Дистанционно обучение

Уважаеми колеги,

със заповеди на Ректора (Р33-1328/13.03.2020 г., Р33-1402/24.03.2020 г. и Р33-1441/10.04.2020 г.) временно се преустановяват учебните занятия, провеждането на изпити и масови мероприятия в Пловдивски университет, считано от 13.03.2020 до 13.05.2020 година.

Съгласно академичния календар в периода на Великденската ваканция от 17.04. до 20.04. занятия в дистанционна форма няма да се провеждат.

На тази страница може да намерите информация за неприсъствени дистанционни форми на обучение.


В периода до 13.05. студентите могат да се регистрират и ползват електронните курсове, създадени от преподавателите в Химическия факултет на адрес:

https://students.uni-plovdiv.net/course/index.php?categoryid=2

както и да се свържат (чрез e-mail) с лекторите по дисциплините от текущия семестър или ръководителите на магистърски програми за допълнителна информация.


Дисциплина: Компютърна химия
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=500
за специалност: Химия I курс


Дисциплина: Компютри и софтуер
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=503
за специалност: I курс – Медицинска химия, Анализ и контрол, Химия с маркетинг и Компютърна химия


Дисциплина: Атомен спектрален анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=531
за специалност: Химия II курс


Дисциплина: Метрология и статистика в химията
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=513
за специалност: Химия II курс


Дисциплина: Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=530
за специалност: Анализ и контрол III курс


Дисциплина: Инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=532
за специалност: Медицинска химия II курс и Биология и химия III курс


Дисциплина: Аналитична химия II част
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=343
за специалност: II курс – Химия, Анализ и контрол, Химия с маркетинг и Компютърна химия


Дисциплина: Подбор, съхранение и подготовка на проби за анализ
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=299
за специалност: Анализ и контрол I курс


Дисциплина: Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ
Лектор: гл. ас. д-р Д. Георгиева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=342
за специалност: Анализ и контрол II курс


Дисциплина: Нормативни документи и регулации при анализ и контрол
Лектор: гл. ас. д-р О. Пукалов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=432
за специалност: Анализ и контрол IV курс


Дисциплина: Клинични анализи
Лектор: доц. д-р К. Симитчиев
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=537
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Обща и неорганична химия II част
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=539
за специалност: Медицинска химия I курс


Дисциплина: Бионеорганична химия
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=540
за специалност: Медицинска химия II курс


Дисциплина: Биологичноактивни координационни съединения
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=541
за специалност: Медицинска химия II курс


Дисциплина: Обща и неорганична химия II част
Лектор: гл. ас. д-р Г. Тончева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=534
за специалност: I курс – Химия и английски език, Биология и химия, Обучението по природни науки


Дисциплина: Органична химия
Лектор: доц. д-р Ст. Атанасова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=13
за специалност: II курс – Химия и английски език, Биология и химия, Обучението по природни науки


Дисциплина: Биоорганична химия
Лектор: доц. д-р Ст. Атанасова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=322
за специалност: III курс – Анализ и контрол и Химия с маркетинг


Дисциплина: Химия на лекарствените вещества II част
Лектор: проф. д-р Ил. Иванов
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=54
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=324 (упражнения)
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Химия на наркотичните вещества
Лектор: проф. д-р Ил. Иванов
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=70
за специалност: III курс – Медицинска химия, Химия, Химия с маркетинг


Дисциплина: Органична химия II част
Лектор: доц. д-р Ст. Статкова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=514
за семинари по Органична химия II част
преподавател: ас. д-р Й. Стремски
https://drive.google.com/open?id=1USArmHDmYbl3qBAi-Kln42Ggn5b_8Veg
https://drive.google.com/open?id=1aqZUge3P3tXe8m2PD_nIE2KueAEfTsVT (Карбонилни съединения, Карбоксилни производни на въглеводородите и Амини)
за специалност: II курс – Химия, Химия с маркетинг, Компютърна химия и Анализ и контрол


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р М. Стоянова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=523
https://meet.uni-plovdiv.net/Physical-Chemistry-Part2-MX-2019-2020-MS
сряда 11:00 – 13:15
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Фармакокинетика
Лектор: доц. д-р М. Стоянова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=524
https://meet.uni-plovdiv.net/Pharmacokinetics-ID-MX-2019-2020
петък 10:30 – 12:00
за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р Н. Димчева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=535
за
специалност: III курс – Анализ и контрол и Химия с маркетинг


