Борян Янев

Автобиография – европейски формат


ЯНЕВ БОРЯН ГЕОРГИЕВ
Филологически факултет. Доктор по общо и съпоставително езикознание (2008 г.); старши асистент към Катедрата по общо езикознание и история на българския език (2009 г.)

Завършва българска и немска филология през 2003 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, след което и магистратура „Актуална българистика“. Преподава Увод в общото езикознание, Езикознание и Българска антропонимия на студентите от Филологическия, Философско-историческия и Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Научен сътрудник е към Секция „Приложна ономастика“ (Сектор „Антропонимия“) към Института за български език, БАН. Неколкократно е печелил престижни семестриални и годишни международни стипендии (DAAD, ÖAD, Сократ-Еразъм, Ernst Mach,  Open Society и др.), благодарение на които е специализирал лексикология, социолингвистика, историческа лингвистика на немския език и ономастика в престижни университети в Германия и Австрия. Автор е на над 30 научни публикации от различни области на общата и славянско-германската съпоставителна лингвистика. Участва в над 10 национални и международни научни проекта. Отличен е с грамота по случай 30-годишния юбилей на Пловдивската филология, както и с почетен плакет от Първата иматрикулация на Филологическия факултет. Лауреат е на няколко лингвистични симпозиума в страната и чужбина. Член на редакционните колегии на Научните трудове на ПУ (Филология) и на поредицата PHILOLOGIA PHILIPPOPOLIENSIS; отговорен редактор на сб. “Човекът и езикът универсум” (посветен на 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов); автор на научния софтуер за цялостна обработка на собствени имена ОНОМА СОФТ.

Монография: Система на личните имена в българския и немския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2009.

 

Някои наблюдения върху теориите за същността на езика; в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2000, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2000, стр. 3-12

Немско-български лексикални паралели (за семантичното адаптиране на някои заемки) – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2001, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2001, стр. 12-25

Besonderheiten meines Heimatlandes – в сборник на Технически университет Besonderheiten unserer Heimatländer, Дрезден, Германия, 2001, Проект на Техническия университет «Най-добро представяне на езика и културата» в Дрезден за чуждестранните стипендианти в най-високо езиково ниво, юли, 2001, ІІ награда, стр. 16-19

Ein DAADStipendiat erzählt – в международното студентско списание “Homo germanisticus“, Дрезден, Германия, 2002, Конкурс за ДААД-стипендианти, януари, 2002, І награда, стр. 8-9

Semantische Einordnung und lexikalische Besonderheiten der deutschen Lehnwörter im Bulgarischen“; сборник Оберодервиц, Полша-Чехия-Германия, 2002; Студентска научна конференция в Оберодервиц на тема “Немските заемки и чуждици в славянските езици”, февруари, 2002, стр. 52-64

Лексикално значение на немските субстантиви, заети чрез славянски езици посредници – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2002, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2002, стр. 41-52

Някои особености на устойчивите словосъчетания в полски, руски и български език с немска заемка в състава си и техните съответствия в немски език – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2003, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2003, стр. 32-45

Die festen Redewendungen in den slawischen Sprachen, die deutsche Lehnwörter enthalten“(im Wortschatz des Polnischen, Russischen und Bulgarischen) – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, том 41, кн.1, 2003, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2003, стр. 337-376

Систематизация славянских устойчивых словосочетаний по их соответствующим лексическим моделям на немецком языке (Устойчивые словосочетания в польском, русском и болгарском языках с опорным словом – заимствованием из немецкого языка); в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, 2005; Студентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003, стр. 191-197

За личните имена от гръцки и румънски произход у българите в „Научни трудове” на Пловдивския университет, том 42, кн.1, 2004, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2003, стр. 137-162

Die deutsche Orthographiе

http: //belb.net/personal/janev/Die_deutsche_Orthographie.htm, 2004

За логиката и екзистенциалните изречения. Синтактични модели в немски и български език – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2005, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2005 , стр. 127-139

Преглед на достъпната в България славянска антропонимична лексикография – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2005, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2005, стр. 96-126

