Пеньо Пенев

Автобиография – европейски формат

Пенев, Пеньо Стойнов.

Филологически факултет. Доктор по филология (1984 г.). Доцент по български език (старобългарски език), 1987 г.

Роден през 1946 г. в с. Отец Кирилово, окръг Пловдивски. Завършил българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1970 г.). В Пловдивския университет постъпва през 1973 г.  Чете лекции по старобългарски език, история на българския език, българска диалектология, проблеми на старобългарските азбуки, увод в Кирило-Методиевистиката.

Специализирал в Софийския университет като Баланов стипендиант (1972-1973 г.) и в Московския университет (1981 г.)

Ръководител на Катедрата по общо, славянско езикознание и история на българския език (1993-1999 г.) и на Катедрата по общо езикознание и история на българския език (1999-2006 г.).

Научна тематика: старобългарските преводи на най-ранните богослужебни книги, среднобългарските правописни системи, езикови особености на среднобългарските паметници, история на славистиката и българистиката.

П Ъ Л Н А  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

на трудовете на

доц. д-р ПЕНЬО СТОЙНОВ ПЕНЕВ

І. КНИГИ

 1. Пространно житие на Св. Климент Охридски (Пловдивски препис от 1875 г.). Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”. 2007 (В съавторство с Христина Тончева).

ІІ. ДИСЕРТАЦИИ

 1. Към историята на старобългарския апостолски превод. Слепченски апостол – текстологическа и лингвистична характеристика на превода. Дисертация. Машинопис. Пловдив, 1983, 551 с.

ІІІ. СТУДИИ

 1. Към историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод  на Апостола. – В: Кирило-Методиевски студии, кн. 6. София, 1989, с. 246-317.
 2. Един възрожденски препис на Климентовото пространно житие в Пловдивската народна библиотека. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 39. Филология, 2001, с. 91-114.

ІV. СТАТИИ

 1. Диалектни различия в развоя на голямата носовка през среднобългарския период. – В: Език и литература, 1975, кн. 6, с. 30-33. Препечатана в: Христоматия по историческа лингвистика (Текстове, статии, задачи). Съставител Христина Тончева. Пловдив, 2002, с. 43-47.
  1. По въпроса за среднобългарското смесване на носовите гласни. – В: Доклади на ХII научна сесия на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 1976, с. 303-304.
  2. Към характеристиката на среднобългарските правописни системи (Наблюдения върху употребата на носовките в Македонското евангелие на поп Йован). – В: сп. “Език и литература”, 1977, кн. 5, с. 33-38.
  3. Новозаветните цитати в Пространните жития на Кирил и Методий. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 15, кн. 5, Филология, 1977, с. 35-61.
  4. Апостолският текст в Супрасълския сборник – текстологически и лингвистични аспекти (резюме). – В: Първи международен симпозиум за Супрасълския сборник, Шумен 1977. Резюмета на докладите. София, 1977.
  5. Кирило-Методиевият превод на Апостола – проучвания и проблеми (резюме). – В: Юбилейна научна сесия, посветена на 1150-годишнина от рождението на Константин-Кирил Философ, Велико Търново, 1977, с. 25.
  6. По въпроса за описанието и интерпретацията на среднобългарските езикови особености с оглед към различните равнища на лингвистичен анализ (резюме). – В: Девети национален преглед на ТНТМ, IХ международен симпозиум с международно участие. Пловдив, 1977, с. 160.
  7. Кирило-Методиевият превод на Апостола – проучвания и проблеми. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 16, кн. 5. Филология, 1978, с. 127-159.
  8. Към проблема за сравнителното проучване на старобългарските писмени паметници. I. Евангелският текст в Апостола. -В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 17, кн. 5. Филология, 1979, с. 123-143.

10.  Из проблемите на българската историческа диалектология. – В: Изследвания върху историята и диалектите на българския език (Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев). София, 1979, с. 276-280.

11.  Състав и текстологическа характеристика на Слепченския апостол. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 20. Филология, 1982, с. 67-79.

