Антоанета Джельова

Антоанета Стефанова Джельова е родена на 02.04.1959 г. в гр. Свищов.

Завършва гимназия в Пловдив. В периода 1979-1982 следва в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски“ –   специалност  българска филология. От 1982 до 1983 е преподавател в средно професионално училище ”Г. С. Раковски“ в гр. Раковски.

От 1983 г. е редовен аспирант в Катедра по кирилометодиевистика на Факултета по славянска филология в Софийския унивеситет ”Климент Охридски“.

През 1988 г. е хоноруван асистент към Катедрата по български език, a oт 1989 г. – редовен асистент по старобългаски език в Пловдивския университет.

Основните научни интереси на А. Джельова са в областта на теоретичната лингвистика и типологията. Автор е на изследвания за старобългарския синтаксис и морфология. Има интереси към диалектологията и към състоянето на съвременния български книжовен език. Участва в изготвянето на научно-пиложни издания и проекти.

 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

 

Научни статии:

 

а) Публикувани в България:

 1. 1.    Антоанета Джельова. Възможностите на лексикалвана синонимия при изследването на глаголната рекция в старобългарския книжовен език – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Пловдив, т. 26, кн. 1, Филологии, 1988;
 2. 2.    Антоанета Джельова. Концепцията на Юрдан Трифонов за спрежението на глаголите в старобългарския език –  Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Пловдив, т. 27, кн. 1, Филологии, 1989;
 3. 3.    Антоанета Джельова. Парадигматичните и синтагматични отношения при свободната употреба на основното значение на глаголните лексеми – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски. Пловдив, т. 28, кн. 1, Филологии, 1990;
 4. 4.    Антоанета Джельова. Към въпроса за определеността в българския език –  Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски “. Пловдив, т. 32, кн. 1, Филологии, 1994;
 5. 5.    Антоанета Джельова. Промени в употребата на глаголите и причастията при прехода на българския език от синтетизъм към аналитизъм –  Научни трудове от Юбилейната научна сесия ,,Лингвистични и методически аспекти на обучението по български език като чужд“. Бургас, 1996.
 6. 6.    Антоанета Джельова. Езикови категории, формули, клишета и щампи – Сборник доклади. Юбилейна научна сесия ,,15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти – ВМИ – Пловдив“.  Пловдив, 1996.
 7. 7.    Антоанета Джельова. Тенденции и особености при прехода на българския език от синтетизъм към аналитизъм – Сб. ,,25 години Шуменси университет “Епископ Константин Преславски“. Шумен, 1997.
 8. 8.    Антоанета Джельова. Приносът на Петър Илчев към българската палеография – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Пловдив, т. 35, кн. 1, Филологии, 1997;
 9. 9.    Антоанета Джельова. Основни теоретико-методологични концепции в историята на традиционната лингвистика и проблемът за глаголното управление и категорията падеж – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий  Хилендарски“. Пловдив, т. 35, кн. 1, Филологии, 1997;

10. Антоанета Джельова. Синтетизмът и аналитизмът – двете страни на една същност – сб. Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“. Славистика. По случай XII Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. Пловдив,1998.

11. Антоанета Джельова. Промени с инфинитивните словоформи – проверка на алгоритъма за изследване на прехода на българския език от синтетизъм към аналитизъм – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Пловдив, т. 37, кн. 1, Филологии, 1999 г.

12. Антоанета Джельова. За огледалото и отраженията в езика – сб. Изворът на нарцис. Пловдив, 2000;

13. Антоанета Джельова. Формално-типологична класификация на езиците – Сб. ,,10 години Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция с международно участие ,,Университетът през третото хилядолетие“. Бургас, т. IV, 2001;

14. Антоанета Джельова. Лексикална и граматична характеристика на формите за сегашно и за минало свършено време на глагола за съществуване в старобългарския език – Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002 г;

15. Антоанета Джельова. Морфемата не и нейната негативна функция при глаголите в старобългарски – Научни трудове на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“ Юбилейни Паисиеви четения 1-7 ноември, 2003. Пловдив, т. 40, кн. 1;

16. Антоанета Джельова. Значение на лексико-граматичната морфема у– като глаголна представка в съвременния български и в старобългарския – Национална научна конференция ,,Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност“. Сборник доклади.Том първи. Бургас, 2003;

17. Антоанета Джельова. Категорията количество и особеностите на нейното изразяване при някои съществителни имена в старобългарския език – Сб. По слэду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Университетско издателство ”Паисий Хилендарски“, 2006.

18. Антоанета Джельова. Типологични особености на старобългарския книжовен език през фокуса на синтактични конструкции с глагола быти – Сб. Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст. н. с. I ст. д.ф.н. Йорден Пенчев Пенчев. София, 2006.

19. Антоанета Джельова. Импликацията генитив партитив и генитив при негация в старобългарския език и други славянски езици – В Славистични изследвания 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината от рождението на проф. Боян Ничев. Университетски издателство ”Св. Климент Охридски“. Сафия, 2008.

б) Публикувани в чужбина:

1.   Antoaneta Djeljova. An Approach to Verb Government and its Changes in Old Bulgarian – Papers from First Conference on Formal  Approaches to South Slavic Languages. University of Trondheim, Working Papers in Linguistics, 28, 1996.

 1. 2.     А. Джелëва. Категория посессивности и типологическая характеристика древнеболгарского языка – Материалы XXIX межвузовской научно-методическкой конференции преподавателей и аспирантов. – Пятые Державинские чтения ,,Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики“ – 13-18 марта 2000 г. Санкт-Петербург. Выпуск 5. Санкт-Петербург, 2000 г.
 2. 3.    Антоанета Джельова. Затворените класове (служебните) думи в старобългарския език – сб. Славистика II по случай XIII международен конгрес на славистите. Любляна, 2003;
 3. 4.     А. Джельова. Типологические особенности древнеболгарского языка на основе показателя -n. – V Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материал, международной научной конференции 11-13 сентября 2003 г. Санкт-Петербург, 2004.

Книги:

 

Думите. Правописни правила и особености в съвременния български книжовен език. Първа част. Пловдив, 2006.

Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.)

1. Антоанета Джельова, Петя Бъркалова. Тестове по езикова култура – кандидатстудентски изпит на ПУ ”П. Хилендарски” – 1994. Пловдив, 1994;

2. Антоанета Джельва, Вера Маровска. Задачи по езикова култура (за найдобрите). Пловдив, 1995;

3. Вера Маровска, Антоанета Джельова. Тестове по езикова култура за кандидат-студенти в Пловдивския университет 1998. Пловдив, 1998;

 1. 4.    Антоанета Джельова. Тестове по езикова култура (за най-добрите). Пловдив, 1999.
 2. 5.    Антоанета Джельова. Тестове и упражнения по езикова култура (за най-добрите). Ромина, 2003.