Лекции на Prof. Dr. Antonio Canals Hernandez

image001.jpg                                                       image002.jpg
По програмата за академичен обмен Еразъм
в Химически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
гостува
Prof. Dr. Antonio Canals Hernandez
University of Alicante
SPAIN
който ще изнесе интензивен курс
Univariate Calibration on Instrumental Analysis

Лекциите са от 11:15 до 13:30 и от 14:30 до 17:30 на 13 април 2006 год. (четвъртък) в 26 семинарна зала на Химическия факултет.

Поканват се студенти, преподаватели и гости!

Лекциите са на английски език.

Представяне на SCOPUS

На 6 април 2006 година от 10:30 до 12:00 часа в 6 аудитория Университетската библиотека организира представяне на Scopus – най-голямата в света база данни за абстракти, цитирани публикации и с нов метод за оценка на научната дейност на авторите.

Представя: д-р Андрей Ковачев,
Холандия
Мениджър на Elsevier за Източна Европа

Научни трудове по химия, том 34, кн. 5, 2006 г.

Научни трудове по химия, том 34, кн. 5, 2006 г. – PDF format

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. Никола Михайлов Моллов на 80 години

ХИМИЯ НА ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧНИ ИЗОХИНОЛИНОВИ СЪЕДИНЕНИЯ (ОБЗОР)
проф. д.х.н. Никола Моллов

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ЛИНЕЙНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ МОЛЕКУЛНАТА МАСА НА ТЕТРАЗОЛОВИТЕ КАТИОНИ И СТАБИЛНОСТТА НА ЙОННО-АСОЦИИРАНИТЕ ИМ КОМПЛЕКСИ?
К. Гавазов, А. Димитров, В. Лекова, Е. Караасенова

MODELING OF BOILING POINTS OF HYDROCARBON COMPOUNDS
Nikolay T. Kochev, Ognyan Pukalov, George N. Andreev

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФЛУОРИДНИ ЙОНИ В ОТПАДЪЧНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ
Н. К. Николов, Ж. И. Денчев

НОВИ N-СЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ КАТО ИНДИКАТОРИ
Христина Малакова и Диана Добрева

STUDY OF THE CLOUD POINT OF NONIONIC SURFACTANT AND NONIONIC-CATIONIC SURFACTANT MIXTURE: EFFECT OF ELECTROLYTES
Çigdem KARTAL, Halide AKBAS

ТЕСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТНОСНО МИГРАЦИЯТА НА Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb И Cd В МОДЕЛНИ РАЗТВОРИ
Какалова М., Г. Бекяров

SPOVEN – ОТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА В ICP И AAS
Бекяров Г., М. Какалова, К. Дапчев

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА КОРЕКЦИЯ НА МЪРТВО ВРЕМЕ И ЕФЕКТ НА МАС-ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ICP-MS ИЗОТОПЕН АНАЛИЗ НА УРАН
В. Стефанова, В. Кметов, А. Каналс

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ААS АНАЛИЗ НА Cd, Pb, Cr и Ni
П. Запрянова, В. Ангелова, Л. Доспатлиев, К. Иванов

НАНЕСЕНИ ВЪРХУ γ-Al2O3 МЕД-ХРОМНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ОКИСЛЕНИЕ НА СО И ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
Красимир Иванов и Димитър Димитров

GLYCEROLYSIS OF OLEIC ACID BY CANDIDA RUGOSA LIPASE IN ORGANIC SOLVENTS
Yesim Yesiloglu, Ismail Kilic

THE SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES OF SOME DIOSPHENOLS THIO CARBAMATES AND EXAMINATION OF ITS PROPERTIES
Özlen Altun, Mesut Boz

СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ НА НОВИ 1-ЗАМЕСТЕНИ ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИНОВИ ПРОИЗВОДНИ
Стела Статкова-Абегхе, Данаил Георгиев, Илиян Иванов и Стоянка Николова

ВЕТХ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА b-КАРОТЕН ОТ БИОМАСА НА ЩАМ Sporobolomyces salmonicolor AL1
С. Димитрова, Л. Луканов, К. Павлова

ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗОМЕРНИТЕ ПРЕВРЪЩАНИЯ НА УРАЦИЛ В ГАЗОВА ФАЗА
Иван Г. Щерев и Васил Б. Делчев

МОДИФИЦИРАНИ ГРАФИТОВИ ЕЛЕКТРОДИ –БАЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕЛЕКТИВНИ ГЛЮКОЗНИ БИОСЕНЗОРИ
Т. Додевска, Е. Хорозова, Н. Димчева

АДСОРБЦИЯ НА ПЕРОКСИДАЗА ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Нина Димчева, Костадинка Тодорова, Елена Хорозова

КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА НА АМОРФНИ НИКЕЛ-ФОСФОРНИ ПОКРИТИЯ
Илия Гаджов, Росица Манчева, Костадин Кънчев

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF LEAD-TITANIUM COMPOSITE ANODES DURING ZINC ELECTROWINNING
Y. Stefanov, I. Valchanova, S. Magaeva, T. Dobrev

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА СУШЕНЕ НА СОРТОВЕ КАРТОФИ
Т. Петрова, Н. Пенов

ЛИПИДЕН СЪСТАВ НА СЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ТЮТЮНИ
М. Златанов, М. Ангелова, Е. Иванова

ЗАДАЧИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАУЧНАТАГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХИМИЯ
М. Миневска, Й. Стефанова, П. Петрова

————————————-

Редакционна колегия:
Председател: доц. д-р Магдален Златанов
Членове: доц. д-р Елена Гергова
Ирина Кожухарова

Страница за мрежата!

Здравейте колеги,

радостен съм да ви представя страницата за мрежата на ПУ, която вече е достъпна на адрес: http://net.uni-plovdiv.bg. Това ще бъде адресът, на който винаги ще можете да намерите актуална информация за мрежата на ПУ, както и да поставите вашите въпроси.
Спорна работа и весел weekend, Атанас