Ани Кемалова

Страницата на гл. ас. д-р Ани Кемалова.

Автобиография – европейски формат

АНИ ИВАНОВА КЕМАЛОВА, Филологически факултет. Научна и образователна степен “доктор” по научна специалност 05.04.17 Български език (2006). Родена през 1969 година в гр. Пловдив. Завършила висшето си образование в ПУ “Паисий Хилендарски” през 1996.  От 1998 г. е хоноруван асистент, а от 2007 година е редовен асистент в катедра “Общо езикознание и история на българския език”.  Води занятия (семинарни и лекционни курсове) по старобългарски език, историческа граматика на българския език и българска диалектология.

Научна тематика: историческа лексикология и синтаксис; прилагане на високите технологии в обучението по диахронно езикознание.

Лингво-текстоложки бележки върху един старобългарски паметник с юридическо съдържание. – Научни трудове на Пловдивски университет, 1998, 36, с. 223-229

Кратки бележки върху формантното вариране при някои старобългарски думи – термини. – Научни трудове на Пловдивски университет, 1999, 37, с. 373-376

Терминологична употреба на стилистично немаркирана лексика в старобългарските ръкописи с юридическо съдържание. – Научни трудове на Пловдивски университет, 2000, 38, с. 141-145

Някои наблюдения върху параметрите на лексико-семантичните групи (с оглед на системните отношения между лексемите на текстово равнище). – Научни трудове на Пловдивски университет, 2001, 39, с. 209-218

Типове устойчиви синтактични конструкции в Душановия законник – Софийски препис. – В: 10 години Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, Бургас, 2001, с. 154-157

Някои ортографични правила на Судац от XVII век в контекста на средновековната южнославянска правописна традиция. – Научни трудове на Пловдивски университет, 2003, 41, с. 209-218

Някои бележки върху диахронията на местоименната система (По материали от сборника Судац от XVII в.).  – В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006,  с. 114-119

Алтернативни средства в обучението по диахронно езикознание. В: Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009, с. 151-156

A greek loan in bulgarian language. – Балканско езикознание, 2009, ХLVIII, 1-2, с. 139-143

Сборникът Судац (Софийски препис, ХVІІ век) в светлината на лексикално-текстологическите проблеми на южнославянските правни паметници. Пловдив, УИ “Паисий Хилендарски”, 2010. 331 с.