Архив

Изпити-задочно обучение

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕРЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Стара бълг. л-ра доц.Йовчева   08.06.2013  11.00    16  с.з. 05.07.2013  11.00    16  с.з.
Старобълг. език д-р Кемалова   16.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    16  с.з.
Старогр. език проф.Славова   10.06.2013    11.00  15  с.з. 02.07.2013  11.00    17  с.з.
Практ.руски-1част     14.06.2013  9.00    16  с.з. 06.07.2013  9.00
Фон.. на СБЕ гл.ас.Гайдаджиева   09.06.2013  11.00    13  ауд. 14.07.2013  11.00    15  с.з.
Фон. на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.
ФД1. гл.ас.Атанасова   09.06.2013  10.00    16  с.з.  
ИД2: гл.ас.Чакърова   01.06.2013  10.00    16  с.з. 02.07.2013  10.00    16  с.з.
Български  фолклор гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Странознание на Русия доц.Чернева   24.06.2013  10.30    316  каб.  
Увод в ЛТ проф. Козлуджов   10.06.2013  9.00    10  с.з.  
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10  ауд. 05.07.2013  10.00    9  ауд.

 

2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Бълг.възр. л-ра гл.ас.Пътова   07.06.2013  10.30    16  с.з. 01.07.2013  9.30    15  с.з.
История на НБКЕ проф.Иванова   17.06.2013    12.00  3 ауд. 11.07.2013  13.00    11  ауд.
Практ.руски-2част     27.06.2013  9.00    16  с.з. 05.07.2013  9.00    18  с.з. 
Т-я на превода гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з. 10.07.2013  10.00
Стара РЛ гл.ас.Кръстева   15.06.2013  10.00    3  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
ИД4.Езикова култура хон.ас.Миличина   01.06.2013  13.30    2  ауд. 01.07.2013  10.00    2  ауд.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00     3  ауд. 02.07.2013  9.00    10  ауд.
Психология гл.ас.Стоянов      
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев   22.06.2013  9.00    7  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з. 
Лексикология на СРЕ проф.Георгиева   09.06.2013  12.00    15  с.з. 01.07.2013  12.00   16    с.з.
Руски фолклор гл.ас.Кръстева   08.06.2013  10.00    11  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.

 

3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

БЛ след Освобожд. гл.ас.Кръстева   01.06.2013  9.00    17  ауд. 30.06.2013  9.00    15  с.з.
Методика на РЕ гл.ас.Ганева   23.06.2013  10.00    15  с.з. 04.07.2013  10.00    15  с.з.
Сравн.грам.на СЕ проф.Гугуланова   01.06.2013  13.30    16  с.з. 29.06.2013  13.30    16  с.з.
Практ.руски-3част     16.06.2013  9.00    15  с.з. 05.07.2013  9.00    25  с.з.
РЛ на 19 век гл.ас.Т.Атанасова   08.06.2013  9.30    3  ауд. 02.07.2013  9.30    15  с.з.
История на БЕ доц.Тончева   22.06.2013  10.00    15  с.з. 03.07.2013  10.00    17  ауд.
Морф.на СБЕ доц.д-р Маровска   13.06.2013  10.00  9    ауд. 01.07.2013  10.00    9  ауд.
АЗЕЛ гл.ас.д-р Александрова   02.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    17  с.з.
Морф.на СРЕ доц.д-р Злачева   09.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    16  с.з.
ФД3: Гл.ас.Зозикова   08.06.2013  9.00    17  с.з. 06.07.2013  9.00

 