12.  Към проблема за сравнителното проучване на старобългарските писмени паметници. II. Псалтирният текст в Апостола. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 20. Филология, 1982, с. 81-108.

13.  За описанието и интерпретацията на среднобългарските езикови особености с оглед към различни равнища на лингвистичен анализ. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 21. Филология, 1983, с. 55-63.

14.  Цитиране и цитирана реч (Наблюдения върху характерните особености на цитирана реч). – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 21. Филология, 1983, с. 65-70.

15.  Към историята на старобългарския апостолски превод. Слепченски апостол – текстологическа и лингвистична характеристика на превода. Автореферат. Пловдив, 1983, 26 с.

16.  Наблюдения върху езика и текста на повтарящите се в Слепченския апостол четения. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 23, кн. 1. Филология, 1985, с. 215-231.

17.  Основни проблеми около появата на първия старобългарски превод на Апостола и неговата по-нататъшна съдба (Преглед на изследванията). – В: Старобългарска литература, кн. 17, София, 1985, с. 98-116.

18.  Апостол. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. I. А-З. София, 1985, с. 93-101.

19.  Приносът на проф. Станислав Слонски в проучването на старобългарския език. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 25. Филология, 1987, с. 43-49.

20.  Кирило-Методиевият въпрос в проучванията на Юрдан Трифонов. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 27. Филология, 1989, с. 11-19.

21.  Към езиковата характеристика на Преславската (Цар Симеоновата) редакция на старобългарския превод на Апостола (върху материал от Слепченския апостолски препис). – Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Симпозиум по Кирило-Методиевистика. София, 1989. с. 146-155.

22.  Rola bizantyjskego jêzyka greckiego w formowaniu siê starobu³garskiego jêzyka literackiego [na materiale starobu³garskiego przek³adu Apostola w odpisie S³epczeñskim]. Balcanica Poznaniensia IV, Poznañ, 1989, с. 375-388.

23.  Инфинитивные конструкции в древнеболгарском переводе Апостола. Влияние греческого оригинала при переводе инфинитивных конструкций в древнеболгарском тексте Апостола. (на материале Слепченского и Охридского апостольских списков). – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 28. Филология, 1990, с. 14-24.

24.  Сложните думи в Слепченския апостол. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 28. Филология, 1990, с. 69-82.

25.  Проблемите на Кирилометодиевистиката в проучванията на проф. Тадеуш Лер-Сплавински. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 29. Филология, 1991, с. 23-38.

26.  Въпросът за влиянието на гръцкия текст върху падежната и предложно-падежната употреба в старобългарския превод на Апостола. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 29. Филология, 1991, с. 187-191.

27.  Влияние на гръцкия текст върху словореда в старобългарския превод на Апостола. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 30. Филология. 1992, с. 37-42.

28.  Кирило-Методиевото дело в проучванията на проф. Кирил Мирчев (По случай деветдесетгодишнината от рождението му). – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 30. Филология. 1992, с. 91-98.

29.  Апостолският текст в един евангелски ръкопис от сбирката на Пловдивската народна библиотека. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. т. I. Езикознание. Пловдив, 1993, с. 139-148.

30.  Палеославистичните проблеми в проучванията на професор Ян Лос. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 32. Филология. 1994, с. 27-32.

31.  Употребата на еровете в Македонското евангелие и въпросът за среднобългарските правописни системи. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 33. Филология. 1995, с. 13-19.

32.  Проф. Беньо Цонев и българските книжовни старини. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 34. Филология. 1996, с. 17-30.

33.  Тридесет години от първото издание на Енинския апостол – проучвания и постижения. – В: Български език, ХLVI (46), 1996, кн. 3, с. 40-47.

34.  Среднобългарските морфологични особености в езика на Македонското евангелие. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 35. Филология. 1997, с. 21-30.

35.  Библиография на трудовете на Петър Илчев. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 35. Филология. 1997, с. 9-12.

36.  Езикът на дублираните четения по страниците на Македонското евангелие. – В: Сб. Славистика. Пловдив, 1998, с. 25-49.

37.  Апостолският текст в сборника “Българска Пчела”. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 36. Филология. 1998, с. 77-80.

