Станка Козарова

Автобиография – европейски формат

КОЗАРОВА СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА, Филологически факултет. Доктор (1997 г.), доцент по латински език (2004 г.)

Родена през 1959 г. в гр. Елхово, Ямболска област. Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1984 г.). В Пловдивския университет постъпва през 1985 г. Чела е лекции по увод в общото езикознание, латински език, старогръцки език, антична култура.

Специализирала е в Атинския университет (Гърция) през 1994-1995 г. и в Дебреценския унивеситет (Унгария) през 1998 г. Чела е лекции по историческа граматика на латинския език в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2008 г.). Ръководител на катедрата по общо езикознание и история на българския език от 2007 г. Член на  Специализирания научния съвет по общо езикознание, класически и нови езици от 2007 г.

Научна теметика: граматика на латинския език, историческа фонетика, народен латински език.

Списък на публикациите:

І. МОНОГРАФИИ.

1. Умалителните имена в латинския език. Пловдив, 2004.

ІІ. АВТОРЕФЕРАТ И ТРУДОВЕ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА.

2. Фонетични особености на народния латински език от територията между р. Искър и р. Янтра. Автореферат за присъждане на образователната и научна степен доктор. Пловдив, 1996.

3. За някои промени на вокала i в латинските надписи от територията на Мизия (между р. Искър и р. Янтра). – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 25, кн. 1, 1987, Филология, стр.171 – 182.

4. За някои вокални промени в народния латински език от нашите земи (върху епиграфски материал). – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 28, кн. 1, 1990, Филология, стр. 178 – 182.

5. За рекцията на някои предлози в латинските надписи между реките Искър и Янтра. – Във: Филология, кн. 23, 1991, стр. 58 – 60.

6. Синкопа и апокопа на предни гласни в латинските надписи от областта между р. Искър и р. Янтра. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 32, кн. 1, 1994, Филология, стр. 169 – 174.

7. Вокалът a в латинския език по нашите земи (върху епиграфски материал от областта между р. Искър и р. Янтра). В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 33, кн. 1, 1995, Филологии, стр. 35 – 39.

8. Особености в консонантизма на латинските надписи от територията между реките Искър и Янтра. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 34, кн. 1, 1996, Филологии, стр. 111 – 119.

ІІІ. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ.

А. В чужбина.

9. Проблемы метрики в болгарском и русском языках при переводе античной поэзии. – В: Материалы 27ой межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, выпуск 3, часть 1 (1997 г.). Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1998, стр. 50 – 53.

10. Greek and Thracian influence on the phonetic features of Latin inscriptions from the present Bulgarian territory. – In: Περιλήψεις ανακοινώσεων, ιαґ διεθνές συνέδριο κλασσικών σπουδών. Καβάλα, 1999, σ. 101 – 102.

Б. В България.

11. Тракийски фонетични паралели в латинските надписи от българските земи. – В: Jubilaeus I: Д. Дечев, Сборник в памет на акад. Д. Дечев. София, 1997, стр. 59 – 65.

12. Придиханието в латинския език и неговото отразяване в надписите от нашите земи. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 35, кн. 1, 1997, Филологии, стр. 105 – 110.

13. Развитието на латинските спиранти по данни от корпуса на Б. Геров Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae. – В: Jubilaeus ІIІ: Сборник в памет на проф. Б. Геров, София, 2000, стр. 97 – 105.

14. Опозицията звучност – беззвучност в латинския език. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 38, кн. 1, 2000, Филологии, стр. 151 – 154.

15. Фонетичните особености на латинските надписи като извор за езиковото състояние по нашите земи през Римската епоха. – В: Пространства на езика и присъствието.Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002, стр. 167 – 174.

16. На кого е нужен латинският език? – В: Пловдивски университет, бр. 9 – 10, 2003, стр. 4 – 5.

17. Образуване на латинските умалителни имена. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии.

18. Заемки в български език от латински умалителни имена. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, 2003, Филологии.

19. Семантика и употреба на умалителните имена homunculus, homullus и homuncio. – В: Cultura animi. Сборник трудове в чест на 65-годишнината на доц. Анна Николова. София, 2004.

20. Умалителното име vetulus в римските паметници. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 43, кн. 1, 2005, Филологии.

21. Или Цезар, или нищо? – В: Класическата филология в контекст, София, 2006 (резюме).

22. Умалителни прилагателни имена в римската поезия. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, Филология, стр. 479-486.

23. Aut Caesar, aut nihil. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 45, кн. 1, 2007, Филологии.

24. Индекс на имената на светците от месец септември. – В: Петков, Г., М. Спасова, Търновската редакция на Стишния пролог, Пловдив, 2008, стр. 403-435.

25. Индекс на имената на светците от месец октомври. – В: Петков, Г., М. Спасова, Търновската редакция на Стишния пролог, т. 2, Пловдив, 2009, стр. 459-483.

26. Индекс на имената на светците от месец ноември. – В: Петков, Г., М. Спасова, Търновската редакция на Стишния пролог, Пловдив, 2009, стр. 449-474.

27. Индекс на имената на светците от месец декември. – В: Петков, Г., М. Спасова, Търновската редакция на Стишния пролог, Пловдив, 2010 (под печат).

ІV. РЕЦЕНЗИИ

27. Толева, Е., Функция на вариативните глаголни форми в новогръцкия език (въз основа на корпус от издания на “Катимерини” от 2005 г.), докторска дисертация, 2008.

V. ПРЕВОДИ ОТ КЛАСИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ.

28. Хезиод, Дела и дни, ст. 504 – 563. Превод от старогръцки. – В: Помагало по антична литература, София, 1985, стр. 49 – 51.

29. Овидий, Скръбни елегии, ІV, 10. Превод от латински. – В: Помагало по антична литература, София, 1985, стр. 471 – 476.

30. Хезиод, Теогония. Дела и дни. Превод от старогръцки. София, Народна култура, 1988.

31. Хораций, Оди, І, 4. Превод от латински. – В: Прометей, бр. 1, 1999, стр. 87.

32. Студентски химн. Превод от латински. – В: Карталов, А., Академичната свобода. Пловдив, 2002, стр. 4 – 5.

VІ. РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ.

1. Георгиева, Н., Lingua Latina. Учебник по латински език. Пловдив, Издателство “Хермес”, 1995.

2. Старогръцка лирика. Пловдив, Издателство “Летера”, 2001.

3. Георгиева, Н., Латинско-български словообразувателен речник на глаголите. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003.

4. Брусева, Г., Сборник с упражнения по новогръцки език. Пловдив, УИ “П. Хилендарски”, 2006.

5. Георгиева, Н., Синтаксис на латинския език. Пловдив, УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (под печат).