Лабораторията за изследване на българския език  е лаборатория от научно-образователен тип, звено в органограмата на Филологичиския факултет, на външно финансиране.

Помещава се  в каб. 236, оборудвана е  с два налични в момента компютъра от материалната база на Катедрата по български език.

Ръководител на лабораториятадоц.д-р Петя Бъркалова.

Научен секретаргл.ас. д-р Иванка Гайдаджиева.

Експертен съвет: председател проф. д.ф.н. Иван Куцаров, членове – хабилитираният състав  от езиковеди българисти.

Ръководителят решава научни, организационни и финансови проблеми, свързани с работата на лабораторията.

Научният секретар осъществява връзките със сродни лаборатории, поддържа кореспонденция и координира дейностите по прилагане на различни бази и програми.

Експертният съвет наблюдава работата на лабораторията, обсъжда, консултира и рецензира проектите.