължителни за успешното справяне с нея.
Петата задача изисква създаване на текст по зададено начало и озаглавяването му. Ще се оценяват смисловата цялост, текстовата свързаност, стиловата уместност, умението да се използва лексикалното богатство на езика, както и прилагането на правописните и пунктуационните правила в собствен текст.
Максималният брой точки за всяка задача е 10, а общият брой точки за езиковия модул е 50.
2. Литературен модул
Тестът по литература съдържа 26 въпроса.
Двадесет от тях са с избираем отговор (с предложен избор от четири отговора, като само един от тях е верен). При тези въпроси за правилен отговор се дава 1 точка. Пет от въпросите са от т.нар. „отворен” вид (със свободен отговор). При тях за правилен отговор се дават по 2 точки. Така при напълно верни отговори на всички въпроси се дават 20 точки за първите двадесет въпроса и 10 – за останалите пет, което прави общо 30 точки.
Последният (26.) въпрос е свързан с изискването за коментар на лирическо произведение или на откъс от прозаичен текст. Тук се проверяват способността да се вниква в художествената специфика на литературната творба и писмената култура. Предполагаемият обем на коментара е в рамките на 2 – 3 страници. Оценките са от 0 до 20 точки.
Така най-високият възможен брой точки е 50.
Примерни задачи с избираем отговор:
За творчеството на Елин Пелин е характерно:
а) идеализирането на патриархалното минало;
б) революционното отрицание на смазващата действителност;
в) извисяването на гордо страдащата личност;
г) съчувствието към жертвите на живота.
Кое от заглавията нарушава логиката на изреждане:
а) “Спи езерото, белостволи буки”;
б) “Опълченците на Шипка”;
в) “Ще бъдеш в бяло”;
г) “Черна песен”.
Според повествователя в книгата Европа е абсолютна стойност; който не се вмества в нейната културна норма, е срамен, отблъскващ. Цитираната критическа теза може да бъде отнесена към:
а) “Под игото” на Иван Вазов;
б) “Бай Ганьо” на Алеко Константинов;
в) “По жицата” на Йордан Йовков;
г) “Гераците” на Елин Пелин.
Кой от посочените автори не принадлежи към кръга “Мисъл”?
а) Пенчо Славейков;
б) П. Кр. Яворов;
в) Иван Вазов;
г) П. Ю. Тодоров.
Примерни задачи със свободен отговор:
Възклицанието Подлец ли!? Архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама де оня късмет! е от творбата ……………………………. на………………………………..
Стиховете през деня неуморно изграждам, / през нощта без пощада руша са от творбата ………………………………на …………………………..
Пауна е героиня от разказа………………….. на ……………………….
Гео Милев пропагандира авангардното направление ……………………..
Приписването на човешки черти на предмети, животни или природни явления се обозначава чрез термина …………………………..

Участието в състезанието е безплатно. Желаещите да участват трябва да се регистрират в сайта на Филологическия факултет (slovo.uni-plovdiv.net).

Posted in General, KSK | Comments Off on Предстои поредното издание на Националното състезание по български език и литература за зрелостници

Отговори на практическите задачи от I образователен семинар по български език и литература за ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

Отговорите на практическите задачи от I образователен семинар по български език и литература за ДЗИ можете да видите тук.

От организаторите

Posted in General | Comments Off on Отговори на практическите задачи от I образователен семинар по български език и литература за ДЗИ