Христина Тончева-Тодорова

Автобиография – европейски формат

ТОНЧЕВА-ТОДОРОВА ХРИСТИНА МИЛЕВА

Филологически факултет. Катедра по общо езикознание и история на българския език. Доцент от 2005 г., доктор от 1999 г.

Родена през 1968 г. в Монтана, България.  Завършила Българска филология през 1991 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 1994 г. постъпва като хонорувана асистентка в Пловдивския университет, през 1995 г. е назначена като редовна асистентка по Старобългарски език, Историческа граматика на българския език и Българска диалектология. През 1999-2000 г. преподава и във Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян.

От 2000 г. чете лекции по Историческа лингвистика (Старобългарски език, Историческа граматика на българския език и Българска диалектология) в Пловдивския университет. Автор е на учебник по тези дисциплини – Христоматия по историческа лингвистика (2002 г., 2006 г.). От 2010 г. чете лекции и във Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян.

Има издадени 3 книги: Старобългарските Молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХIХ век), Пловдив, 2000 г. (120 с.); Развой на старобългарските Чинопоследования за встъпване в монашество през Х-ХVІІІ век. Коментар и текстове. Пловдив, 2005 г. (255 с.); Пространно житие на Св. Климент Охридски. Пловдивски (хаджи Василиев препис от 1875 г.). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”. Пловдив. 2007 г., 147 с. (В съавторство с Пеньо Пенев). Автор е на над 60 научни публикации в български и чуждестранни книги, сборници и списания. Участвала е в няколко научноизследователски проекта към Фонд „НИ” при Пловдивския университет.

Научна тематика: диахронно проучване на евхологичните ръкописи (служебници, требници, молитвеници), книжовна и диалектна история на българския език (Х-ХХ век).

С П И С Ъ К

на научните трудове

доц. д-р ХРИСТИНА МИЛЕВА ТОНЧЕВА-ТОДОРОВА

Катедра по Общо езикознание

и история на българския език при

Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

 

І. МОНОГРАФИИ И КНИГИ

1.   Автореферат на дисертация на тема: “Старобългарските Молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХIХ век)”, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, Пловдив, 1999 г. (24 с.)

2.   Старобългарските Молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХIХ век), Пловдив, 2000 г. (120 с.)

3.   Развой на старобългарските Чинопоследования за встъпване в монашество през Х-ХVІІІ век. Коментар и текстове. Пловдив, 2005 г. (255 с.)

4.   Пространно житие на Св. Климент Охридски. Пловдивски (хаджи Василиев препис от 1875 г.). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”. Пловдив. 2007 г., 147 с. (В съавторство с П. Пенев).

ІІ. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

 1. За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХIII – началото на ХIV в. – В: сп. Palаeobulgariсa (Старобългаристика), 1995, кн. 2 (45-56).
 2. За някои езикови особености на два евхологични ръкописа от ХVI и ХVII в. (С оглед на глаголните словоформи). – В: сп. Български език, 1996, кн. 5 (40-48).
 3. Ортографични правила на някои “Молитви за всяка потреба” в хилендарски ръкопис от ХV век.- В: сп. Български език, 1996, кн. 1 (61-67).
 4. Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници. – В: сп. Palаeobulgariсa (Старобългаристика), кн. 2, 1997 (61-70).
 5. За атонската редакция на старобългарските молитвени текстове. – В: Palаeobulgariсa (Старобългаристика), кн. 3, 1999 (76-87).
 6. Към неописаното лексикално богатство на требниците. – В: сп. Лексикографски преглед (Информационен бюлетин на Българското лексикографско дружество при ИБЕ към БАН), 1/пролет, 1999 г. (24-30).
 7. Неописани диалектни думи в един северозападен български говор (Из лексиката на с. Долно Белотинци, Монтанско). – В: сп. Български език, кн. 1, 1999/2000 (76-78).
 8. За наследниците на глаголическите МОЛИТВИ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. – В: сп. Palаeobulgariсa (Старобългаристика), кн. 2, 2000 г. (85-91).
 9. Правописно-фонетични особености на хилендарския требник N 378 от ХV век. – В: сп. Македонски преглед, 2000, кн. 2 (105-120).

10.  Приемственост и новаторство в евхологичните ръкописи от ХVIII-ХIХ в. – В: сп. Български език, 2001/2002 г., кн. 2 (6-14).

11.  Архаична редакция на старобългарските схимни чинопоследования. – В: сп. Palаeobulgariсa (Старобългаристика), 2003, кн. 4 (39-55).

12.  Календарът в Аврамовия сборник. – В: сп. Старобългарска литература, 2009, кн. 39-40 (220-234).

13.  Глаголическо наследство в ръкописни требници от ХVІІ век. – В: сп. Palaeobulgarica (Старобългаристика), кн. 2, 2009 (с.51-62).