4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

БЛ след 1 св.война доц.Ичевска   02.06.2013  9.00    3  ауд. 03.07.2013  9.00    25  с.з.
Практ.руски-4част     29.06.2013  9.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    15  с.з.
РЛ на 20 век гл.ас.Атанасова   22.06.2013  9.00    16  с.з. 02.07.2013  9.00    25  с.з.
Стилистика на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 03.07.2013  12.00    26  с.з.
Стилистика на СБЕ доц.Маровска   12.06.2013  14.00    2  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з.
Методика на БЛ доц.Райчева      
Методика по БЕ доц.Гарушева      
Синтаксис на СБЕ проф.Коева   02.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    10  с.з.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова   02.06.2013  10.00    11  ауд. 07.07.2013  10.00    26  с.з.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Археология доц.Джамбов   01.06.2013  10.30    25 с.з.  
Стара бълг.л-ра доц.Йовчева   08.06.2013  11.00    16 с.з. 05.07.2013  11.00    16  с.з.
Старобълг.език д-р Кемалова   16.06.2013  9.00    16 с.з. 03.07.2013  9.00    16 с.з.
ИД3.Старогр.език проф.Славова   10.06.2013  11.00    15  с.з. 02.07.2013  11.00    17  с.з.
Стара история гл.ас.Митрев   15.06.2013  10.00    25 с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Фонетика на СБЕ гл.ас.Гайдаджиева   09.06.2013  11.00    13  ауд. 14.07.2013  11.00    15  с.з.
Тракология гл.ас.Митрев   15.06.2013  10.00    25 с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Археография гл.ас.Пенджекова   18.06.2013    12.00  10  с.з.  
Българска  етнология доц.д-р Л.Янков      
Езикова култура М.Миличина   01.06.2013  13.30    2 ауд. 01.07.2013  10.00    2 ауд.
Български  фолклор гл.ас.Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Увод в ИП гл.ас.Пенджекова   18.06.2013  12.00    10  с.з.  
Увод в ЛТ доц.д-р Бучков   09.06.2013  9.00    25  с.з. 07.07.2013  9.00    25  с.з.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10 ауд. 05.07.2013  10.00    9 ауд.

2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Бълг. възрожд.л-ра гл.ас.Пътова   07.06.2013  10.30    16 с.з. 01.07.2013  9.30    15  с.з.
И-я на Б-я-15-17в. гл.ас.Комсалова      
И-я на НБКЕ проф.Иванова   17.06.2013  12.00    3  ауд. 11.07.2013  13.00    11  ауд.
Историография доц.Любенова      
И-я на Русия доц.Белегов   04.06.2013  14.00    25 с.з.  
Средн.ОИ доц.Петкова   15.06.2013  10.00    26 с.з. 06.07.2013  10.00
Руска литература доц.Нейчев/гл.ас.Атанасова   23.06.2013  13.00    каб./22.06.2013  10.00    каб. 20.07.2013  13.00    каб./02.07.2013  10.00    каб.
Средновековна БИ проф.Ангелов      
История  на Византия доц.Петкова   08.06.2012    10.00    26  с.з. 13.07.2013  10.00    каб.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева   03.06.2013  8.30    8  ауд.  
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00    3 ауд. 02.07.2013  9.00    10 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов      
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев   22.06.2013  9.00    7  ауд. 04.07.2013  13.00    10  с.з.

 

3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

                   Поправка

Ликвидация

БЛ след освобожд. гл.ас.Кръстева   01.06.2013  9.00    17  ауд. 30.06.2013  9.00    15  с.з.
История на БН гл.ас.Бистрашки   16.06.2013  10.00    26  с.з. 02.07.2013  10.00    26  с.з.
Нова ОИ гл.ас.Кацаров   23.06.2013  10.00    51  с.з. 07.07.2013  13.30    51  с.з.
Архивистика гл.ас.Пенджекова   18.06.2013  12.00    10  с.з.  
История на БЕ доц.Тончева   22.06.2013  10.00    15  с.з. 03.07.2013  10.00    17  ауд.
ИД:Анализ на лит.текст доц.Мила Кръстева   17.06.2013  10.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    каб.
Морф. на СБЕ доц.Маровска   13.06.2013  10.00    9  ауд. 01.07.2013  10.00    9  ауд.
История на БВ проф.Спасов   05.06.2013  10.00    16  с.з. 01.07.2013  10.00    каб.
АЗЕЛ гл.ас.Александро-ва   02.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    17  с.з.

 

4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

    Поправка

Ликвидация

БЛ след 1св.война доц.Ичевска   02.06.2013  9.00    3 ауд. 03.07.2013  9.00    25  с.з.
И-я на Б-я след2 св.в. доц.Гарабедян   02.06.2013  9.00    каб. 05.07.2013  9.00    17  с.з.
Музейно дело доц.Джамбов   04.06.2013  10.30    16  с.з.  
Стилистика на СБЕ доц.Маровска   12.06.2013  14.00    2  ауд. 04.07.2013    13.00    10  с.з.
Съвр.обща история доц.Петрусенко   29.06.2013  10.00    17  с.з.  
Методика по БЛ доц.Райчева      
Методика по БЕ доц.Гарушева      
Методика по история гл.ас.Славов   08.06.2013  14.00  25  с.з.   
История на Б-я-1878-1944 проф.Спасов   15.06.2013  10.30    22  с.з. 07.07.2013  10.30    каб.
Синт. на СБЕ проф.Коева   02.06.2013  9.00    16  с.з. 03.07.2013  9.00    10  с.з.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. РФ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

