Национална програма “Млади учени и постдокторанти” – 2020

Уважаеми колеги,

през 2020 година продължава изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма “Млади учени и постдокторанти”. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

Срок за подаване на документи: до 10. 02. 2020 год. включително.


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов – Зам. Декан по научната дейност
Членове:
Доц. д-р Ваня Лекова
Доц. д-р Кирил Симитчиев
Доц. д-р Нина Димчева
Доц. д-р Георги Патронов
Ас. д-р Павел Янев – млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” в Пловдивски университет.

Национална програма “Млади учени и постдокторанти”

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма “Млади учени и постдокторанти”. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания, относно обявена конкурсна сесия за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

3. Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти”

Срок за подаване на документи: от 6.11.2018 до 15. 11. 2018 год. включително


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност

Членове:

Проф. дхн Васил Делчев

Доц. д-р Ваня Лекова

Доц. д-р Кирил Симитчиев

Доц. д-р Пламен Ангелов

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” в Пловдивски университет.

 

Преподавателска мобилност по програма Еразъм за 2013/2014 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ в Химическия факултет за академичната 2013/2014 г.

Държава
и брой финансирани мобилности

Приемащ университет

Област на знание

Име

ГЕРМАНИЯ – 1

University of Duisburg-Essen

химия

ГЪРЦИЯ – 1

University of Patras

химия

ИСПАНИЯ – 1

University of Alicante

химия

ПОЛША – 1

University of Warsaw

химия

ТУРЦИЯ – 2

Trakya University – Edirne

химия

 I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Химическия факултет (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Повторно участие е допустимо по изключение само в случаите, когато преподавателят е на възраст до 45 години или е координатор по двустранното споразумение с университета, за който кандидатства.

Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция в срок  до 15.11. 2013 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответната държава е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет. Ако участник в комисията е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, той не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 2 седмици след заседанието.

IV. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максималната продължителност на преподавателската мобилност, която се финансира, е седем последователни дни, включително дните за пътуване.

Минималната продължителност на преподавателската мобилност е  два последователни работни дни. Тази мобилност е легитимна, ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 8:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на следващия ден.

Изискването за минимален хорариум от 5 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Финансирането на преподавателската мобилност е за реален престой (по билети и Сертификат от приемащия университет). При мобилност под 7 дни, но не по-малко от 2 дни финансирането се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой. При продължителност на мобилността, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

 

Проект “Студентски практики”

Уважаеми студенти,

Модулът за регистрация на студенти в уеб базираната система на проект “Студентски практики” е отворен от 23.05.2013 г. и е достъпен на адрес praktiki.mon.bg/sp/.

Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-630/22.05.2013 г., както и  кратко указание за последователността на стъпките за включване в проекта може да намерите тук.

Консултации за регистрацията може да получите всеки работен ден в Деканата на Химическия факултет, както и като пишете на електронна поща marianas@uni-plovdiv.bg.

Програма “PROMETEO”

Уважаеми колеги,

Еквадорското правителство представя програма “PROMETEO”, която има за цел привличане на чуждестранни учени и изследователи в еквадорски държавни институти.

Повече за програмата може да видите тук.