38.  Старобългарският превод на Апостола в проучванията на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 36. Филология. 1998, с. 231-238.

39.   Граматики на старобългарския език, издадени в Полша, и отзивите за тях в България. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 36. Филология, 1998, с. 633-640.

40.  Сборникът “Българска пчела” в традициите на славянската преводна книжнина. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 37. Филология, 1999, с. 215-220.

41.   Йордан Хаджиконстантинов-Джинот – пламенен радетел на идеята за издирване и публикуване на български книжовни старини. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 37. Филология, 1999, с. 241-244.

42.   Българистичните приноси на полските езиковеди през погледа на проф. Стефан Младенов. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 37. Филология, 1999, с. 355-360.

43.   Въпроси около т. нар. сборник “Пчела” в Софийската синодална ръкописна сбирка. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 38. Филология, 2000, с. 31-35.

44.   Партениевият превод на Климентовото пространно житие. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 38. Филология, 2000, с. 79-98.

45.   Българистичните приноси на професор Ян Розвадовски. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 39. Филология, 2001, с. 435-441.

46.  Наблюдения върху превода на паримийния текст в Апостола. – В: Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров. Пловдив, 2002, с. 26-31.

47.   Българистичните занимания на проф. Казимеж Нич. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 40. Филология, 2002, с. 313-319.

48.   Среднобългарските правописни особености в Парижкия препис на сборника “Пчела”. – В: Сб. Славистика ІІ. По случай ХІІІ Международен конгрес на славистите в Любляна. Пловдив, 2003, с. 15-23.

49.   Ян Михал Розвадовски. В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. ІІІ. София, 2003, с. 482-485 (съвместно с Елена Томова).

50.   Академик Юрдан Цветков Трифонов – статия за т. III. на Кирило-Методиевска енциклопедия. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. ІV. София, 2003, с. 180-183.

51.   Старозаветният текст в българската версия на сборника “Пчела”. – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 40. Филология, кн. 1, 2002, с. 67-74.

52.  Текстови общности между Изборника от 1076 г. и българската версия на сборника “Пчела.” – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 41, 2003, с. 175-178.

53.   Взаимоотношения между сборниците “Пчела” и “Мъдростта на Менандър”.  – В: Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, т. 41, 2003, с. 231-233.

54.   Народната мъдрост в История на българския език от проф. Стефан Младенов. – В: Славистика, ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес Охрид 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2008, с. 31-38.

55.  Навлизането на италианските думи в българските диалекти. – В: Името в паметта на езика. Сборник в памет на професор Борис Симеонов. София, 2008, с. 206-209.

56.  За гръцките лексикални заемки в съчиненията на Софроний Врачански (в съавторство с Христина Тончева, за 2009 година).

V. РЕЦЕНЗИИ

 1. За избор на старши научни сътрудници ІІ степен в Института за български език при БАН, 1999.

1.1. Н. с. І ст. д-р Елка Петрова Мирчева

1.2. Н. с. І ст. д-р Ивона Велчева Карачорова

1.3. Н. с. І ст. д-р Ничка Георгиева Бечева

1.4. Д-р Нено Петров Неделчев

2. Рецензия за избор на доцент по история на английския език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” с кандидат Христо Страшимиров Грънчаров, 1999.

3. Рецензия за дисертационния труд на докторанта на самостоятелна подготовка Георги Атанасов Митринов, 2003.

VІ. ЗА НЕГО

1. Конференция за Симеоновите сборници. – В: Старобългарска литература, кн.5, 1979, с. 111.

2. Научна сесия за Константин-Кирил Философ. – В: Старобългарска литература, кн. 5, 1979, с. 113.

3. Проучвания върху Супрасълския сборник, старобългарски паметник от Х век. София, 1980, с. 217.

4. Втори международен конгрес по българистика. – В: Бюлетин № 4, София, 1986, с. 8.

5. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Био-библиография. Т. 3, Пловдив, с. 974-976.

6. Иван Куцаров. Славяните и славянската филология. Пловдив, 2002, с. 323-324.