2 СЕМЕСТЪР УЧ. 2012-2013 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Старобълг.език гл.ас.Кемалова   09.06.2013  9.00    18  с.з. 03.07.2013  9.00    16  с.з.
Латински език ас. Мирчев   08.06.2013  13.00    18  с.з.  
Практ. Руски-1ч.     15.06.2013  9.00    17  с.з. 06.07.2013  9.00
Съвр.БЕ с ПЕК доц.Зидарова   03.06.2013  14.00    16  с.з. 04.07.2013  13.00    10  с.з.
Фонетика на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.
Увод в ЛТ проф.Козлуджов   10.06.2013  9.00    10  с.з.  
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев   22.06.2013  10.00    10  ауд. 05.07.2013  10.00    9  ауд.

 

   2 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Практ. Руски-2ч.     27.06.2013  9.00    15  с.з. 05.07.2013  9.00    26  с.з.
Стара РЛ гл.ас.Кръстева   15.06.2013  10.00    3  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
Т-я на превода гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з. 10.07.2013  10.00
ИД2: гл.ас.Кузова      
ИД3: доц.Томова      
ФД2: гл.ас.Христова   20.06.2013  10.00    16  с.з.  
Психология гл.ас.Стоянов      
Руски фолклор гл.ас.Кръстева   08.06.2013  10.00    11  ауд. 03.07.2013  10.00    15  с.з.
Странознание  на Русия доц.Чернева   24.06.2013  10.30    316  каб.  
Лексикология  на СРЕ проф.Георгиева   09.06.2013  12.00    15  с.з. 01.07.2013  12.00    16  с.з.

 

   3 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

Методика на РЕ гл.ас.Ганева   23.06.2013  10.00    15  с.з. 04.07.2013  10.00    15  с.з.
Сравн. грам. на СЕ проф.Гугуланова   01.06.2013  13.30    16  с.з. 29.06.2013  13.30    16  с.з.
Практ. руски-3ч.     15.06.2013  9.00    21  с.з. 07.07.2013  9.00    15  с.з.
РЛ на 19 век гл.ас.Атанасова   08.06.2013  9.30    3  ауд. 02.07.2013  9.30    15  с.з.
Педагогика гл.ас.Къндева   01.06.2013  9.00    3  ауд. 02.07.2013  9.00    10  ауд.
Морф. на СРЕ доц.Злачева   09.06.2013  10.00    17  с.з. 07.07.2013  10.00    16  с.з.
История на РЕ гл.ас.Тошева   16.06.2013  9.00    17  с.з. 30.06.2013  9.00    16  с.з.
ФД4: Гл.ас.Зозикова   22.06.2013  9.00    17  с.з. 08.07.2013  14.00    каб.

 

  4 КУРС

Дисциплина

Преподавател

 

Поправка

Ликвидация

ИД5. доц.Нейчев   16.06.2013  13.00    18  с.з. 06.07.2013  13.00    каб.
ИД6. гл.ас.Тошева   04.06.2013  12.00    каб. 04.07.2013  12.00    каб.
ИД7: гл.ас.Чакърова   18.06.2013  12.00    15  с.з. 03.07.2013  9.00    каб.
Практ. Руски-4ч.     29.06.2013  9.00    15  с.з. 08.07.2013  14.00    15  с.з.
РЛ на 20 век гл.ас.Атанасова   22.06.2013  9.00    16  с.з. 02.07.2013  9.00    25  с.з.
Стил. на СРЕ проф.Георгиева   23.06.2013  12.00    16  с.з. 03.07.2013  12.00    26  с.з.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова   02.06.2013  10.00    11  ауд. 07.07.2013  10.00    26 с.з.
История на РКЕ гл.ас.Тошева   09.06.2013  10.00    11  ауд. 01.07.2013  10.00    17  с.з.
ИД3. гл.ас.М.Стойкова   29.06.2013  10.00    каб. 05.07.2013  10.00    каб.
ИД4. проф.Георгиева   10.06.2013  13.00    каб. 08.07.2013  14.00    каб.
ФД4. д-р Христова   08.06.2013  10.00    каб. 02.07.2013  10.00    каб.

  

 

ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 8.30 ЧАСА И СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО КАБИНЕТИТЕ НА

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,АКО НЯМА ДРУГО  УКАЗАНИЕ.

Comments are closed.