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р Д. Петров (petrov_d_n @ abv.bg )
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=545
група във Viber
понеделник от 13.30 часа
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Радиоактивност и радиационна култура
Лектор: доц. д-р Д. Петров
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=547
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Химия на полимерите
Лектор: проф. д-р Г. Антова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=538
за
специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Приложна органична химия
Лектор: доц. д-р М. Ангелова-Ромова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=558
за
специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Неорганична химична технология
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=516
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-neorganichna-chimichna-technologia
четвъртък от 13:30 до 16:00 часа
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Екология и опазване на околната среда
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=517
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-ecohimia-opazvane-okolna-sreda
петък от 10:30 до 12:00 часа
за специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Материали за медицината
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=519
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-materiali-medicina
петък от 12:00 до 13:30 часа
за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Химическа и фармацевтична промишленост на България
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=518 (доц. Г. Патронов)
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=544 (гл. ас. д-р О. Тенева)
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-himicheska-promishlenost-Bulgaria
петък от 9:00 до 10:30 часа
за специалност: Медицинска химия IV курс, Анализ и контрол III курс


Дисциплина: Храни и хигиена на храните
Лектор: доц. д-р М. Ангелова-Ромова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=559

за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: История на химията
Лектор: гл. ас. д-р Й. Стефанова
https://drive.google.com/drive/folders/1l0mpWbzvMvsMZXsAeZ49zhpaOVZF5DrY
сряда от 12:00 до 13:30 часа
за специалност: Химия и английски език I курс


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=52
за специалност: Фармацевтични биотехнологии I курс


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=48
за специалност: I курс – Медицинска биология и Молекулярна биология


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: гл. ас. д-р О. Пукалов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=542
за специалност: I курс – Биология и Екология


Дисциплина: Физикохимия I част
Лектор: проф. дхн В. Делчев (vdelchev @ uni-plovdiv.net)
група във Viber
четвъртък от 11.00 до 12.30 часа
за специалност: Биология и химия II курс


Дисциплина: Методика на обучението по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/12k3zw85lHQAQNm06Xz934eV1fZFNBMMw
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation
сряда от 13.30 до 16.30 часа
за специалност: Биология и химия III курс


Дисциплина: Електронно-образователни среди
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=505
за специалност: Лингвистика с информационни технологии II курс


Дисциплина: Методика на обучението в профилираната подготовка по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/1RxbDkLZlPiIKK336h8GnwwfIxXfavbhV (доц. д-р Й. Димова)
https://drive.google.com/open?id=1x4nO-S3iercppOk65sribKjIc93CF_4Z (гл. ас. д-р Й. Стефанова)
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation
04.04. от 10 до 11.30 ч. за задочно обучение (гл. ас. д-р Й. Стефанова),
05.04. от 10 до 13.30 ч. за задочно обучение (доц. Й. Димова),
11.04. от 10 до 11.30 ч. за редовно обучение (гл. ас. д-р Й. Стефанова),
12.04. от 10 до 13.30 ч. за редовно обучение (доц. Й. Димова),
25.04. от 10 до 13.00 ч. за редовно обучение (доц. Й. Димова),
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Рефлексията в обучението по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/1ovuzhuoQSbDDH3hID8ax7BDSlvD1Y-Px
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation
28.03. от 9:30 до 14:30
29.03. от 9:30 до 14:30
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Учебни задачи в курса по химия
Лектор: гл. ас. д-р Й. Стефанова
https://drive.google.com/drive/folders/173GMLXtPNlTccdzwrqqfWvc9J-zIMplo
https://meet.uni-plovdiv.net/chemistry_teaching_tasks
09.05. от 11:00 до 13:30
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс – редовно обучение


Дисциплина: Методология и методи на педагогическите изследвания
Лектор: гл. ас. д-р А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyandmethods
25.04. от 11:00 до 13:30
09.05. от 11:00 до 13:30
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс – задочно обучение


Дисциплина: Стажантска практика по химия
Ръководител: доц. д-р Й. Димова
по допълнителен график от 21.04. до 13.05.
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Чужди вещества в хранителните продукти
Лектор: гл. ас. д-р Олга Тенева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=543
за магистърска програма: Хранителна химия


Дисциплина: Физикохимия
Лектор: доц. д-р Д. Петров
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=546
за магистърски програми: за неспециалисти I курс – Медицинска химия, Спектрохимичен анализ и Обучението по химия в училище, програма “Мотивирани учители”


Дисциплина: Практически английски език
Лектор: ас. Хр. Кръстева
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=520
за
специалност: Химия и английски език – I и II курс


Дисциплина: Английски език за химици
Лектор: ас. Хр. Кръстева
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=424
за
специалност: Компютърна химия IV курс и Химия с маркетинг III курс


Занятия по дисциплината “Спорт”

  1. Упражнения с трениравъчен ластик
  2. Изправителни упражнения в домашни условия
  3. Кръгова тренировка със собствено тегло
  4. Упражнения със стол