Фамилните имена на българите, свързани със земеделието и животновъдството в „Научни трудове” на Пловдивския университетЛингвистични дискурси, юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Дфн Стефана Димитрова, том 43, кн. 1, сб. А, 2005, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2005, стр. 109-119

Името като комуникация (за интеркултурната същност на преномена) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, Пловдив, 2005, Студентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003, стр. 171-186

Шести международен балканистичен симпозиум в Бърно – в сп. Славянски диалози, бр. 1, 2005, стр. 153-155

За най-новите тенденции при избора на лично име в България – в сборник от VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия (Studia Balcanica BohemoSlovaca VI), 2006, VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия, септември, 2005, стр. 931-945

Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти (в лингвокултурологичен аспект) – в юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев “По слΊдоу оучителю”, 2006, стр.156-173

Структурни и семантични особености на сложносъставните немски мъжки лични имена – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, Международна славистична конференция, том 44, кн.1, сб. А, 2006, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2006, стр. 527-554

За морфемната структура на сложносъставните мъжки лични имена у българите – в сборник “Филологически и методически изследвания / Badania filologiczne i metodyczne, Смолян-Люблин, 2007, Българо-полска научна конференция, посветена на доц. д-р Стайко Кабасанов, Смолян, май, 2006, стр. 306-321

За нарицателната употреба на личните имена (или Как Бай Ганьо заживя в бъчвата на Диоген) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Словото: образи и отражения”, Пловдив, 2008, стр. 221-241

За конверсията на домашни лични имена у българитев сборник на ПУ “Славистика ІІІ” – в чест на ХІV Международен славистичен конгрес  Охрид 2008, Пловдив, 2008, стр. 139-167

Система на личните имена в българския и немския езикавтореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» по специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2008, 47 стр.

Система на личните имена в българския и немския език (монография) – Пловдив, 2009 г., Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 395 стр.

 

За анализа на някои по-особени суфиксални кратки лични имена у българите – в Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 46, кн.1, сб. А, Интеркултурният диалог – традиции и перспективи, Пловдив -2008, печат – 2009, стр. 411-431

 

За суфиксалното съкращаване в българската личноименна система (с оглед на вокалните и йотуваните хипокористични форманти) – в Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов “Човекът и езикът универсум”, Пловдив, 2009, стр. 177-189

 

Формули модели за съкращаването на сложните лични имена в българския и немския език (или за математиката в антропонимията) – в сб. Българският език и литература в славянски и неславянски контекст, Сегед, Унгария, 2009, стр.

 

Трубецкой – познат и непознат – в сп. Славянски диалози, кн. 9, 2009, стр. 9-12

 

За праславянската форма dъždžь – Николай Сергеевич Трубецкой – в сп. Славянски диалози, кн. 9, 2009, стр. 12-14

 

Einige Beobachtungen zu den Wörtern deutscher Herkunft in der bulgarischen Idiomatik – в сп. Балканско езикознание, кн.3, 2009, стр. 169-182

 

Лингвокулрологични наблюдения върху фамилните имена на българите и немците – в  Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн.1, сб. А, Език-литература-обществени институции, Пловдив, 2009 – под печат

 

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България) – в  Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн.1, сб. А, Език-литература-обществени институции, Пловдив, 2009 – под печат

 

Касандра си отива, чакаме Инджи и Мехмед – във в. “24 часа”, 4.12.2009 г.

 

Кръгла маса по ономастика  на тема “Име и общество” – в Университетски вестник на ПУ, бр.9-10 (394-395), 18.12.2009 г.

 

Модата на личните имена в големите градове на България в сборник от десетата конференция  по социолингвистика на тема Езикът и социалният опит, СУ, 2010 г. – под печат

За материалната култура на българина – лексикална интерференция, съхранена във фамилните имена – в сборник от Международната конференция „Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст“, 03. 2010, Масариков университет, Бърно – под печат

За сръбските мъжки лични имена, образувани чрез конверсия – в сборник от Международната конференция “Спрски jезик, књижевности, уметност”, Крагуевац, Сърбия, 2010 – под печат