Jun 27

Конкурс

Конкурси Comments Off on Конкурс

О  Б  Я  В  А

 Катедрата по романистика и германистика обявява канкурс за заемане на академична длъжност асистент по съвременен немски език. За участие в конкурса се допускат кандидати, притежаващи образователно-квалифика­ционната степен „магистър“ в областта на немската филология.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба за допускане до конкурс, депозирана в каб. 222 на Ректората на Пловдивския университет;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование – оригинал или ксерокопие;
  4. Списък на публикации и научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът се провежда от комисия по документи и събеседване с кандидатите.

Срок за подаване на документите: 20.07.2012 г.

 

Лице за контакт: Елена Щерева, сл. тел. 032-261 233, 0882-633-223

e-mail: eshtereva@abv.bg

Ръководител на Катедрата по романистика и германистика:

Доц. д-р Руси Николов