Да натрупва свои информационни бази: корпуси на български език, дигитализирани паметници от  старобългарския, среднобългарския и възрожденския период, електронни речници, записи на терен на спонтанна диалектна и разговорна реч. Основната цел- задълбоченото изучаване на знанията в тези бази диалектически ще бъде постигана  по пътя на саморазвитието: при решаване на индивидуални изследователски задачи чрез тях, при  развиване на индивидуалнии подходи в аудиторна работа.