Архив

За нас

Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно-научните и обслужващи звена функционира отдел “Учебен”.

Като пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета /учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др./. Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.

Длъжност

Име

Сграда, етаж, стая, телефон, E-mail
Началник отдел “Учебен” Димитър Бойков
dboykov@uni-plovdiv.bg
Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 032/261 311
Инспектор Керанка Антонова
kerant@uni-plovdiv.bg
Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331
Инспектор Мая Стоименова
mstoimenova@uni-plovdiv.bg
Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331

 Инспектори за ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Име, E-mail

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон
Весела Говедарова
veselag@uni-ploviv.bg
Българска филология – редовно
Български език и немски език – редовно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) – редовно
Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 354
Антония Илиева Българска филология – задочно
Балканистика – редовно
Педагогика на обучението по български език и английски език – редовно
Археология – редовно
Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 344
Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg
Педагогика на обучението по български език и руски език – редовно и задочно
Педагогика на обучението по български език и история – редовно и задочно
Педагогика на обучението по български език и испански език – редовно
Педагогика на обучението по български език и турски език – редовно
Руска филология – редовно и задочно
Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 330
Лидия Апостолова

 

Английска филология – редовно
Педагогика на обучението по английски език и физика – редовно
Приложна лингвистика – редовно
Лингвистика с информационни технологии
Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 373
Петя Лупова
lupova@uni-plovdiv.bg
Педагогика на обучението по български език и новогръцки език – редовно
Български език и френски език – редовно
Руски език и западен език – редовно
Педагогика на обучението по български език и китайски език – редовно
Педагогика на обучението по български език и италиански език – редовно
Френска фиология – редовно
Право – задочно
Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 314