Проектът цели създаването на хетерогении биокатализатори посредством имобилизиране на ензимите каталаза и/или пероксидаза (хемо-ензимен катализ) и на тяхна база – на бързи, високо-селективни и чувствителни биоелектрохимични методи за анализ на водо-неразтворими органични пероксиди във фармацевтични, козметични или хранителни продукти – т. нар биосензорни методи. Тези методи са обещаваща алтернатива на класическите трудо- и времеемки методи за анализ на водонеразтворимите органични пероксиди. 

Комплексната сложност на проблема изисква интердисциплинарни по своята същност научни изследвания, част от които е и създаването на нови материали с точно дефинирани характеристики и прилагането им при разработването на методите. Други основни задачи в проекта предвиждат разработване и оптимизиране на електрохимични ензимни биосензори за определяне на водонеразтворими орагнични пероксиди и хидропероксиди директно в органичен разтворител ( напр. ацетон, ацетонитрил). Разработените лабораторни прототипи ще бъдат тествани в моделни разтвори и при добри резултати – за анализ на реални обекти. 

Разнообразни електрохимични, спектрални и други аналитични техники ще бъдат широко използвани при изпълнението на изследователските задачи. 

 

Очаквани резултати:

  • разработване на  нови материали и биосензорни прототипи;
  • осезаем образователен ефект поради включването на студенти от бакалавърски, магистърски програми и на докторанти в изследванията по проекта;
  • създаване на благоприятни условия за кариерно развитие на млади учени.