Бакалавър

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Анализ и контрол

Химия с английски език

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна и поправителна сесия – ликвидационна сесия
  • държавен изпит – програма, дати

Химия и физика

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • избираеми дисциплини
  • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати
  • държавен изпит по физика – програма, дати

Химия и английски език