ІІІ. СТАТИИ В СБОРНИЦИ ОТ УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ И         МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ В ЧУЖБИНА

 1. Редакциите на старобългарския евхологичен цикъл. – В: Collectanea Polono-Bulgarica. Tomus І. VІІІ Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bulgarskie. Gniezno, 2001 (35-46).
 2. Чинопоследованията Малка и Велика схима в славянските ръкописни Евхологии (ХI-ХVII в.). –  В: Славянска филология, т. 23, 2003 г. (23-31) – ДОКЛАД на ХІІІ МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВИСТИЧЕН КОНГРЕС (Любляна, Словения, август, 2003 г.).
 3. За лексикалната дублетност в Богоявленските текстове на Великия требник от 1782 г. – Във: Филологически и методически изследвания. Badania filologiczne i metodiczne. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов (Смолян-Люблин, 2007, с. 168-177).
 4. За един препис на Богоявленския чин в Аврамовия сборник от 1674 г. – В: Archeografski prilozi, Narodna biblioteka Srbije. 29-30/2007-2008, Beograd (p. 373-381).

5. Особености на Богоявленския чин в един църковнославянски требник от ХVІІІ век. – В: Проблемы славяноведения. Вып. 10, 2008, Брянск (с. 274-281).

6. За архаичната редакция на старобългарския Чин на Свето Богоявление. – В: Fundamenta Europaea, nr. VІІІ/IХ, 2010, Gniezno (под печат).

7. Старобългарският Чинъ на Св­то Богоявление в славянските евхологии. – В: Сборник Сегед, Унгария (2010, под печат).

 

ІV. СТАТИИ В СБОРНИЦИ И КНИГИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ В БЪЛГАРИЯ

 1. За хронологията на българските диалектни форми КОМБОС и КУПУС. – В: Научни трудове на Пловдивския университет,  Т. 35, кн. 1, 1997 г. Филологии (153-156).
 2. Новооткрити composita в евхологични ръкописи (ХIV-ХIХ в.). – В: кн. Славистика. Сборник с доклади по случай ХII Международен конгрес на славистите в Краков, 1998 г. (173-179).
 3. Особености на късната редакция на молитвения цикъл през ХVIII в. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, Т. 37, кн. 1, 1999 г. Филологии (159-171).
 4. За някои неописани лексикални форми в родопските говори. – В: Сборник с доклади от научната конференция “Родопите през ХIХ и началото на ХХ век. Език, култура, история” (2-3 юни 2000, Смолян, с. 39-43).
 5. Из българската историческа лексикология. – В: кн. ЗА РЕЧНИЦИТЕ И ДУМИТЕ. Лексикографски и лексиколожки четения ’98 (Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на Стефан Илчев). С., 2000 г. (373-377).
 6. Найден-Геровата традиция и днешните диалектоложки проучвания. – В: Научни трудове на Пловдивски университет, Т. 38, кн.1, 2000 г. Филологии (99-103).
 7. За общофункционалните молитви в атонските требници от ХV-ХVІ в. – В: Научни трудове на Пловдивски университет, Т. 39, кн. 1, 2001 г. Филологии (509-514).
 8. Новооткрит препис на глаголическата Молитва при бездъждие. – В: кн. Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002 (14-18).
 9. Лексикални варианти в евхологични текстове (ХIV-ХIХ в.). – В: Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, Т. 33, книга 2. Езикознание, 1997 (221-231). В. Търново, 2002.

10.  Наблюдения върху Чинопоследованията за встъпване в монашество в хилендарската ръкописна традиция (ХV-ХVI в.). – В: кн. Славистиката в началото на ХХI в. Традиции и очаквания. (Доклади от Шестите национални славистични четения, проведени на 26 и 27 април 2002 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”). С., 2003 (304-309).

11.  Неизвестни славянски и гръцки названия на змиите в преписи от ХV в. – В: кн. Славистика ІІ (По случай ХIII Международен конгрес на славистите в Любляна). Пловдив, 2003 г. (95-99).

12.  За текстологичната дублетност в схимните преписи от ХІV-ХVІІІ в. – В: Научни трудове на Съюза на учените (Пловдив). Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. ІV, Пловдив, 2004 (195-202).

13.  Редакторски и преводачески решения в преписите на Схиматология. – В: Сборник с доклади от националната конференция “Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност”, Бургас, 4-5. ХІІ. 2003 г. (202-205).

14.  Преписът на Малката схима в Требника на Никифор Рилски от 1767-68 г. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, Т. 40, кн. 1, 2002 г. – Филология (189-199).

15.  Кратка редакция на Великосхимното чинопоследование от ХV век. – В: Научни трудове на Пловдивския университет. Т. 41, кн. 1, 2003 г. – Филология (179-185).

