Гергана Петкова

ПЕТКОВА ГЕРГАНА АТАНАСОВА, Филологически факултет, асистент в катедра „Общо езикознание и история на българския книжовен език”.

Родена през 1982 г. в гр. Карлово, област Пловдив. Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (2005 г.), а магистърската си степен придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски”(2007 г.). В Пловдивския университет постъпва през 2008 г.

Публикации:

Семейството като институция и положението на жената в Древния Рим – Съвременно право 2007, 1, с. 50-58

Фабулата на античния роман (върху материали от Лукиан, Апулей и Лонг) – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2009, с. 211-216

Храната  и трапезата в омировата „Одисея” като вид междукултурен диалог – Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, том 4b, кн. 1, сб. Б, с. 33-43

Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно-приключенския роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи. http://www.masters-classics.dir.bg/news_2007.htm

Bulgarian Bi-aspectual verbs and their formal English analogues – Балканско езикознание 2009, 3, с.251-260