Величка Симонова-Гроздева

Автобиография – европейски формат

СИМОНОВА-ГРОЗДЕВА ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА, Филологически факултет. Ст. асистент по новогръцки език (2007г.). Родена през 1973г. в гр. Пазарджик, Област Пазарджик. Завършила Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” с магистърска степен по специалността „Приложна лингвистика-немски и новогръцки език” (1997г.). В Пловдивския университет постъпва през 2004г. Води упражнения по практически новогръцки език, морфология на новогръцкия език и методика на обучението по новогръцки език и литература. Стипендиант на университетите в Атина (Гърция) през 1994г. и 2005г., Майнц (Германия) през1995г., Залцбург (Австрия) през 1996 и на Института за Балкански изследвания в Солун (Гърция) през 2009г. Ръководи образователен семинар по  новогръцки език и литература за студенти от специалностите “Български и новогръцки език” и “Балканистика” на о-в Парос (Гърция) през 2006г. Научна тематика: сравнително езикознание, преводознание, методика на чуждоезиковото обучение.

Библиографска справка:

1. “Устойчиви словосъчетания с предлози в периодичния гръцки печат” – ПУ, Научни трудове, том.44, кн.1, сб.А, 2006, с. 487-493.

2. За някои трудности в началния етап от изучаването на гръцкия език като чужд” – ПУ, Научни трудове, том.44, кн.1, сб.А, 2006, с. 607-614 /в съавт. с Галина Брусева/

3. „За рекцията на предлозите в новогръцкия и немския език”– Поредица Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока III – 1, УИ «Св.св.Кирил и Методий», Велико Търново, 2008, с. 215-223.

4. „Особености на превода на типови граждански документи от и на гръцки език-развиване на знания и практически умения у студентите” – Сборник доклади от Втория конгрес на неоелинистите от Балканските страни “Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – проблеми на обучението, изследвания и перспективи” – УИ „Св. Кл. Охридски”, /под печат/

5. Рецензия за Сборник доклади от Втория конгрес на неоелинистите от Балканските страни “Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – проблеми на обучението, изследвания и перспективи” – 21-22 септември 2007, УИ „Св. Кл. Охридски”, /под печат/
6. „Корекцията и анализът на грешки като елемент от обучението по новогръцки език във ВУЗ” –Човекът и езикът универсум, Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, УИ „Паисий Хилендарски”, 2009, с. 194-198,  /в съавт. с Галина Брусева/

7. „Текстове за самостоятелна работа по новогръцки език (помагало за кандидат-студенти)” – УИ ”Паисий Хилендарски”, 2009, 25с., /в съавт. с Галина Брусева/

8. „Интеркултурност-диалогът като елемент от опознаването на „другия”/ Сборник „Паисиеви четения” 2009, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, /под печат/, в съавт. с Галина Брусева/

9. „The teacher in Modern Greek as a foreign language and the new technologies in the educational process-a desired purpose” – The Teaching of modern greek in Europe: Current situation and new perspectives, Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicationes, 2010, с. 63-71.