Като обучаващи структури езиковедските катедри към Филологическия факултет използват кадровия потенциал на висококвалифицирани специалисти. В национален и в международен мащаб  е видимо, че тук е в действие задълбочено изучаване на природата и на тенденциите в българския език – системно-структурни, типологични и книжовноезикови. Като научно средище тук сега работи мощен  двигател на езиковедската българистика.

Създаването на Научно-образователна лаборатория за изследване на българския език към  Филологичиския факултет при Пловдивския университет открива следните възможности:

Да се  осигури достъп до компютърно обработени езикови масиви, подпомагащи изследователската работа: корпуси на българския език, които осигуряват материал за ексцерпиране;  дигитализирани книжовноезикови паметници; електронни граматически речници. Наличието им отваря възможности за приложение и в аудиторната работа.

Да се натрупа ресурс от компютърни програми с възможности за авоматично ексцерпиране на езиков материал и програми, които улесняват, ускоряват  и прецизират лингвистичните изследвания на всяко равнище, например:

Фонетика – програма Speech Analyzer – анализира  спектралните характеристики на звуковете, анализира  интензитетната и  мелодичната крива, прави автоматитно измерване на честотните стойности на формантите и шумовите зони, както и срезов спектрален анализ на гласните. Програмата може нагледно да покаже специфичните особености в прозодичната организазия на който и да е български диалект. Приложима е и за изследване на произносителни стилови варианти в устната разговорна и книжовна форма на речта.   Засега тази програма е приложена в докторския труд на ст.ас. д-р Иванка Гайдаджиева, която е един от петимата специалисти в България, запознати с нейните възможности.

Морфология Словник Плюс e софтуерен продукт, създаден  като инструмент за работа с националния език на потребителя в MS Office (Proofing Tools), с модул за търсене по граматическите форми на думите в текст на български език. Възможно е и диалогово консултиране с Националния граматически сървър, създаден в Централната лаборатория за паралелна обработка на информация към БАН, чрез уеб-базирана компютърната система. Самата система позволява да се правят комплексни специализирани граматически справки със скорост 100 000 анализа в минута.

Лексикология – съществува програма за автомагично анализиране на данни и идентификация на съществуващи връзки  в лексикално-семантична мрежа на българския език ВulNet, изработена в Секцията по компютърна     лингвистика    на ИБЕ при БАН, която съдържа лексикално-семантична мрежа на българския език като част от балканската лексикално-семантична мрежа.

Синтаксис – системата  ClaRK осъществява автоматично извличане на лингвистично знание от  електронна синтактична база BulTreeBank, която съдържа синтактични дървета на 15 000 изречения.

Да се складират и поддържат библиографски масиви в електронен вид, подходящо организирани за обслужване на научната и учебната работа в езиковедските катедри.