Архив

ЗА СПЕЦ. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА СА ИТ – ИЗПИТИ ПРИ ГЛ.АС. Д-Р КАНА ДИМИТРОВА

Дисциплина

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

Морфология

(писмен)

19.09.2013

26.09.2013

Синтаксис

(писмен)

19.09.2013

 

26.09.2013

Морфосинтаксис

(устен)

18.09.2013

25.09.2013

Фонетика

(устен)

14.09.2013

21.09.2013

Увод в германистиката

(писмен)

13.09.2013

20.09.2013

Контрастивна лингвистика

(устен)

15.09.2013

22.09.2013

Стилистика

(устен)

16.09.2013

23.09.2013

Лингвистика на текста

(писмен)

17.09.2013

24.09.2013

Редактиране на текст

(писмен)

19.09.2013

26.09.2013

 

Сборен пункт: 222 каб.

Начало на изпита: 9:00 ч.

Comments are closed.