Галина Брусева

Автобиография – европейски формат

ГАЛИНА АНГЕЛОВА БРУСЕВА, Филологически факултет, старши асистент. Родена през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършила бакалавърска степен в Нов Български Университет, специалност „Приложна лингвистика- новогръцки език” през 2002 г. В Пловдивския университет постъпва през 2003 г. През 2005 г. записва магистърска степен в Пловдивски университет, специалност „Актуална българистика”, а през 2007 г. се дипломира успешно. Преподава дисциплини с практическа насоченост- практически новогръцки език, фонетика на съвременния новогръцки език, странознание на Гърция, както и дисциплини от областта на дидактиката на новогръцки език като чужд- текуща и преддипломна педагогическа практика.

Автор е на помагала за начинаещи и напреднали по практически новогръцки език.

Специализирала е в Гърция в Института за балкански езици, гр. Солун през 2006 г.

Участвала е в „Курс по антична драма” в гр. Епидаврос през 2007 г.

Редактор е на „Българо-гръцки разговорник” на изд. Хермес през 2008 г.

Научна тематика: съпоставителното езикознание в областта на морфологията- специфика и параметри на причастната система в български и новогръцки език, фразеология и културология. Разработва и въпроси от сферата на методиката- проблеми при преподаване на новогръцкия език като чужд.

Библиографска справка:

Статии:

1.Мотивационни възможности за повишаване на степента на обучение на студентите по новогръцки език. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, с.113-116, 2004 г.

2.Брусева, Г. Материалната база – условие за повишаване качеството на обучението по новогръцки език във ВУЗ. –В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, с.173-178, София, 2005 г.

3.Брусева, Г. Αναφορά και τρόπος επίλυσης προβλήματος για πιο πλήρη και σωστή εκμάθηση της Νεοελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς. 9-ти международен конгрес, Патра, с.145-151, 2006 г.

4.Брусева Г., Гроздева В. За някои трудности в началния етап от изучаването на гръцкия език като чужд. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, с.607-614, 2006 г.

5.Брусева, Г.  Българската причастна система – специфика и параметри. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Международна славистична конференция, с. 307-312, 2006 г.

6.Брусева Г. Η εικόνα του ανθρώπου όπως αντικατοπτρίζεται μέσα από τη σημασιολογία των φρασεολογικών μονάδων της βουλγαρικής και της νεοελληνικής γλώσσας /η ύλη βασίζεται στις φρασεολογικές μονάδες με κεντρικό στοιχείο την λέξη «ζώο»/. Втори международен конгрес на неоелинистите, София , 2007 г. /под печат/

7.Брусева Г., Гроздева В. Корекцията и анализът на грешки като елемент от обучението по новогръцки език във ВУЗ. –Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, с. 194-198, Пловдив, 2009 г.

8.Брусева Г., Гроздева В. Интеркултурност – диалогът като елемент от опознаването на „другия”.  – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 2009 г.

Помагала:

1.Помагало с упражнения по новогръцки език, Университетско издателство ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 г.

2.Брусева Г., Гроздева В. Текстове за самостоятелна работа по новогръцки език (помагало за кандидат-студенти). Университетско издателство ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009 г.