16.  Краткая редакция Великосхимного чинопоследования ХV века. – В: Юбилейни Паисиеви четения. Международен славистичен симпозиум. 30 години Филология. Сборник с резюмета. Пловдив, 2003 (6).

17.  Библейските цитати в схимните текстове. – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, Т. V, Пловдив, 2005 (249-254).

18.  За някои неописани диалектни думи от българското словно  богатство. – В: LITTERA SCRIPTA MANET. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005 (212-215).

19.   За някои езикови особености на Пловдивския (хаджи Василиевия) препис на Климентовото пространно житие. – В: ÏÎ ÑËÝÄÓ Ó×ÈÒÅËÞ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 (98-108).

20.   Пълна библиография на трудовете на доц. д-р Пеньо Ст. Пенев. – В: ÏÎ ÑËÝÄÓ Ó×ÈÒÅËÞ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 (7-12).

21.  За наборното издание на Чинопоследованията за встъпване в монашество. – В: кн. Славистика и общество. (Доклади от Седмите национални славистични четения, проведени на 22-24 април 2004 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”). Съставители М. Младенова, И. Монова. С., 2006 (283-287).

22.   Zu der archaischen Redaktion der altbulgarischen Lesereihe der heiligen      Epiphanie. – In: Паисиеви четения (12-14 октомври 2006). Сборник с    резюмета. Пловдив, 2006 (14-15).

 1. 23. За някои редки книжовни и диалектни думи от българския словен имот. – В: Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Т. 42, кн. 1, 2004 г. (19-22).

24.   Някои лексикални наблюдения върху Пловдивския препис на Климентовото пространно житие. – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Филология. Т. 42, кн. 1, 2004 г. (31-38).

 1. Отново към лексикалната характеристика на Пловдивския препис на Климентовото пространно житие. – В: Лингвистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Т. 43, кн. 1, сб. А, 2005 (83-96).
 2. Към установяването на  новобългарските синтактични норми (По данни от два преписа на Климентовото Пространно житие). – В: Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове на Пловдивски университет. Т. 44, кн. 1, сб. А, 2006 г. (43-53).

27.  Старобългарският Чин на Свето Богоявление в атонската ръкописна традиция от ХV-ХVІІ век. – В: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ, кн. 17 – Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ-Х век. С., БАН, Кирило-Методиевски научен център. 2007 (773-782).

28. Новозаветните четива в Чина на Свето Богоявление – В: НТ на ПУ. Т.45, кн. 1, 2007 г. Филология (164-170).

29.  Старозаветните четива в Чина на Свето Богоявление (по ръкописни требници от ХІІІ-ХVІІІ век). – В: Богослужебните книги – познати и непознати. Материали от научната конференция Методологически проблеми по описанието на богослужебните книги. Фондация Покров Богородичен. София, 2008 (291-304).

30.  Славянските преписи на Чина Параклис на Пресвета Богородица от ХV-ХVІІІ век. – В: Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес ОХРИД 2008. Пловдив, 2008 (52-61).

 1. Богоявленско последование в два ръкописни требника от ХV и ХVІ век. – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Том Х. Пловдив, 2008 (269-273).
 2. About the Composition of Abraham’s Book – a Manuscript Record dating from 1674, Part of the Collection of the National Library in Plovdiv. – In: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи (Международна славистична конференция, Пловдив, 27-28. 11. 2008). Сборник с резюмета (с. 47).
 3. Към състава на Аврамовия сборник – ръкописен паметник от 1674 г. от

сбирката на Пловдивската библиотека. – В: Интеркултурният диалог –традиции и перспективи. Международна славистична конференция. Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”. Т. 46, кн. 1, сб. А – Езикознание. Пловдив, 2008 (117-123).

34. Новооткрит руски препис на Схимния чин от ХІV век. – В: кн. Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.  Пловдив, 2009 (119-135).

35. За Добромировия надпис от манастира „Св. Йоан Продром”. – В: кн. Проблеми и предизикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. 1. Археология и култура (в съавторство със С. Вълчанова). Пловдив, 2009 (337-340).

V. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Христоматия по историческа лингвистика (Текстове, статии, задачи). Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2002 г. (196 с.);

ІІ-ро допълнено издание, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 г. (196 с.).

 

VІ. РЕДАКТОРСТВО И СЪСТАВИТЕЛСТВО НА КНИГИ

 1. На книгата: ÏÎ ÑËÝÄÎx Îx×ÈÒÅËÞ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 г. (322 с.).

VІІ. ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

 1. Национална конференция на Славянското дружество в България – В: сп. „Славянски диалози”, кн. 7, год. ІV, 2007 (164-165).
 2. Сборник в памет на Митко Лачев – В: сп. „Библиотека” – издание на НБ „Св. св. Кирил и Методий”, София, год. ХV, кн. 1, 2008 (58-59).